Regulamin konkursu „Do pracy i w plenerze – najlepiej na rowerze” – PL, UA, RU

Regulamin konkursu „Do pracy i w plenerze – najlepiej na rowerze” – PL, UA, RU

PL
„Do pracy i w plenerze – najlepiej na rowerze!” (dalej: „Regulamin”)
§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Do pracy i w plenerze – najlepiej na rowerze!” na najciekawsze zdjęcie o tematyce określonej w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizatorem Konkursu jest Contrain Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. 3 Maja 14a, 93-408 Łódź – Obszar Communications&Marketing, ul. 3 Maja 14a
  93-408 Łódź, adres e-mail: marketing@contrain.pl
 3. Organizator Konkursu jest odpowiedzialny za nabycie nagród rzeczowych, jeżeli są przewidziane w konkursie.
 4. Pracodawcą jest Contrain Poland Sp. z o. o. ,Contrain Global Sp. z o. O., Contrain Sp. z o. o., Contrain NL.
 5. Uczestnikiem Konkursu może być pracownik projektowy i zleceniobiorca projektowy zatrudniony u Pracodawcy.
 6. Praca konkursowa Dowolne zdjęcie o tematyce powiązanej z rowerem.
 7. Celem konkursu jest przedstawienie artystycznego zdjęcia o tematyce związanej z rowerem, wycieczką rowerową, drogą do pracy rowerem. Celem jest także promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
 8. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 9. Skład Komisji Konkursowej liczy od 3 do 5 osób wybranych przez Organizatora.
 10. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 11. Materiały konkursowe opracowuje Organizator.
 12. Dokumentację Konkursu prowadzi Organizator.
 13. Każdy z Uczestników Konkursu, przystępując do Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje się stosować niniejszy Regulamin
  § 2 Czas trwania konkursu
 14. Konkurs trwa od 22 kwietnia 2024 r. do 10 maja 2024 r. Prace można nadsyłać do 10 maja 2024 r.
 15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 17 maja 2024 r
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu na portalu pracowniczym oraz w Telegramie.
  § 3 Warunki uczestnictwa
  Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy pracownicy i zleceniobiorcy zatrudnieni u Pracodawcy – pracownicy/zleceniobiorcy projektowi świadczący pracę na terytorium Polski Holandii i Niemiec.
  § 4. Zasady i przebieg konkursu
 17. Udział w konkursie
  1.1. Uczestnik Konkursu biorący udział przesyła jedno zdjęcie przedstawiające temat określony w § 4 pkt. 1.3. na adres marketing@contrain.pl
  1.2. W tytule wiadomości, o której mowa w § 4 ppkt 1.1. należy wpisać „Do pracy i w plenerze – najlepiej na rowerze!”, a w treści wiadomości imię i nazwisko Uczestnika Konkursu oraz projekt, na którym obecnie pracuje.
  1.3. Temat Konkursu – “Do pracy i w plenerze – najlepiej na rowerze!”
  Musi on przedstawiać rower lub osobę na rowerze. Zdjęcie może być zabawne lub kreatywne, nie musi być wykonane w miejscu pracy, a np. w drodze do pracy, na wycieczce lub w innych okolicznościach.
  1.4. Prace powinny odpowiadać tematyce określonej Celem konkursu, tj. Do pracy i w plenerze – najlepiej na rowerze, przedstawiające dowolne zdjęcie roweru pracownika lub jego aktywności związanej z rowerem.
  1.5. Do udziału w konkursie nie można przesyłać prac adaptowanych (kopiowanych, wzorowanych).
 18. Praca Konkursowa sprzeczna z Regulaminem lub taka, co do której Organizator poweźmie wątpliwość, że może ona w inny sposób naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, podlega odrzuceniu przez Organizatora.
 19. Na decyzje Organizatora o odrzuceniu Pracy Konkursowej podjęte na podstawie Regulaminu nie przysługuje odwołanie.
 20. Laureatami Konkursu zostają Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową w oparciu o kryteria przedstawione w § 5.
 21. Informację o wygranej Laureaci Konkursu otrzymają za pomocą wiadomości zwrotnej na adres e-mail, z którego została nadesłana Praca Konkursowa.
 22. Przesłanie pracy konkursowej oznacza wyrażenie zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu.

