Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

Wykonując obowiązek informacyjny nałożony przepisami Rozporządzenia PE i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, pragniemy Państwu przekazać kilka istotnych informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych (danych służbowych), jakie mogą być ujawniane w trakcie naszej współpracy biznesowej.

Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj:

• Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania relacji handlowych, biznesowych, bieżących kontaktów, współpracy i ciągłości działania między Administratorem a jego kontrahentami.

• Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jakim jest konieczność zapewnienia bieżących kontaktów, współpracy i ciągłości działania między Współadministratorami a jego kontrahentami, dochodzeniem i obroną przed roszczeniami.

• Dane służbowe mogą być ujawniane odbiorcom świadczącym dla Współadministratorów obsługę informatyczną, obsługę księgową, podwykonawcom i innym podmiotom w zakresie wymaganym dla zapewnienia prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstwa.

• Dane służbowe będą na bieżąco aktualizowane i przechowywane do czasu otrzymania informacji o zmianie danych osoby wyznaczonej do kontaktu nie dłużej niż przez okres 6 lat od momentu zakończenia współpracy.

• Przysługuje Państwu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania w warunkach art. 18 RODO w tym prawo do złożenia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście pod wskazany wyżej adres korespondencyjny.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do podtrzymywania relacji biznesowych. Brak podania danych osobowych uniemożliwi kontakt w bieżących sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych.

• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

• Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych.

• Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

OŚWIADCZENIE O STATUSIE DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1649) oświadczamy, że wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Contrain Group Sp. z o. o. tj.: Contrain Sp. z o. o., Contrain Global Sp. z o. o., Contrain Poland Sp. z o. o., Flexidea Sp. z o. o., Contrain Group Sp. z o. o. posiadają status dużego przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 20214 r.