Regulamin akcji „Dziecięce talenty” – PL, UA, ENG, RU

Regulamin akcji „Dziecięce talenty” – PL, UA, ENG, RU

Regulamin Konkursu 

„Dziecięce talenty” (dalej: „Regulamin”) 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Dziecięce talenty” na pracę plastyczną lub multimedialną o tematyce określonej w niniejszym Regulaminie. 
 2. Organizatorem Konkursu jest Communications & Marketing w Contrain Group sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. 3 Maja 14A, 93-408 Łódź, adres e-mail: marketing@contrain.pl 
 3. Organizator Konkursu jest odpowiedzialny za nabycie nagród rzeczowych, jeżeli są przewidziane w konkursie. 
 4. Pracodawcą jest Contrain Poland Sp. z o. o., Contrain Global Sp. z o. O., Contrain Sp. z o. o., Contrain NL, Contrain Group sp. z o.o.  
 5. Uczestnikiem Konkursu może być dziecko pracownika i zleceniobiorcy zatrudnionego u Pracodawcy, lub w określonych regulaminem przypadkach sam Pracownik-rodzic. 
 6. Praca konkursowa: Dowolna praca artystyczna ilustrująca talent Uczestników konkursu o tematyce “Dziecięce talenty”. 
 7. Cel konkursu jest pobudzanie i rozwijanie talentów artystycznych Uczestników konkursu. 
 8. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 
 9. Skład Komisji Konkursowej liczy 3 osoby wybrane przez Organizatora. 
 10. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
 11. Materiały konkursowe opracowuje Organizator.  
 12. Dokumentację Konkursu prowadzi Organizator.  
 13. Każdy z Uczestników Konkursu, przystępując do Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje się stosować niniejszy Regulamin. 

§ 2 Czas trwania konkursu 

 1. Konkurs trwa od 29 maja 2024 r. do 2 czerwca 2024 r.– termin nadsyłania prac. 
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 7 czerwca 2024 r. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu w ogłoszeniu w aplikacjach pracowniczych MyContrain i Portal Pracownika. 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być niepełnoletnie dzieci pracowników tymczasowych i zleceniobiorców tymczasowych zatrudnionych u Pracodawcy.  
 2. Prace konkursowe mogą być wykonane indywidualnie lub łącznie przez dzieci tego samego pracownika. 
 3. Jeśli Uczestnik nie jest w stanie samodzielnie wykonać pracy ze względu na wiek czy niepełnosprawność, może korzystać ze wsparcia opiekuna.  
 4. Do udziału w konkursie nie można przesyłać prac adaptowanych (kopiowanych, wzorowanych). 
 5. Forma wykonania prac – technika dowolna (np. wyklejanka, rysunek, zdjęcie lub film itp.) o formacie dowolnym. 

§ 4. Zasady konkursu 

 1. Warunkiem udziału w konkursie:
   

• jest wysłanie przez przedstawiciela ustawowego/rodzica/opiekuna Pracy Konkursowej, tj. zdjęcia/skanu/filmu pracy wykonanej przez dziecko/dzieci na adres e-mail: marketing@contrain.pl lub listu opisującego talenty dziecka w przypadku, gdy nie może ono samodzielnie wykonać pracy konkursowej ze względu na wiek lub niepełnosprawność. 

• w temacie email należy wpisać hasło konkursu tj. „Dziecięce talenty” 

• w treści e-maila należy wpisać imię autora/autorów pracy, a także określenie typu nagrody, którą chcą otrzymać Laureaci (do wyboru nagroda: e-karta zakupowa Empik lub Smyk).  

2. Forma wykonania prac – technika dowolna (np. wyklejanka, rysunek, zdjęcie, filmik itp.) o formacie dowolnym. 

3. Praca powinna odpowiadać tematyce określonej Celem konkursu tj. zilustrowanie talentów Uczestnika.

4. Praca Konkursowa sprzeczna z Regulaminem lub taka, co do której Organizator poweźmie wątpliwość, że może ona w inny sposób naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, podlega odrzuceniu przez Organizatora. 

5. Na decyzje Organizatora o odrzuceniu Pracy Konkursowej podjęte na podstawie Regulaminu nie przysługuje odwołanie. 

6. Laureatami Konkursu zostaje pierwszych 50 Uczestników, którzy nadeślą prace zgodną z tematem konkursu i regulaminem. 

7. Informację o wygranej Laureat Konkursu otrzyma za pomocą wiadomości zwrotnej na adres e-mail, z którego została nadesłana Praca Konkursowa. 

8. Przesłanie pracy konkursowej wykonanej przez małoletniego/ małoletnich oznacza wyrażenie zgody przez Przedstawiciela Ustawowego na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych Przedstawiciela i małoletniego/ małoletnich dotyczących imienia, adresu do korespondencji i adresu e-mail. 

9. Przyznanie i rozesłanie nagród na adres mailowy z którego przysłano zgłoszenie odbędzie się do dnia 16.06.2024 r. 

§ 5 Ocena Prac Konkursowych  

 1. Praca powinna odpowiadać tematyce określonej Celem konkursu. 
 2. Laureatami Konkursu zostaje 50 Uczestników, których prace zostaną zgłoszone jako pierwsze. 
 3. Informację o rozstrzygnięciu Konkursu Uczestnicy otrzymają za pomocą wiadomości zwrotnej na adres e-mail, z którego została nadesłana Praca Konkursowa. 
 4. Laureaci Konkursu potwierdzając przyjęcie nagrody przesyłają Organizatorowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa § 4 w pkt. 7, na adres podany przez Organizatora w tejże wiadomości. 

§ 6 Nagrody 

 1. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody dla Laureatów Konkursu. 
 2. Laureatami konkursu może zostać 50 pierwszych osób których prace konkursowe będą zgodne z tematem. Nagrodami w konkursie są do wyboru: 
  a) Elektroniczna karta podarunkowa do sklepu Smyk o wartości 50zł 
  b) Elektroniczna karta podarunkowa do sklepu Empik o wartości 50zł 
 3. Nagrody w konkursie, jako nagrody w konkursie z dziedziny sztuki, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile jednorazowa wartość wygranych w konkursie nie przekracza kwoty 2000 zł. 