§ 5 Ocena Prac Konkursowych

 1. Praca powinna odpowiadać tematyce określonej Celem konkursu tj. dowolne zdjęcie, przedstawiające rower pracownika lub jego aktywność związaną z rowerem. Prace Konkursowe ocenia się według następujących kryteriów: prace zgodne z tematem, kreatywność, pomysłowość i walor artystyczny.
 2. Laureatami Konkursu zostają Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową.
 3. Informację o rozstrzygnięciu Konkursu Uczestnicy otrzymają za pomocą wiadomości zwrotnej na adres e-mail, z którego została nadesłana Praca Konkursowa.
 4. W treści wiadomości od Organizatora zostanie zawarty link do strony internetowej, na której utworzona zostanie galeria zwycięskich zdjęć.
 5. Laureaci Konkursu potwierdzając przyjęcie nagrody przesyłają Organizatorowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7, na adres podany przez Organizatora w tejże wiadomości, adres pocztowy na który ma zostać wysłana nagroda lub określić w którym biurze chcą odebrać nagrodę.

§ 6 Nagrody

 1. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody dla Laureatów Konkursu i Uczestników wyróżnionych.
 2. Laureatami konkursu mogą zostać 3 osoby, dla których przewidziana nagroda:
  2.1 Za pierwsze miejsce nagroda w postaci roweru o wartości do 2000 zł
  2.2 Za drugie miejsce nagroda w postaci gadżetów i akcesoriów rowerowych o wartości do 300 zł
  2.3 Za trzecie miejsce nagroda w postaci gadżetów i akcesoriów rowerowych o wartości do 300 zł
 3. Nagrody w konkursie, jako nagrody w konkursie z dziedziny sztuki, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile jednorazowa wartość wygranych w konkursie nie przekracza kwoty 2000 zł.

§ 7 Prawa autorskie

 1. Uczestnik Konkursu przesyłając Pracę Konkursową oświadcza, że:
  1.1. przysługują mu jako twórcy, autorskie prawa osobiste i majątkowe do tegoż utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich, a Praca Konkursowa pozbawiona jest jakichkolwiek wad i obciążeń prawnych;
  1.2. w przypadku wykorzystania w Pracy Konkursowej wizerunku innych osób –posiada zgodę na wykorzystanie tego wizerunku i jest uprawniony do jej dalszego udzielenia na rzecz Organizatora, chyba że Praca Konkursowa przedstawia osoby stanowiące jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza itp.;
  1.3. powierza Organizatorowi sprawowanie w jego imieniu nadzoru autorskiego nad rozpowszechnieniem Pracy Konkursowej.
  1.4. w przypadku gdy uczestnik konkursu zostaje laureatem, wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku
 2. Uczestnicy Konkursu przejmują od Organizatora Konkursu pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób do zgłoszonych do Konkursu Prac.
 3. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy Konkursu oświadczają, że udzielają Organizatorowi
  nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, zgody na korzystanie z pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: a) Wykorzystanie pracy konkursowej we wszelkiej działalności Organizatora, w tym w działalności promocyjnej, reklamowej, marketingowej, informacyjnej i usługowej; b) Utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie pracy konkursowej dowolnymi środkami w całości lub w części, w szczególności wprowadzanie pracy konkursowej do pamięci komputera oraz umieszczanie w sieci Internet.
 4. W przypadku, gdy wystąpi o to Organizator, uczestnik zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem umowę o przeniesieniu na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do prac konkursowych dostarczonych Organizatorowi oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. po 904 ze zm.), w szczególności zaś zobowiązuje się przenieść autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: a) wyłącznego używania i wykorzystywania prac będących przedmiotem Konkursu, w zakresie wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej; b) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac na nośnikach elektronicznych; c) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych i reklamowych; d) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci internetowej; e) udostępnienia pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 5. Dane osobowe uczestników konkursu są zbierane i przetwarzane przez Organizatora dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz wywiązania się z jego zobowiązań jako organizatora konkursu.

