18 grudnia 2018|Aktualności

Program Rekomendacyjny 2019

Program Rekomendacyjny 2019

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu „Poleć nam pracownika”, zwanego dalej „Programem”.

2. Organizatorem Programu jest Contrain Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000297170; Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; VIII Wydział Gospodarczy KRS; kapitał zakładowy 10 277 000 PLN ; NIP: 7811812623.

3. Celem programu jest pozyskanie pracowników zainteresowanych pracą za granicą w spółkach powiązanych.

4. Program prowadzony jest na terytorium RP i trwa od dnia 1.01.2019r. do 31.12.2019 r.

5. Uczestnikiem Programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w dniu przystąpienia do programu jest pracownikiem Contrain Spółka z o.o. lub Contrain Poland Spółka z o.o.

6. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zapoznanie się Uczestnika z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Uczestnictwo w Programie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem oraz że wyraża zgodę na jego przestrzeganie.

7. Zasady uczestnictwa w Programie:
a) osoba polecana – to obywatel RP, który nie był w przeszłości zatrudniony w ramach stosunku pracy w Contrain lub spółkach powiązanych

b) osoba polecana, w momencie podpisywania umowy, pisemnie potwierdza fakt rozpoczęcia współpracy z polecenia innego pracownika, Uczestnika programu. Osoba polecana pisemnie potwierdza imię i nazwisko Uczestnika programu.

c) Uczestnikiem programu może być pracownik, który z Contrain Poland Spółka z o. o. lub Contrain Spółka z o. o. przepracował minimum dwa tygodnie

e) jeżeli osoba polecana zostanie zatrudniona w Contrain lub spółkach powiązanych na stanowisku „pracownik fizyczny” i oddelegowana do pracy przepracuje co najmniej dwa tygodnie (dwa pierwsze przepracowane tygodnie u danego kontrahenta) Uczestnik otrzyma jednorazową nagrodę w kwocie 200 zł netto wypłacanych w formie karty przedpłaconej: karta przedpłacona Sodexo, do wykorzystania we wszystkich punktach sprzedaży obsługujących płatności kartami MasterCard na całym świecie

f) Uczestnik programu ma możliwość mailowego poinformowania Pracodawcy o fakcie polecenia kandydatów, podając ich imię i nazwisko, nie później niż na dzień przed podpisaniem przez nich umowy. Uczestnik powinien przesłać tę informację drogą mailową na adres rekrutacja@contrain.pl lub marketing@contrain.pl

8. Organizator zawiadamia Uczestnika o spełnieniu się warunku o którym mowa w pkt 7 ppkt e)

9. Forma i warunki wypłaty wynagrodzenia:

9.1. Uczestnikom Programu pozostającym w stosunku pracy z Contrain Poland spółka z o.o. lub w spółkach powiązanych, o których mowa w pkt e Regulaminu wydanie narody może odbyć się przez:
· Osobiste dostarczenie do rąk własnych, w kraju wykonywanej pracy
· Drogą pocztową, na wskazany przez Uczestnika adres
Nagrody są wydawane w ciągu 30 dni roboczych od ostatniego dnia danego miesiąca.

10. Podanie danych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik ma prawo wglądu do swych danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

11. Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę na wykorzystanie podanych danych i ich przetwarzanie przez Organizatora.

12. Organizator programu jest Współadministratorem danych osobowych w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia Ogólnego PE i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym, podaje się do wiadomości uczestników programu poniższe informacje :

Informujemy, iż Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Agencje Pracy Tymczasowej: Contrain Poland Sp. z o.o. ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań oraz Contrain sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@contrain.pl lub marketing@contrain.pl

Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować pod adresem e-mail: iod@contrain.pl

a/ Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, oraz na podstawie art. 22 1 k.p. w celu rekrutacji prowadzonych przez Współadministratorów.

b/ Pani/Pana dane będą ujawniane odbiorcom świadczącym obsługę systemów IT oraz firmom świadczącym usługi kadrowo-płacowe dla Współadministratorów.

c/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy

d/ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście w siedzibie Contrain Sp. z o.o. bądź wysyłane listownie na adres : Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi.

e/ W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi . W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.

f/ Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 221 k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów.

g/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

h/ Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych

i/ wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

j/ Pani/ Pana dane zostały pozyskane od pracowników Contrain, w ramach programu rekomendacyjnego funkcjonującego u Współadministratorów, w ramach którego osoby polecane przez pracowników grupy Contrain mogą znaleźć zatrudnienie.

13. Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym składa oświadczenie, iż podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich.

14. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.

15. Uczestnik w każdym czasie może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez przesłanie pisemnego żądania do Organizatora.

16. Z chwilą cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane te zostaną usunięte przez Organizatora.

17. Reklamacje dotyczące Programu mogą być składane w formie pisemnej na adres Organizatora Contrain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań.

18. Reklamacja powinna zawierać: dane uczestnika, rodzaj reklamowanej czynności, uzasadnienie reklamacji i roszczenie z tą reklamacją związane.

19. Organizator może wezwać Uczestnika do uzupełnienia reklamacji w przypadku gdy nie zawiera ona danych wyżej wskazanych lub dane nie pozwalają na jej rozpatrzenie.

20. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od złożenia reklamacji lub w terminie 14 dni od dnia jej uzupełnienia i powiadamia Uczestnika o sposobie jej załatwienia za pośrednictwem poczty.

21. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

22. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

23. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu a także do odwołania Programu lub jego zawieszenia bez podania przyczyny z poszanowaniem praw nabytych Uczestników w czasie trwania Programu lub obwiązywania Regulaminu przed jego zmianą.

24. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu lub o odwołaniu Programu lub jego zawieszeniu przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.contrain.pl z co najmniej na 30 dniowym wyprzedzeniem.

25. Uczestnik może, po otrzymaniu informacji o zmianach w Regulaminie, zażądać usunięcia jego danych osobowych.

26. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

27. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i świadczonych usług będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*