§ 7 Prawa autorskie 

 1. Przystępując do Konkursu, przedstawiciel ustawowy Uczestnika oświadcza, że Uczestnik jest wyłącznym autorem pracy konkursowej i przysługują mu autorskie prawa osobiste oraz majątkowe do tych pozycji. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika oświadcza również, że zgłaszane prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a także zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw, przepisów prawa oraz z odpowiedzialności związanej z nieprawdziwością niniejszego oświadczenia. 
 2. W imieniu uczestników Konkursu ich przedstawiciele ustawowi przejmują od Organizatora Konkursu pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób do zgłoszonych do Konkursu prac. 
 3. Przystępując do Konkursu, przedstawiciel ustawowy Uczestnika oświadcza, że udziela Organizatorowi nieodwołalnej, bezpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na korzystanie z pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: a) Wykorzystanie pracy konkursowej we wszelkiej działalności Organizatora, w tym w działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej; b) Utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie pracy konkursowej dowolnymi środkami w całości lub w części, w szczególności wprowadzanie pracy konkursowej do pamięci komputera, umieszczanie w sieci Internet oraz platformie MyContrain. 
 4. W przypadku, gdy wystąpi o to Organizator, uczestnik/ przedstawiciel ustawowy uczestnika zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem umowę o przeniesieniu na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do prac konkursowych dostarczonych Organizatorowi oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. po 904 ze zm.), w szczególności zaś zobowiązuje się przenieść autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: a) wyłącznego używania i wykorzystywania prac będących przedmiotem Konkursu, w zakresie wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej; b) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac na nośnikach elektronicznych; c) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych i reklamowych; d) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci internetowej; e) udostępnienia pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 
 5. Dane osobowe uczestników konkursu są zbierane i przetwarzane przez Organizatora dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz wywiązania się z jego zobowiązań jako organizatora konkursu. 

§ 8 Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania niniejszego Konkursu, przedstawiciele ustawowi uczestników powinni zgłaszać na piśmie w terminie do dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników Konkursu, na adres wskazany w § 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu reklamacji tak na adres e-mail jak i pocztą do siedziby Organizatora.  
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis przyczyn reklamacji oraz podpis przedstawiciela ustawowego. Reklamacje niezawierające ww. danych nie będą rozpatrywane. 
 4. Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie i zawierającą dane wskazane w pkt 3 powyżej, w ciągu 14 od jej otrzymania i powiadamia reklamującego drogą mailową lub listowną o jej rozstrzygnięciu.  
 5. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.  
 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.  

§ 9 Inne postanowienia 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu bez podawania przyczyn. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac konkursowych, które naruszają Regulamin Konkursu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub powszechnie przyjęte zasady współżycia społecznego, normy społeczne, etyczne lub moralne. Dotyczy to również Prac Konkursowych, odnośnie których Organizator otrzymał wiarygodną informację, że naruszają dobra osobiste osób trzecich. 
 3. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza tym samym, że akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.  
 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Od decyzji Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu nie przysługuje odwołanie.  
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podania przyczyny. 
 6. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.  

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych 

 1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:  
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w konkursie „Dziecięce talenty” jest Contrain Group sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi ul. 3 Maja 14A, 93-408 Łódź. 
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres email:  iod@contrain.pl
 4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych:  
 5. dane osobowe przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu innego niż pracownik Contrain Group Sp. z o.o.: imię i nazwisko, adres e – mail w przypadku użycia prywatnego adresu e-mail; 
 6. dane osobowe Uczestnika Konkursu: wiek oraz w przypadku dzieci w wieku szkolnym – klasę, do której uczęszczają; 
 7. dane osobowe Laureata Konkursu: wiek oraz w przypadku dzieci w wieku szkolnym – klasę, do której uczęszczają, adres do korespondencji; 
 8. dane osobowe przedstawiciela ustawowego Laureata Konkursu innego niż pracownik Contrain Group Sp. z o.o.: Imię i nazwisko, adres e-mailowy w przypadku użycia prywatnego adresu e-mail, oraz adres do korespondencji, jeżeli taki został podany; 
 9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu „Mama i tata w pracy za granicą”. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  
 10. Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Administratora, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie realizowanych przez niego obowiązków. 
 11. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej spoza EOG. 
 12. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych, czyli przez okres trwania konkursu i jego rozstrzygnięcia, a następnie zgodnie z okresami przewidzianymi dla archiwizacji tych danych.  
 13. Prawa podmiotów danych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia.  
 14. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 15. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.  
 16. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 531 03 00. 
 17. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z udziałem w Konkursie „Dziecięce talenty”. 

ENG

Terms and Conditions of the Competition entitled[WP1] 

“Children Talents” (hereinafter: “Terms and Conditions”)

§ 1 General provisions

 1. These Terms and Conditions specify the rules, scope and conditions of participation in the “Children Talents” Competition for an artwork or multimedia work on the subject matter specified in these Terms and Conditions.
 2. The Competition Organiser is Communications & Marketing at Contrain Group sp. z o.o. with its registered office in Łódź, ul. 3 Maja 14A, 93-408 Łódź, e-mail address: marketing@contrain.pl
 3. The Competition Organiser is responsible for the acquisition of in-kind prizes, where such prizes are included in the competition.
 4. The Employer is Contrain Poland Sp. z o. o., Contrain Global Sp. z o. O., Contrain Sp. z o. o., Contrain NL, Contrain Group sp. z o.o..
 5. A Competition Participant may be the child of an employee or a contractor engaged by the Employer, or in the cases specified in the Terms and Conditions, the Employee-parent themselves.[WP2] 
 6. Competition Work: Any artwork demonstrating the talent of the Participants in the “Children Talents” Competition.
 7. The Purpose of the Competition is to stimulate and develop artistic talents of the Participants.
 8. The Competition is conducted by the Competition Committee appointed by the Organiser.
 9.  The Competition Committee is composed of 3 persons selected by the Organiser.
 10. Decisions of the Competition Committee are final.
 11. Competition materials are developed by the Organiser.
 12. Competition records are produced by the Organiser.
 13. By joining the Competition, each Competition Participant agrees to the Terms and Conditions and undertakes to comply with them.