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania niniejszego Konkursu, Uczestnicy Konkursu, powinni zgłaszać na piśmie w terminie do dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników Konkursu, na adres wskazany w § 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu reklamacji tak na adres e-mail: marketing@contrain.pl jak i pocztą do siedziby Organizatora.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis przyczyn reklamacji oraz podpis. Reklamacje niezawierające ww. danych nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie i zawierającą dane wskazane w pkt 3 powyżej, w ciągu 14 od jej otrzymania i powiadamia reklamującego drogą mailową lub listowną o jej rozstrzygnięciu.
 5. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

§ 8 Inne postanowienia

 1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu bez podawania przyczyn.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac konkursowych, które naruszają Regulamin Konkursu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub powszechnie przyjęte zasady współżycia społecznego, normy społeczne, etyczne lub moralne. Dotyczy to również Prac Konkursowych, odnośnie do których Organizator otrzymał wiarygodną informację, że naruszają dobra osobiste osób trzecich.
 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Od decyzji Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu nie przysługuje odwołanie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podania przyczyny.
 6. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
  § 9 Przetwarzanie danych osobowych
 7. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:
  1.1. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w konkursie „Do pracy i w plenerze – najlepiej na rowerze!” jest Contrain Group sp. z o. o. siedzibą w Łodzi ul. 3 Maja 14a
  93-408 Łódź i Contrain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. 3 Maja 14a
  93-408 Łódź.
  1.2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres email: iod@contrain.pl.
  1.3. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych:
  1.3.1. dane osobowe Uczestnika Konkursu: imię i nazwisko, adres e – mail w przypadku użycia prywatnego adresu e-mail, wizerunek, adres przesłania nagrody konkursowej;
  1.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu „Do pracy i w plenerze – najlepiej na rowerze!”. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  1.5. Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Współadministratora, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie realizowanych przez niego obowiązków.
  1.6. Współadministratorzy nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej spoza EOG.
  1.7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych, czyli przez okres trwania konkursu i jego rozstrzygnięcia, a następnie zgodnie z okresami przewidzianymi dla archiwizacji tych danych.
  1.8. Prawa podmiotów danych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia.
  1.9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1.10. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
  1.11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 531 03 00.
  1.12. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z udziałem w Konkursie „Do pracy i w plenerze – najlepiej na rowerze!” Organizator konkursu

  UA

Регламент конкурсу для працівників проектних
«На роботу і на природу – найкраще велосипедом!» (далі: «Регламент»)

§ 1 Загальні положення

 1. Цей Регламент визначає принципи, обсяг та умови участі в конкурсі «На роботу і на природу – найкраще велосипедом!» на найцікавішу фотографію на тему, зазначену в цьому Регламенті.
 2. Організатором Конкурсу є компанія Contrain Group Sp. z o.o. з місцезнаходженням за адресою: Лодзь, вул. 3 Мая 14а, 93-408 Лодзь – Відділ комунікацій та маркетингу, вул. 3 Мая 14a
  93-408 Лодзь, адреса електронної пошти: marketing@contrain.pl
 3. Організатор Конкурсу несе відповідальність за придбання матеріальних призів, якщо такі будуть передбачені в конкурсі.
 4. Роботодавцем є Contrain Poland Sp. z o. o., Contrain Global Sp. z o. O., Contrain Sp. z o. o., Contrain NL.
 5. Учасниками Конкурсу можуть бути проектний працівник та підрядник проекту, які працюють у роботодавця.
 6. Конкурсна робота Будь-яка фотографія на тему, пов’язану з велосипедом.
 7. Мета конкурсу – представити художню фотографію на тему, пов’язану з велосипедом, велосипедними поїздками, поїздками на роботу на велосипеді. Метою також є популяризація здорового та активного способу життя.
 8. Конкурс проводить Конкурсна комісія, яка призначається Організатором.
 9. Конкурсна комісія складається з 3 – 5 осіб, обраних Організатором.
 10. Рішення конкурсної комісії є остаточним.
 11. Конкурсні матеріали готуються Організатором.
 12. Конкурсна документація ведеться Організатором.
 13. Кожен з Учасників Конкурсу, беручи участь у Конкурсі, одночасно погоджується і зобов’язується дотримуватися положень цього Регламенту.
  § 2 Тривалість Конкурсу
 14. Конкурс триває з 22 квітня 2024 року до 10 травня 2024 року Конкурсні роботи можна подавати до 10 травня 2024 року.
 15. Рішення щодо конкурсу буде прийнято не пізніше 17 травня 2024 року.
 16. Організатор залишає за собою право продовжити тривалість Конкурсу, про що повідомить Учасників Конкурсу на порталі для працівників та в Telegram.
  § 3 Умови участі
  Учасниками Конкурсу можуть бути всі працівники та підрядники, працевлаштовані у Роботодавця – працівники /підрядники сфери дизайну, які виконують роботу на території Польщі, Нідерландів та Німеччини.
  § 4. Правила та перебіг конкурсу
 17. Участь в конкурсі
  1.1. Учасник Конкурсу надсилає одну фотографію на тему, зазначену в § 4 п. 1.3. на адресу marketing@contrain.pl
  1.2. Тема повідомлення, зазначеного в § 4 п. 1.1. повинен бути «На роботу і на природу – найкраще велосипедом!», а в тексті повідомлення – ім’я Учасника Конкурсу та проєкт, над яким він працює в даний час.
  1.3. Тема конкурсу – «На роботу і на природу – найкраще велосипедом!»
  На фотографії повинен бути зображений велосипед або людина на велосипеді. Фотографія може бути веселою або креативною і не обов’язково має бути зроблена на робочому місці, але, наприклад, по дорозі на роботу, в поїздці або за інших обставин.
  1.4. Роботи повинні відповідати темі, викладеній в меті конкурсу, тобто «На роботу і на природу – найкраще велосипедом!» – бажано на велосипеді, показуючи будь-яку фотографію велосипеда працівника або діяльності, пов’язаної з велосипедом.
  1.5. На конкурс не приймаються адаптовані (скопійовані, змодельовані) роботи.
 18. Будь-яка конкурсна робота, яка суперечить Регламенту, або яка, на думку Організатора, може іншим чином порушити права третіх осіб, зокрема, авторські права або права на зображення, буде відхилена Організатором.
 19. Рішення Організатора про відхилення Конкурсної роботи, прийняте на підставі Регламенту, оскарженню не підлягає.
 20. Призерами Конкурсу стають Учасники, чиї роботи будуть оцінені Конкурсною комісією як найкращі на основі критеріїв, зазначених у § 5.
 21. Переможці Конкурсу будуть проінформовані зворотним повідомленням на електронну адресу, з якої була надіслана конкурсна робота.
 22. Подаючи конкурсну роботу, учасники дають згоду на участь у Конкурсі та на обробку своїх персональних даних.

