Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, iż Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Agencje Pracy Tymczasowej: Contrain Poland Sp. z o.o. ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań oraz Contrain sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@contrain.pl lub marketing@contrain.pl

Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować pod adresem e-mail: iod@contrain.pl

a/ Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, oraz na podstawie art. 22¹ k.p. w celu rekrutacji prowadzonych przez Współadministratorów.

b/ Pani/Pana dane będą ujawniane odbiorcom świadczącym obsługę systemów IT oraz firmom świadczącym usługi kadrowo-płacowe dla Współadministratorów.

c/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy

d/ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi.

e/ W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi . W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.

f/ Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 22¹ k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów.

g/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

h/ Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych

i/ wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

Пожалуйста, имейте в виду, что со-администраторами ваших персональных данных являются Временные агентства по трудоустройству: Contrain Poland Sp. z o.o. ул. Тщварова  35, 61-896 Познань и Contrain sp. O.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź. Вы можете связаться с нами по следующему электронному адресу: kontakt@contrain.pl

Сопредседатели назначили инспектора по защите персональных данных, с которым вы можете связаться по следующему электронному адресу: iod@contrain.pl

А)Ваши данные будут обрабатываться на основании вашего согласия и на основании: ст. 22¹ к.п. и на основе правовых актов, касающихся найма иностранцев, с целью набора, проводимого со-администраторами. Информация, полученная на основании законов о трудоустройстве иностранцев, позволит вам проверить возможность участия в процессе найма.

Б) Ваши данные будут раскрыты получателям, предоставляющим ИТ-системам и компаниям, предоставляющим бизнес-процессы для со-администраторов.

В)  Ваши личные данные будут храниться в течение 24 месяцев

Г) Вы имеете право на доступ к своим личным данным, исправление, удаление или ограничение обработки и право передавать данные другому администратору. Ваши запросы могут быть направлены на вышеупомянутый адрес электронной почты или могут быть отправлены лично в зарегистрированный офис Contrain Sp. z o.o. ул. 3 мая 14а в Лодзи.

Д) Вы имеете право отозвать свое согласие на дальнейшую обработку ваших личных данных в любое время. Порядок отзыва согласия должен быть отправлен по электронной почте на указанный выше адрес электронной почты или отправлен непосредственно в офис Contrain Sp. z o.o. ул. 3 мая 14а в Лодзи. В случае отзыва согласия обработка данных, сделанных до подачи заявления, будет полностью законной.

Е) Предоставление персональных данных в объеме, описанном в ст. 22¹ к.п. в остальном объеме он является добровольным и является обязательным условием для участия в процессах найма, проводимых со-администраторами. Отсутствие предоставления персональных данных делает невозможным участие в процессах найма, проводимых со-администраторами.

Є) Вы имеете право подать жалобу в надзорный орган, осуществляющий контроль за законностью и правильностью обработки персональных данных.

З) Ваши данные не будут переданы странам за пределами ЕС и международным организациям

Ж) Ваши личные данные не будут подлежать автоматическим решениям (решения без вмешательства человека), и они не будут подвергаться профилированию.

Не забудьте приложить предложение: «Я согласен на обработку моих личных данных для нужд, необходимых для выполнения процессов найма, проводимых Contrain Group Sp. z o.o. со штаб-квартирой в Познани, ул. Товарова 35.

и следующий пункт: «Прочитав информационное заявление, я добровольно и сознательно соглашаюсь на обработку моих персональных данных для целей, связанных с текущим набором и для целей, связанных с будущей вербовкой, проводимой координаторами – Contrain Poland Sp. z o.o. и Contain Sp. с o.o. „

We kindly inform you that the Joint controllers of your personal data are the following Temporary Employment Agencies: Contrain Poland Sp. z o.o. ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań and Contrain sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź. You can contact us at the following e-mail address: kontakt@contrain.pl or marketing@contrain.pl

The Joint controllers appointed a Personal Data Protection Inspector. You can contact the Inspector at the following e-mail address: iod@contrain.pl

a/ Your personal details will be processed pursuant to your consent and pursuant to Art. 22¹ of the Polish Labour Code, for the purpose of recruitment processes conducted by the Joint controllers.

b/ Your personal details will be disclosed to entities who provide IT services and HR & payroll services for the benefit of the Joint controllers,

c/ Your personal data will be stored for the period of 24 months

d/ You have the right to access or rectify your personal data, or request that your personal data be deleted or their processing limited. You also have the right to transfer your personal data to a different controller. You can send your request to the abovementioned e-mail address, or file it in person at our registered office – Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a, Łódź (Poland).

e/ You have the right to withdraw your consent for further processing of your personal data at any time. Your withdrawal has to be sent in an electronic form to the abovementioned  e-mail address or filed in person at our registered office – Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a, Łódź (Poland). This does not affect the lawfulness of the processing of your personal data which took place before the withdrawal of your consent.

f/ You are obliged to provide your personal data as specified in Art. 22¹ of the Polish Labour Code. Other data are provided freely and they are necessary to participate in recruitment processes conducted by the Joint controllers. Failure to provide personal data makes it impossible for you to participate in recruitment processes conducted by the Joint controllers.

g/ You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority who supervises the lawfulness and correctness of personal data processing.

h/ Your personal data will not be transferred to the countries outside the EU (third countries) and to international organisations.

i/ Your personal data will not be subject to automated individual decision-making (decision-making with no human assistance), including profiling.