§ 2 Competition duration

 1. The Competition lasts from 29 May 2024 to 2 June 2024 – the deadline for submissions.
 2. The Competition will be concluded by 7 June 2024 at the latest.
 3. The Organiser reserves the right to increase the duration of the Competition, of which it will inform Competition Participants in an announcement on the MyContrain and Employee Portal applications.

§ 3 Terms and conditions of participation

 1. Competition Participants may include under-age children of temporary employees and temporary contractors engaged by the Employer.
 2. Competition Works can be made individually, or collectively by children of the same employee.
 3. Where a Participant is unable to do the work themselves due to age or disability, they may be supported by their guardian.
 4. Adapted (copied, imitated) works cannot be submitted for the Competition.
 5. The work can be produced in any technique (e.g. collage, drawing, photo, or film, etc.) in any format.

§ 4. Rules of the Competition

 1. A prerequisite for participation in the Competition is:
  1. for the statutory representative/parent/guardian to send the Competition Work, i.e. a photo/scan/video of the work made by the child/children to the e-mail address: marketing@contrain.pl or a letter describing the child’s talents in the event that the child cannot make the Competition Work themselves due to their age or disability.
  1. in the e-mail subject, please write the Competition theme, i.e. “Children Talents”
  1. the e-mail content should indicate the name of the author(s) of the work as well as the type of prize the winners wish to receive (choice of prize: Empik or Smyk e-purchasing card).
 2. The work can be produced in any technique (e.g. collage, drawing, photo, or short film, etc.) in any format.
 3. The work must correspond to the subject matter stated in the Purpose of the Competition, i.e. it must illustrate the Participant’s talents.
 4. Any Competition Work that is contrary to the Terms and Conditions or for which the Organiser is in doubt that it may otherwise violate rights of third persons, in particular copyright or rights of publicity, will be rejected by the Organiser.
 5. The decisions of the Organiser to reject a Competition Work taken under the Terms and Conditions are not subject to appeal.
 6. The first 50 Participants to submit works that comply with the subject matter of the Competition and the Terms and Conditions will be the winners of the Competition.
 7. The Winners of the Competition will be informed by a reply message to the e-mail address from which the Competition Work was sent.
 8. By submitting the Competition Work made by minor(s), the Statutory Representative consents to their participation in the Competition and to the processing of the personal data of the Legel Representative and the minor(s) including the name, correspondence address, and e-mail address.
 9. [WP3] 

§ 5 Evaluation of the Competition Works

 1. The work must correspond to the subject matter stated in the Purpose of the Competition.
 2. The Winners of the Competition will be the 50 Participants whose works are submitted first.
 3. The Participants will be informed of the outcome of the Competition by a reply message to the e-mail address from which the Competition Work was sent.
 4. The Winners of the Competition, confirming that they accept the prize, shall send the Organiser, within 7 days of receiving the e-mail message referred to in § 4(7) to the address provided by the Organiser in that message.

§ 6 Prizes

 1. The Organiser provides attractive prizes for the Competition Winners.
 2. The Competition Winners may include the first 50 individuals whose Competition Work is in accordance with the subject matter of the Competition. The prizes in the Competition are, depending on the Winner’s choice:[WP4] 
 3. Smyk e-gift card worth PLN 50
 4. Empik e-gift card worth PLN 50
 5. The prizes in the Competition, as prizes in an art contest, are tax exempt under Article 21(1)(68) of the Personal Income Tax Act, provided that the one-off value of the prizes won in the contest does not exceed PLN 2,000.

§ 7 Copyright

 1. By joining the Competition, the Participant’s statutory representative declares that the Participant is the sole author of the Competition Work and that the Participant is the owner of the personal and property copyrights in said work. The Participant’s statutory representative also declares that the works submitted to the Competition are not in breach of any rights or personal interests of third persons or applicable legislation, and undertakes to indemnify the Organiser against any liability for breaching such rights, legislation, or liability relating to the untruthfulness of the present statement.
 2. On behalf of the Competition Participants, their statutory representatives accept full liability from the Competition Organiser in respect of any claims by third persons which may arise in connection with any breach of any of their rights over the works submitted for the Competition.
 3. By joining the Competition, the Participant’s statutory representative declares that they grant the Organiser an irrevocable, free-of-charge, time- and territory-unlimited licence to use the Competition Work in the following fields of use: a) Use of the Competition Work in any activity of the Organiser, including promotional, advertising, information, and service activities; b) Recording, multiplying, and disseminating the Competition Work by any means, in its entirety or in part, in particular saving the Competition Work in computer memory, uploading it to the Internet, and to the MyContrain platform.
 4. Where requested by the Organiser, the Participant / statutory representative of the Participant undertakes to enter into an agreement with the Organiser for the transfer to the Organiser of all economic copyrights to the Competition Works delivered to the Organiser and for unlimited use and disposal in Poland and abroad, in all fields of use specified in Article 50 of the Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights (Polish Journal of Laws of 2000, No. 80, item po 904, as amended), and in particular undertakes to transfer the author’s economic copyrights to the Organiser in the following fields of use: a) exclusive use and exploitation of the works being the subject of the Competition in any promotional, advertising, informational, and service activities; b) reproducing by recording the works on electronic media; c) marketing, publishing, and distributing promotional and advertising materials; d) uploading to computer memory and posting on the Internet; e) making the Competition Work available so that everyone can access it at a time and place of their own choosing.
 5.  The personal data of Competition Participants are collected and processed by the Organiser for the purposes of the Competition and the fulfilment of the Organiser’s obligations under the Competition.

§ 8 Complaints

 1. Any complaints relating to the manner in which the Competition is conducted should be submitted in writing by the Participants’ statutory representatives within two weeks of the announcement of the Competition outcomes to the address indicated in § 1(2) of these Terms and Conditions. Any complaints filed after this deadline shall not be considered.
 2. The deadline for filing a complaint is deemed to be met where the complaint is received at the e-mail address or at the Organiser’s registered office in the form of a letter send by post within this deadline.
 3. The written complaint should include the first name, surname, exact address of the Participant and a detailed description of the reasons underlying the complaint, and be signed by the Participant’s statutory representative. Any complaints that do not include the aforementioned data shall not be processed.
 4. The Organiser shall decide on a complaint filed on time and containing the data indicated in point 3 above within 14 days as of its receipt and shall notify the complainant by e-mail or letter of the decision.
 5. Such a decision on the complaint shall be final.
 6. In matters not governed by these Terms and Conditions, the provisions of Polish law, in particular the Civil Code, shall apply.