§ 5 Оцінка конкурсних робіт

 1. Конкурсна робота повинна відповідати тематиці, зазначеній у меті Конкурсу, тобто будь-яка фотографія, на якій зображений велосипед працівника або діяльність, пов’язана з велосипедом. Конкурсні роботи оцінюються за такими критеріями: відповідність тематиці, креативність, винахідливість та художня цінність.
 2. Переможцями Конкурсу стають Учасники, роботи яких будуть найвище оцінені Конкурсною комісією.
 3. Учасники отримають інформацію про результати Конкурсу за допомогою зворотного повідомлення на електронну адресу, з якої була надіслана конкурсна робота.
 4. Зміст повідомлення від Організатора буде містити посилання на вебсайт, на якому буде створено галерею фотографій-переможців.
 5. Переможці Конкурсу, підтверджуючи свою згоду на отримання призу, повинні надіслати Організатору протягом 7 днів з дня отримання електронного повідомлення, згаданого в п. 7, на адресу, вказану Організатором у цьому електронному повідомленні, поштову адресу, на яку повинен бути відправлений приз, або вказати, в якому офісі вони бажають отримати приз.

§ 6 Призи

 1. Організатор передбачає привабливі призи для Переможців Конкурсу та окремих відібраних Учасників.
 2. Переможців може бути 3, яким передбачені призи:
  2.1 За перше місце – приз у вигляді велосипеда вартістю до 2 000 злотих
  2.2 За третє місце – приз у вигляді гаджетів та аксесуарів для велосипеда вартістю до 300 злотих
  2.3 За третє місце – приз у вигляді гаджетів та аксесуарів для велосипеда вартістю до 300 злотих
 3. Призи конкурсу, як призи конкурсу в галузі мистецтва, звільняються від оподаткування відповідно до ст. 21 абз. 1 п. 68 Закону «Про податок на доходи фізичних осіб», за умови, що загальна вартість призів не перевищує 2000 злотих.

§ 7 Авторське право

 1. Подаючи свою Конкурсну роботу, Учасник Конкурсу заявляє, що:
  1.1. він, як автор, має особисті та майнові авторські права на цю роботу в розумінні Закону про авторське право і суміжні права, без будь-яких обмежень або обтяжень на користь третіх осіб, а Конкурсна робота не має жодних дефектів і правових обтяжень;
  1.2. у разі використання в Конкурсній роботі зображення інших осіб, він має дозвіл на використання цього зображення та має право надати такий дозвіл Організатору, за винятком випадків, коли в Конкурсній роботі зображені особи, які є лише частиною цілого, наприклад, зібрання, пейзаж, публічний захід тощо;
  1.3. доручає Організатору від свого імені здійснювати авторський нагляд за розповсюдженням Конкурсної роботи.
  1.4. у разі визнання учасника переможцем, дає згоду на безкоштовну публікацію його зображення
 2. Учасники Конкурсу приймають від Організатора Конкурсу повну відповідальність за будь-які претензії третіх осіб, які можуть виникнути у зв’язку з можливим порушенням будь-яких прав цих осіб на подані на Конкурс Роботи.
 3. Беручи участь у Конкурсі, Учасники Конкурсу заявляють, що надають Організатору
  безкоштовну, невиключну, необмежену за часом і територією, згоду на використання конкурсної роботи в наступних сферах використання: a) Використання конкурсної роботи в усіх видах діяльності Організатора, включаючи рекламу, маркетинг, інформацію та сервісну діяльність; b) Запис, відтворення та розповсюдження конкурсної роботи будь-яким способом, повністю або частково, зокрема збереження конкурсної роботи в пам’яті комп’ютера та розміщення її в Інтернеті.
 4. На вимогу Організатора учасник зобов’язується укласти з Організатором договір про передачу Організатору всіх авторських прав на конкурсну роботу, передану Організатору, а також користуватися і розпоряджатися нею в Польщі та за кордоном, без обмеження в часі, у всіх сферах використання, зазначених у ст. 50 Закону від 4 лютого 1994 року «Про авторське право і суміжні права» (Дзєннік устав (Законодавчий вісник) від 2000 року № 80, поз. 904 зі зм. ), і, зокрема, зобов’язується передати авторські майнові права в таких сферах використання: a) виключне використання та експлуатація творів, що є предметом Конкурсу, в рамках усіх видів промоційної, рекламної, інформаційної та сервісної діяльності; b) розмноження шляхом запису творів на електронних носіях; c) маркетинг, публікація та розповсюдження промоційних та рекламних матеріалів; d) збереження в пам’яті комп’ютера та публікація в Інтернеті; e) забезпечення доступності конкурсного твору таким чином, щоб кожна особа мала до нього доступ у час і в місці за власним вибором.
 5. Персональні дані Учасників збираються та обробляються Організатором з метою проведення Конкурсу та виконання своїх зобов’язань як організатора Конкурсу.

§ 8 Рекламації

 1. Будь-які рекламації, що стосуються способу проведення Конкурсу, повинні бути подані Учасниками Конкурсу в письмовій формі протягом двох тижнів після оголошення результатів Конкурсу на адресу, вказану в § 1 п. 2 цього Регламенту. Рекламації, подані після цього терміну, не розглядаються.
 2. На дотримання строку подання рекламації вказує Дата надходження скарги як на електронну пошту: marketing@contrain.pl так і пошту місця знаходження Організатора.
 3. Письмова рекламація повинна містити ім’я, прізвище, точну адресу учасника та детальний опис причин рекламації, а також підпис. Рекламації, що не містять вищезазначених даних, не розглядаються.
 4. Організатор приймає рішення щодо рекламації, поданої вчасно і містить дані, зазначені в п. 3 вище, протягом 14 днів з моменту її отримання і повідомляє про своє рішення заявника електронною поштою або листом.
 5. Рішення за підсумками розгляду рекламації є остаточним.
 6. У питаннях, не врегульованих Регламентом, застосовуються відповідні положення польського законодавства, зокрема Цивільного кодексу.