§ 9 Other provisions

 1. The Organiser reserves the right to cancel or annul the Competition without providing any reason.
 2. The Organiser reserves the right to exclude Competition Works that violate the Terms and Conditions of the Competition, generally applicable legislation, or generally accepted rules of social coexistence, social, ethical, or moral standards. The same applies to Competition Works in relation to which the Organiser has received reliable information that they breach personal rights of third persons.
 3. By joining the Competition, the Competition Participant’s statutory representative declares that they accept the Terms and Conditions of the Competition and all rules of participation in the Competition.
 4. Should any irregularities be found during the Competition resulting from the Participant’s abuse, including in particular the Participant’s breach of the Terms and Conditions of the Competition, the Organiser has the right to exclude the Participant in question from the Competition. The decision of the Organiser to exclude a Competition Participant from the Competition shall not be subject to appeal.
 5. The Organiser reserves the right to amend the Terms and Conditions of the Competition without stating any reason.
 6. In all matters not governed by the Terms and Conditions, the Organiser shall decide.

§ 10 Personal data processing

 1. Pursuant to Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC, please be informed that:
  1. The Controller of your personal data processed in connection with your participation in the “Children Talents” Competition
  1. is Contrain Group sp. z o. o. with its registered office in Łódź, ul. 3 Maja 14A, 93-408 Łódź.
  1. On matters concerning the processing of personal data, please contact the Data Protection Officer by email at the following address: iod@contrain.pl.
  1. The processing of personal data involves the following data categories:
   1. personal data of the Competition Participant’s statutory representative other than an employee of Contrain Group Sp. z o.o.: first name and surname, e-mail address where a private e-mail address is used;
   1. personal data of the Competition Participant: age and, in the case of school-age children, the grade they attend;
   1. personal data of the Competition Winner: age and, in the case of school-age children, the grade they attend, correspondence address;
   1. personal data of the Competition Winner’s statutory representative other than an employee of Contrain Group Sp. z o.o.: First name, surname, e-mail address where a private e-mail address is used, and correspondence address if provided;
  1. Your personal data will be processed to the extent necessary for the purposes of the “Mum and Dad at Work Abroad” competition. The grounds for the processing of your personal data are set out in Article 6(1)(a) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (GDPR).
  1. Access to the personal data is provided to authorised employees of the Controller, in connection with their duties. Your personal data may be transferred to entities processing personal data on behalf of the Controller, as part of the Controller’s duties.
  1. The Controller shall not transfer your personal data to any third country or international organisation outside the EEA.
  1. Your personal data shall be stored until the obligation to store such data expires, i.e. for the duration of the Competition and its conclusion, and thereafter in line with the periods stipulated for the archiving of such data.
  1. Rights of data subjects. You have the right of access your personal data, the right to request the rectification of your personal data, the right to request the restriction of the processing of your personal data, and the right to request the erasure of your personal data.
  1. You have the right to withdraw your consent to the processing of personal data at any time, which shall not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of your consent prior to its withdrawal.
  1. During the processing of your personal data, no automated decision-making or profiling will take place.
  1. You have the right to file a complaint with the supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telephone: 22 531 03 00.
  1. The provision of the personal data is necessary to participate in the “Children Talents” Competition.

UA

Регламент конкурсу

«Дитячі таланти» (далі: «Регламент»)

§ 1 Загальні положення

 1. Цей Регламент визначає принципи, обсяг та умови участі в конкурсі «Дитячі таланти» на художню або мультимедійну роботу на тему, зазначену в цьому Регламенті.
 2. Організатором Конкурсу є Communications & Marketing в Contrain Group sp. z o.o. за адресою: Лодзь, вул. 3 Мая 14А, 93-408 Лодзь, адреса електронної пошти: marketing@contrain.pl
 3. Організатор Конкурсу несе відповідальність за придбання матеріальних призів, якщо такі будуть передбачені в конкурсі.
 4. Роботодавцем є Contrain Poland Sp. z o. o., Contrain Global Sp. z o. о., Contrain Sp. z o. o., Contrain NL, Contrain Group sp. z o.o.
 5. Учасником Конкурсу може бути дитина працівника та підрядника, які працюють у Роботодавця, або у випадках, передбачених положенням, сам Працівник-батько/мати.
 6. Конкурсна робота: Будь-яка художня робота, що ілюструє талант Учасників Конкурсу на тему «Дитячі таланти».
 7. Метою конкурсу є стимулювання та розвиток художніх талантів Учасників конкурсу
 8. Конкурс проводить Конкурсна комісія, яка призначається Організатором.
 9.  Конкурсна комісія складається з 3 осіб, обраних Організатором.
 10. Рішення конкурсної комісії є остаточним.
 11. Конкурсні матеріали готуються Організатором.
 12. Конкурсна документація ведеться Організатором.
 13. Кожен з Учасників Конкурсу, беручи участь у Конкурсі, одночасно погоджується і зобов’язується дотримуватися положень цього Регламенту.

§ 2 Тривалість Конкурсу

 1. Конкурс триває з 29 травня 2024 року до 2 червня 2024 року – кінцевого терміну подачі заявок.
 2. Рішення щодо конкурсу буде прийнято не пізніше 7 червня 2024 року.
 3. Організатор залишає за собою право продовжити тривалість Конкурсу, про що повідомить Учасників Конкурсу в оголошенні на порталах для працівників MyContrain i Portal Pracownika.

§ 3 Умови участі

 1. Учасниками конкурсу можуть бути неповнолітні діти тимчасових працівників і тимчасових підрядників, які працюють у Роботодавця.
 2. Конкурсні роботи можуть бути виконані індивідуально або спільно дітьми одного і того ж працівника.
 3. Якщо учасник конкурсу не може самостійно виконати роботу через вік або інвалідність, йому/їй може допомагати опікун.
 4. На конкурс не приймаються адаптовані (скопійовані, змодельовані) роботи.
 5. Форма робіт – будь-яка техніка (наприклад, аплікація, малюнок, фото- або відео тощо) будь-якого формату.

§ 4. Правила конкурсу

 1. Для того, щоб взяти участь у конкурсі:
  1. законному представнику/батькам/опікуну/піклувальнику необхідно надіслати конкурсну роботу, тобто фото/скан/відео роботи, виконаної дитиною/дітьми, на електронну адресу marketing@contrain.pl або лист з описом таланту дитини у випадку, якщо дитина не може самостійно виконати конкурсну роботу через вік або інвалідність.
  1. в темі електронного листа необхідно вказати слоган конкурсу – «Дитячі таланти».
  1. в тексті листа необхідно вказати ім’я автора (авторів) роботи, а також вид призу, який бажають отримати переможці (на вибір: е-картка покупця Empik або Smyk).
 2. Форма роботи – будь-яка техніка (наприклад, аплікація, малюнок, фото, відео тощо) будь-якого формату.
 3. Робота повинна відповідати тематиці, визначеній метою Конкурсу, тобто ілюструвати таланти Учасника.
 4. Будь-яка конкурсна робота, яка суперечить Регламенту, або яка, на думку Організатора, може іншим чином порушити права третіх осіб, зокрема, авторські права або права на зображення, буде відхилена Організатором.
 5. Рішення Організатора про відхилення Конкурсної роботи, прийняте на підставі Регламенту, оскарженню не підлягає.
 6. Переможцями Конкурсу стануть перші 50 Учасників, які надішлють роботи, що відповідають тематиці Конкурсу та умовам Регламенту.
 7. Переможець Конкурсу буде проінформований зворотним повідомленням на електронну адресу, з якої була надіслана конкурсна робота.
 8. Надсилання Конкурсної роботи, виконаної неповнолітньою (неповнолітніми) особою (особами), означає згоду Законного представника на участь у Конкурсі та на обробку персональних даних Представника та неповнолітньої (неповнолітніх) особи (осіб), що стосуються імені, адреси для листування та адреси електронної пошти.
 9. Нагородження та відправлення призів на адресу електронної пошти, з якої була надіслана заявка, відбудеться до 16.06.2024.

§ 5 Оцінка конкурсних робіт

 1. Робота повинна відповідати тематиці мети Конкурсу.
 2. Переможцями Конкурсу стануть 50 Учасників, чиї роботи будуть подані першими.
 3. Учасники отримають інформацію про результати Конкурсу за допомогою зворотного повідомлення на електронну адресу, з якої була надіслана конкурсна робота.
 4. Переможці Конкурсу, підтверджуючи свою згоду на отримання призу, повинні надіслати Організатору протягом 7 днів з дня отримання електронного повідомлення, про яке йдеться в § 4 п. 7, на адресу, вказану Організатором у цьому електронному повідомленні.

§ 6 Призи

 1. Організатор передбачає привабливі призи для Переможців Конкурсу.
 2. Перші 50 осіб, чиї роботи будуть відповідати темі, отримають право на перемогу в конкурсі. Призи в конкурсі – на вибір:
 3. Електронна подарункова картка в магазин Smyk вартістю 50 злотих
 4. Електронна подарункова картка до магазину Empik вартістю 50 злотих
 5. Призи конкурсу, як призи конкурсу в галузі мистецтва, звільняються від оподаткування відповідно до ст. 21 абз. 1 п. 68 Закону «Про податок на доходи фізичних осіб», за умови, що загальна вартість призів не перевищує 2000 злотих.

§ 7 Авторське право

 1. Беручи участь у Конкурсі, законний представник Учасника заявляє, що Учасник є єдиним автором конкурсних робіт і що Учаснику належать особисті та майнові авторські права на ці роботи. Законний представник Учасника також заявляє, що надіслані роботи не порушують жодних прав або особистих прав третіх осіб, а також не порушують чинне законодавство, і зобов’язується звільнити Організатора від будь-якої відповідальності за порушення цих прав, законодавчих норм і від будь-якої відповідальності, пов’язаної з неправдивістю цієї заяви.
 2. Від імені учасників Конкурсу їх законні представники приймають від Організатора Конкурсу повну відповідальність за будь-які претензії третіх осіб, які можуть виникнути у зв’язку з можливим порушенням будь-яких прав цих осіб на подані на Конкурс роботи.
 3. Беручи участь у Конкурсі, законний представник Учасника заявляє, що надає Організатору безвідкличну, безоплатну, обмежену в часі та території ліцензію на використання Конкурсної роботи в наступних сферах використання: a) використання Конкурсної роботи в будь-якій діяльності Організатора, включаючи промоційну, рекламну, інформаційну та сервісну діяльність; b) запис, розмноження та розповсюдження Конкурсної роботи будь-якими способами, повністю або частково, зокрема, збереження Конкурсної роботи в пам’яті комп’ютера, розміщення в мережі Інтернет та на платформі MyContrain.
 4. На вимогу Організатора учасник/законний представник учасника зобов’язується укласти з Організатором договір про передачу Організатору всіх авторських прав на конкурсну роботу, передану Організатору, а також користуватися і розпоряджатися нею в Польщі та за кордоном, без обмеження в часі, у всіх сферах використання, зазначених у ст. 50 Закону від 4 лютого 1994 року «Про авторське право і суміжні права» (Дзєннік устав (Законодавчий вісник) від 2000 року № 80, поз. 904 зі зм. ), і, зокрема, зобов’язується передати авторські майнові права в таких сферах використання: a) виключне використання та експлуатація творів, що є предметом Конкурсу, в рамках усіх видів промоційної, рекламної, інформаційної та сервісної діяльності; b) розмноження шляхом запису творів на електронних носіях; c) маркетинг, публікація та розповсюдження промоційних та рекламних матеріалів; d) збереження в пам’яті комп’ютера та публікація в Інтернеті; e) забезпечення доступності конкурсного твору таким чином, щоб кожна особа мала до нього доступ у час і в місці за власним вибором.
 5.  Персональні дані Учасників збираються та обробляються Організатором з метою проведення Конкурсу та виконання своїх зобов’язань як організатора Конкурсу.