§ 8 Інші положення

 1. Участь у конкурсі є повністю добровільною.
 2. Організатор залишає за собою право скасувати або визнати Конкурс недійсним без пояснення причин.
 3. Організатор залишає за собою право виключити з Конкурсу будь-яку Конкурсну роботу, яка порушує Регламент Конкурсу, загальноприйняті норми права або загальноприйняті правила суспільного співіснування, соціальні, етичні або моральні норми. Це також стосується Конкурсних робіт, щодо яких Організатор отримав достовірну інформацію про те, що вони порушують особисті права третіх осіб.
 4. У разі виявлення будь-яких порушень під час проведення Конкурсу, пов’язаних з недобросовісною поведінкою з боку Учасника, включаючи, зокрема, порушення Учасником Правил Конкурсу, Організатор має право виключити такого Учасника з участі в Конкурсі. Рішення Організатора про виключення Учасника з Конкурсу оскарженню не підлягає.
 5. Організатор залишає за собою право змінювати Регламент Конкурсу без пояснення причин.
 6. У всіх питаннях, не врегульованих Регламентом, рішення приймає Організатор.
  § 9 Обробка персональних даних
 7. Відповідно до ст. 13 і 14 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (Євросоюз) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно опрацювання персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС, повідомляємо, що:
  1.1. Співконтролерами ваших персональних даних, обробка яких здійснюється у зв’язку з вашою участю в конкурсі «На роботу і на природу – найкраще велосипедом!», є Contrain Group sp. z o. o. з місцезнаходженням за адресою: Лодзь, вул. 3 Мая 14a
  93-408 Лодзь i Contrain Poland Sp. z o.o. з місцезнаходженням за адресою: Лодзь, вул. 3 Мая 14a
  93-408 Лодзь.
  1.2. З питань, що стосуються обробки персональних даних, будь ласка, звертайтеся до інспектора з питань захисту даних електронною поштою – адреса електронної пошти: iod@contrain.pl.
  1.3. Обробка персональних даних включає наступні категорії даних:
  1.3.1. персональні дані Учасника Конкурсу: ім’я та прізвище, адреса електронної пошти, якщо використовується приватна адреса електронної пошти, зображення, адреса для відправлення призу Конкурсу;
  1.4. Ваші персональні дані будуть оброблятися в обсязі, необхідному для реалізації конкурсу «На роботу і на природу – найкраще велосипедом!» Підставою для обробки ваших персональних даних є ст. 6 п. 1 літ а Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (ЗРЗД).
  1.5. Доступ до ваших персональних даних надається уповноваженим працівникам Співконтролера у зв’язку з виконанням ними своїх службових обов’язків. Ваші персональні дані можуть бути передані суб’єктам, які обробляють персональні дані від імені контролера в рамках виконання ним своїх обов’язків.
  1.6. Співконтролери не передаватимуть ваші персональні дані третім країнам або міжнародним організаціям за межами ЄЕЗ.
  1.7. Ваші персональні дані зберігатимуться до закінчення терміну дії зобов’язань щодо зберігання таких даних, тобто протягом терміну проведення конкурсу та присудження призу, а після цього – відповідно до термінів, передбачених для архівування таких даних.
  1.8. Права суб’єктів даних. Ви маєте право на доступ до своїх персональних даних, право вимагати виправлення таких даних, право обмежити обробку таких даних та право вимагати видалення таких даних.
  1.9. Ви маєте право в будь-який час відкликати свою згоду на обробку ваших персональних даних без впливу на законність обробки, яка здійснювалася на підставі вашої згоди до її відкликання.
  1.10. При обробці ваших персональних даних не буде здійснюватися автоматизоване прийняття рішень або профілювання.
  1.11. Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, тобто до Керівнику Управління з питань захисту персональних даних (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) з адресою: вул. Ставкі 2, 00-193 Варшава, тел.: 22 531 03 00.
  1.12. Надання персональних даних необхідне для участі в конкурсі «На роботу і на природу – найкраще велосипедом!» Організатор конкурсу

RU

Регламент конкурса для сотрудников проектных

«На работу и на природу – лучше всего на велосипеде!» (далее: «Регламент»)

§ 1 Общие положения

 1. Настоящий Регламент определяет принципы, объем и условия участия в конкурсе «На работу и на природу – лучше всего на велосипеде!» на самую интересную фотографию на тему, указанную в настоящем Регламенте.
 2. Компания Contrain Group Sp. z o.o. с местонахождением по адресу: Лодзь ул. 3 Мая 14a, 93-408 Лодзь – Отдел коммуникаций и маркетинга, ул. 3 Мая 14a
  93-408 Лодзь, адрес электронной почты: marketing@contrain.pl
 3. Организатор конкурса несет ответственность за приобретение материальных призов, если таковые предусмотрены в конкурсе.
 4. Работодателем является компания Contrain Poland Sp. z o. o., Contrain Global Sp. z o. O., Contrain Sp. z o. o., Contrain NL.
 5. Участниками конкурса могут быть сотрудники и подрядчики проектные работающие у Работодателя.
 6. Конкурсная работа: Любая фотография, связанная с велосипедами.
 7. Цель конкурса – представить художественную фотографию на тему, связанную с велоспортом, велопрогулками, поездкой на работу на велосипеде. Также целью является пропаганда здорового и активного образа жизни.
 8. Конкурс проводится Конкурсной комиссией, назначаемой Организатором.
 9. В состав конкурсной комиссии входят от 3 до 5 человек, выбранных Организатором.
 10. Решения конкурсной комиссии являются окончательными.
 11. Конкурсные материалы готовятся Организатором.
 12. Ведение конкурсной документации осуществляется Организатором.
 13. Каждый из участников Конкурса, участвуя в Конкурсе, одновременно соглашается и обязуется соблюдать положения настоящего Регламента.