§ 8 Рекламації

 1. Будь-які рекламації, що стосуються способу проведення Конкурсу, повинні бути подані законними представниками учасників Конкурсу в письмовій формі протягом двох тижнів після оголошення результатів Конкурсу на адресу, вказану в § 1 п. 2 цього Регламенту. Рекламації, подані після цього терміну, не розглядаються.
 2. На дотримання строку подання рекламації вказує Дата надходження скарги як на електронну пошту та поштою на адресу місця знаходження Організатора.
 3. Письмова рекламація повинна містити ім’я, прізвище, точну адресу учасника та детальний опис причин рекламації, а також підпис законного представника. Рекламації, що не містять вищезазначених даних, не розглядаються.
 4. Організатор приймає рішення щодо реламації, поданої вчасно і містить дані, зазначені в п. 3 вище, протягом 14 днів з моменту її отримання і повідомляє про своє рішення заявника електронною поштою або листом.
 5. Рішення за підсумками розгляду рекламації є остаточним.
 6. У питаннях, не врегульованих Регламентом, застосовуються відповідні положення польського законодавства, зокрема Цивільного кодексу.

§ 9 Інші положення

 1. Організатор залишає за собою право скасувати або визнати Конкурс недійсним без пояснення причин.
 2. Організатор залишає за собою право виключити з Конкурсу будь-яку Конкурсну роботу, яка порушує Регламент Конкурсу, загальноприйняті норми права або загальноприйняті правила суспільного співіснування, соціальні, етичні або моральні норми. Це також стосується Конкурсних робіт, щодо яких Організатор отримав достовірну інформацію про те, що вони порушують особисті права третіх осіб.
 3. Беручи участь у Конкурсі, законний представник Учасника Конкурсу тим самим заявляє про свою згоду з Регламентом Конкурсу та всіма умовами участі в Конкурсі.
 4. У разі виявлення будь-яких порушень під час проведення Конкурсу, пов’язаних з недобросовісною поведінкою з боку Учасника, включаючи, зокрема, порушення Учасником Правил Конкурсу, Організатор має право виключити такого Учасника з участі в Конкурсі. Рішення Організатора про виключення Учасника з Конкурсу оскарженню не підлягає.
 5. Організатор залишає за собою право змінювати Регламент Конкурсу без пояснення причин.
 6. У всіх питаннях, не врегульованих Регламентом, рішення приймає Організатор.

§ 10 Обробка персональних даних

 1. Відповідно до ст. 13 і 14 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (Євросоюз) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно опрацювання персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС, повідомляємо, що:
  1. Контролером ваших персональних даних, обробка яких здійснюється у зв’язку з участю у конкурсі «Дитячі таланти»
  1. є Contrain Group sp. z o. o. з місцем розташування за адресою в Лодзі: вул. 3 Мая, 93-408 Лодзь.
  1. З питань, що стосуються обробки персональних даних, будь ласка, звертайтеся до інспектора з питань захисту даних електронною поштою – адреса електронної пошти:  iod@contrain.pl.
  1. Обробка персональних даних включає наступні категорії даних:
   1. персональні дані законного представника Учасника Конкурсу, який не є працівником Contrain Group Sp. z o.o.: ім’я та прізвище, адреса електронної пошти, у разі використання приватної адреси електронної пошти;
   1. персональні дані Учасника Конкурсу: вік, а у випадку дітей шкільного віку – клас, який вони відвідують;
   1. персональні дані Переможця Конкурсу: вік та, у випадку дітей шкільного віку, клас, який вони відвідують, поштова адреса;
   1. персональні дані законного представника Переможця Конкурсу, який не є працівником Contrain Group Sp. z o.o: Ім’я та прізвище, адреса електронної пошти, якщо використовується приватна адреса електронної пошти, а також поштова адреса, якщо така є;
  1. Ваші персональні дані будуть оброблятися в обсязі, необхідному для реалізації конкурсу « Мама і тато на роботі за кордоном» Підставою для обробки ваших персональних даних є ст. 6 п. 1 літ а Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (ЗРЗД).
  1. Доступ до ваших персональних даних надається уповноваженим працівникам Контролера у зв’язку з виконанням ними своїх службових обов’язків. Ваші персональні дані можуть бути передані суб’єктам, які обробляють персональні дані від імені контролера в рамках виконання ним своїх обов’язків.
  1. Контролер не передаватиме ваші персональні дані третім країнам або міжнародним організаціям за межами ЄЕЗ.
  1. Ваші персональні дані зберігатимуться до закінчення терміну дії зобов’язань щодо зберігання таких даних, тобто протягом терміну проведення конкурсу та присудження призу, а після цього – відповідно до термінів, передбачених для архівування таких даних.
  1. Права суб’єктів даних. Ви маєте право на доступ до своїх персональних даних, право вимагати виправлення таких даних, право обмежити обробку таких даних та право вимагати видалення таких даних.
  1. Ви маєте право в будь-який час відкликати свою згоду на обробку ваших персональних даних без впливу на законність обробки, яка здійснювалася на підставі вашої згоди до її відкликання.
  1. При обробці ваших персональних даних не буде здійснюватися автоматизоване прийняття рішень або профілювання.
  1. Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, тобто до Керівнику Управління з питань захисту персональних даних (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) з адресою: вул. Ставкі 2, 00-193 Варшава, тел.: 22 531 03 00.
  1. Надання персональних даних необхідне для участі в конкурсі «Дитячі таланти».

RU

Регламент Конкурса

«Детские таланты» (далее: «Регламент»)

§ 1 Общие положения

 1. Настоящий Регламент определяет принципы, объем и условия участия в конкурсе «Детские таланты» на художественную или мультимедийную работу на тему, указанную в настоящем Регламенте.
 2. Организатором конкурса является Communications & Marketing в Contrain Group sp. z o.o. с местонахождением по адресу: Лодзь ул. 3 Мая 14А, 93-408 Лодзь, адрес электронной почты: marketing@contrain.pl
 3. Организатор конкурса несет ответственность за приобретение материальных призов, если таковые предусмотрены в конкурсе.
 4. Работодателем является компания Contrain Poland Sp. z o. o., Contrain Global Sp. z o. O., Contrain Sp. z o. o., Contrain NL, Contrain Group sp. z o.o.
 5. Участником Конкурса может быть ребенок сотрудника и подрядчика, работающего у Работодателя, или, в случаях, предусмотренных правилами, сам Работник-родитель.
 6. Конкурсная работа: Любая художественная работа, иллюстрирующая талант участников Конкурса на тему «Детские таланты».
 7. Цель Конкурса – стимулирование и развитие художественных талантов Участников Конкурса.
 8. Конкурс проводится Конкурсной комиссией, назначаемой Организатором.
 9.  В состав конкурсной комиссии входят 3 человек, выбранных Организатором.
 10. Решения конкурсной комиссии являются окончательными.
 11. Конкурсные материалы готовятся Организатором.
 12. Ведение конкурсной документации осуществляется Организатором.
 13. Каждый из участников Конкурса, участвуя в Конкурсе, одновременно соглашается и обязуется соблюдать положения настоящего Регламента.

§ 2 Срок проведения конкурса

 1. Конкурс проводится с 29 мая 2024 года по 2 июня 2024 года – последний срок подачи работ.
 2. Итоги конкурса будут подведены не позднее 7 июня 2024 года.
 3. Организатор оставляет за собой право продлить срок проведения Конкурса, о чем сообщит Участникам Конкурса в объявлении в приложениях для сотрудников MyContrain и Portal Pracownika.

§ 3 Условия участия

 1. Участниками конкурса могут быть несовершеннолетние дети временных сотрудников и временных подрядчиков, работающих у Работодателя.
 2. Участие в конкурсе может быть индивидуальным или совместным для детей одного и того же сотрудника.
 3. Если участник не может выполнить работу самостоятельно в силу возраста или инвалидности, ему может помочь опекун.
 4. Адаптированные (скопированные, смоделированные) работы не могут быть представлены на конкурс.
 5. Форма работы – любая техника (например, аппликация, рисунок, фотография или видео и т.д.) в любом формате.

§ 4. Правила конкурса

 1. Для того чтобы принять участие в Конкурсе:
  1. законный представитель/родитель/опекун должен отправить конкурсную работу, т.е. фото/скан/видео работы, выполненной ребенком/детьми, на адрес электронной почты: marketing@contrain.pl или письмо с описанием талантов ребенка в случае, если ребенок не может самостоятельно выполнить конкурсную работу в силу возраста или инвалидности.
  1. в теме письма должен быть указан слоган конкурса, т.е. «Детские таланты».
  1. в теле письма необходимо указать имя автора (авторов) работы, а также вид приза, который хотят получить победители (на выбор: электронная карта Empik или Smyk).
 2. Форма работы – любая техника (например, аппликация, рисунок, фотография или видео и т.д.) в любом формате.
 3. Работа должна соответствовать тематике, указанной в Цели конкурса, то есть иллюстрировать таланты Участника.
 4. Конкурсная работа, которая противоречит Регламенту или, по мнению Организатора, может иным образом нарушать права третьих лиц, в частности, авторские права или права на публичность, отклоняется Организатором.
 5. Решения Организатора об отклонении конкурсной работы, принятые на основании Регламента, обжалованию не подлежат.
 6. Первые 50 участников, представивших работы, соответствующие теме Конкурса и Правилам, станут победителями Конкурса.
 7. Победитель Конкурса будет проинформированы обратным сообщением на адрес электронной почты, с которого была отправлена Конкурсная работа.
 8. Отправка конкурсной работы, выполненной несовершеннолетним/несовершеннолетней, означает согласие законного представителя на участие в Конкурсе и обработку персональных данных представителя и несовершеннолетнего/несовершеннолетней, касающихся имени, адреса для корреспонденции и адреса электронной почты.
 9. Вручение и распределение призов на адрес электронной почты, с которого была отправлена заявка, будет произведено до 16.06.2024.

§ 5. Оценка конкурсных работ

 1. Работы должны соответствовать тематике Цели конкурса.
 2. Победителями Конкурса станут 50 участников, чьи работы будут представлены первыми.
 3. Участники получат информацию об итогах Конкурса посредством обратного сообщения на адрес электронной почты, с которого была отправлена конкурсная работа.
 4. Победители Конкурса, подтвердив свое согласие на получение приза, должны в течение 7 дней со дня получения электронного сообщения, направить Организатору на адрес, указанный в § 4 п. 7, по адресу, указанному Организатором в этом электронном письме.

§ 6 Призы

 1. Организатор предусматривает привлекательные призы для Победителей.
 2. В конкурсе могут принять участие первые 50 человек, чьи работы соответствуют теме. Призы в конкурсе на выбор:
 3. Электронная подарочная карта в магазин Smyk стоимостью 50 злотых
 4. Электронная подарочная карта в магазин Empik стоимостью 50 злотых
 5. Призы в конкурсе, как призы в конкурсе в области искусства, освобождаются от налога в соответствии со ст. 21 абз. 1 п. 68 Закона «О подоходном налоге с физических лиц», если единая стоимость призов не превышает 2000 злотых.

§ 7 Авторское право

 1. Принимая участие в Конкурсе, законный представитель Участника заявляет, что Участник является единственным автором конкурсных работ и что Участник имеет право на личные и имущественные авторские права на эти работы. Законный представитель Участника также заявляет, что представленные конкурсные работы не нарушают никаких прав или личных прав третьих лиц или любых применимых законов, и обязуется освободить Организатора от любой ответственности за нарушение этих прав, законов и от любой ответственности, связанной с недостоверностью данного заявления.
 2. От имени участников Конкурса их законные представители принимают от Организатора Конкурса полную ответственность за любые претензии третьих лиц, которые могут возникнуть в связи с возможным нарушением каких-либо прав этих лиц на представленные на Конкурс работы.
 3. Принимая участие в Конкурсе, законный представитель Участника заявляет, что предоставляет Организатору безотзывную, бесплатную, ограниченную по времени и территории лицензию на использование конкурсной работы в следующих областях использования: a) использование конкурсной работы в любой деятельности Организатора, включая рекламную, информационную и сервисную деятельность; b) запись, размножение и распространение конкурсной работы любым способом, полностью или частично, в частности, сохранение конкурсной работы в памяти компьютера, загрузка ее в Интернет и на платформу MyContrain.
 4. По требованию Организатора участник/законный представитель участника обязуется заключить с Организатором договор о передаче Организатору всех авторских прав на Конкурсную работу, переданную Организатору, и использовать и распоряжаться ею в Польше и за рубежом, без ограничений по времени, во всех областях использования, указанных в ст. 50 Закона от 4 февраля 1994 года «Об авторском праве и смежных правах» (Дзенник устав (Законодательный вестник) от 2000 г. № 80, поз. 904 с изм. ), и, в частности, обязуется передать автору экономические права в следующих сферах: а) исключительное использование и эксплуатация произведений, являющихся предметом конкурса, в рамках любой рекламной, рекламно-информационной и сервисной деятельности; b) размножение путем записи произведений на электронные носители; с) маркетинг, издание и распространение рекламных материалов; d) запись в память компьютера и публикация в Интернете; е) предоставление конкурсной работы таким образом, чтобы каждый мог получить к ней доступ в удобное для него время и в удобном для него месте.
 5.  Персональные данные участников конкурса собираются и обрабатываются Организатором для целей, связанных с проведением конкурса и выполнением своих обязательств как организатора конкурса.

§ 8 Жалобы

 1. Любые жалобы, касающиеся порядка проведения Конкурса, должны быть поданы законными представителями участников Конкурса в письменном виде в течение двух недель после объявления результатов Конкурса по адресу, указанному в § 1 п. 2 настоящего Регламента Жалобы, поданные после указанного срока, не рассматриваются.
 2. Дата получения жалобы как по электронной почте, так и по почте на юридический адрес Организатора является определяющей для соблюдения срока подачи жалобы.
 3. Письменная жалоба должна содержать имя, фамилию, точный адрес участника, подробное описание причин жалобы и подпись законного представителя. Жалобы, не содержащие вышеуказанных данных, не рассматриваются.
 4. Организатор принимает решение по жалобе, поданной в срок и содержащей данные, указанные в п. 3 выше, в течение 14 дней с момента ее получения и уведомляет заявителя о своем решении по электронной почте или письмом.
 5. Решение по жалобе является окончательным.
 6. Вопросы, не урегулированные Регламентом, регулируются польским законодательством, в частности Гражданским кодексом.

§ 9 Другие положения

 1. Организатор оставляет за собой право отменить или признать Конкурс недействительным без объяснения причин.
 2. Организатор оставляет за собой право исключить из Конкурса любую конкурсную работу, которая нарушает Положение о Конкурсе, общеприменимые положения законодательства или общепринятые правила общественного сосуществования, социальные, этические или моральные нормы. Это также относится к конкурсным работам, в отношении которых Организатор получил достоверную информацию о том, что они нарушают личные права третьих лиц.
 3. Принимая участие в Конкурсе, законный представитель Участника тем самым заявляет, что он принимает Правила Конкурса и все условия участия в Конкурсе.
 4. В случае выявления нарушений в ходе Конкурса, связанных с неправомерным поведением Участника, в том числе нарушения Участником Правил Конкурса, Организатор имеет право исключить данного Участника из Конкурса. Решение Организатора об исключении Участника из Конкурса не может быть обжаловано.
 5. Организатор оставляет за собой право изменять Правила Конкурса без объяснения причин.
 6. По всем вопросам, не урегулированным Регламентом, решения принимаются Организатором.

§ 10 Обработка персональных данных

 1. В соответствии со ст. 13 и 14 Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС, сообщаем что:
 2. Контролером персональных данных, обрабатываемых в связи с вашим участием в конкурсе «Детские таланты»
 3. является Contrain Group sp. z o. o. с местонахождением в Лодзи по адресу: 3 Мая 14A, 93-408 Лодзь.
 4. По вопросам, связанным с обработкой персональных данных, просим обращаться к инспектору по защите персональных данных по электронной почте – адрес электронной почты:  iod@contrain.pl.
 5. Обработка персональных данных включает в себя следующие категории данных:
   • персональные данные законного представителя Участника конкурса, не являющегося сотрудником Contrain Group Sp. z o.o.: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты в случае использования личного адреса электронной почты;
   • персональные данные участника конкурса: возраст и, в случае детей школьного возраста, класс, в котором они учатся;
   • персональные данные Победителя Конкурса: возраст и, в случае детей школьного возраста, класс, в котором они учатся, почтовый адрес;
   • персональные данные законного представителя Победителя конкурса, не являющегося сотрудником Contrain Group Sp. z o.o.: Фамилия и имя, адрес электронной почты в случае использования личного адреса электронной почты и почтовый адрес, если таковой имеется;
 6. Ваши персональные данные будут обрабатываться в объеме, необходимом для проведения конкурса «Мама и папа на работе за границей». Основанием для обработки ваших персональных данных является ст. 6 абз. 1 букв. a) Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (ОРЗД).
 7. Доступ к персональным данным предоставляется уполномоченным сотрудникам Контролера в связи с выполнением ими своих обязанностей. Ваши персональные данные могут быть переданы организациям, которые обрабатывают персональные данные по поручению Контролера в рамках своих обязанностей.
 8. Контролеры не будут передавать ваши персональные данные в третьи страны или в международные организации за пределами ЕЭЗ.
 9. Ваши личные данные будут храниться до истечения срока действия обязательства по хранению таких данных, то есть в течение всего срока проведения конкурса и его награждения, а затем в соответствии со сроками, предусмотренными для архивирования таких данных.
 10. Права субъекта данных. Вы имеете право на доступ к своим персональным данным, право требовать исправления таких данных, право ограничивать обработку таких данных и право требовать их удаления.
 11. Вы имеете право в любое время отозвать свое согласие на обработку ваших персональных данных, не затрагивая при этом законность обработки, осуществляемой на основании вашего согласия до его отзыва.
 12. При обработке ваших персональных данных не будет осуществляться автоматизированное принятие решений или профилирование.
 13. Вы имеете право подать жалобу в контролирующий орган, т. е. Председателю Управления по защите персональных данных (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) по адресу: ул. Ставки 2, 00-193 Варшава, тел.: 22 531 03 00.
 14. Предоставление персональных данных необходимо для целей, связанных с участием в конкурсе «Детские таланты».