§ 2 Срок проведения конкурса

 1. Конкурс продлится с 22 апреля 2024 года по 10 мая 2024 года Работы могут быть представлены до 10 мая 2024 года.
 2. Итоги конкурса будут подведены не позднее 17 мая 2024 года.
 3. Организатор оставляет за собой право продлить срок проведения Конкурса, о чем сообщит Участникам Конкурса на портале сотрудников и в Telegram.

§ 3 Условия участия

Участниками Конкурса могут быть все сотрудники и подрядчики, работающие у Работодателя – сотрудники/подрядчики в сфере дизайна, выполняющие работу на территории Польши, Нидерландов и Германии.

§ 4. Правила и ход конкурса

 1. Участие в конкурсе
  1. Участник конкурса присылает одну фотографию, на которой изображена тема, указанная в § 4 п. 1.3. по следующему адресу marketing@contrain.pl
  2. В теме сообщения, указанного в § 4 п. 1.1., необходимо написать «На работу и на природу – лучше всего на велосипеде!», а в содержании сообщения – имя участника конкурса и проект, над которым он в настоящее время работает.
  3. Тема конкурса – «На работу и на природу – лучше всего на велосипеде!»

На фотографии должен быть изображен велосипед или человек на велосипеде. Фотография может быть забавной или креативной и не обязательно должна быть сделана на рабочем месте, а, например, по дороге на работу, в поездке или при других обстоятельствах.

 1. Работы должны соответствовать теме, указанной в цели конкурса: «На работу и на природу – лучше всего на велосипеде!» На фотографии должен быть изображен велосипед сотрудника или его деятельность, связанная с велосипедом.
  1. Адаптированные (скопированные, смоделированные) работы не могут быть представлены на конкурс.
 2. Конкурсная работа, которая противоречит Регламенту или, по мнению Организатора, может иным образом нарушать права третьих лиц, в частности, авторские права или права на публичность, отклоняется Организатором.
 3. Решения Организатора об отклонении конкурсной работы, принятые на основании Регламента, обжалованию не подлежат.
 4. Победителями Конкурса становятся участники, чьи работы получили наивысшую оценку Конкурсной комиссии на основании критериев, указанных в § 5.
 5. Победители Конкурса будут проинформированы обратным сообщением на адрес электронной почты, с которого была отправлена Конкурсная работа.
 6. Отправляя конкурсную работу, Участники дают согласие на участие в Конкурсе и обработку своих персональных данных.

§ 5. Оценка конкурсных работ

 1. Конкурсная работа должна соответствовать тематике, указанной в цели Конкурса, т.е. любая фотография, на которой изображен велосипед сотрудника или деятельность, связанная с велосипедом. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: соответствие теме, креативность, изобретательность и художественная ценность.
 2. Победителями Конкурса становятся участники, чьи работы будут признаны Конкурсной комиссией лучшими.
 3. Участники получат информацию об итогах Конкурса посредством обратного сообщения на адрес электронной почты, с которого была отправлена конкурсная работа.
 4. Содержание сообщения от Организатора будет включать ссылку на сайт, где будет создана галерея фотографий-победителей.
 5. Победители Конкурса, подтвердив свое согласие на получение приза, должны в течение 7 дней со дня получения электронного сообщения, направить Организатору на адрес, указанный в п. 7, почтовый адрес, на который должен быть отправлен приз, или указать, в каком офисе они хотят получить приз.

§ 6 Призы

 1. Организатор предусматривает привлекательные призы для Победителей конкурса и отдельных Участников.
 2. Победителями конкурса могут стать 3 человека, для которых предусмотрен приз:
  1. За первое место приз в виде велосипеда стоимостью до 2 000 злотых
  2. За третье место приз в виде гаджетов и аксессуаров для велосипеда стоимостью до 300 злотых
  3. За третье место приз в виде гаджетов и аксессуаров для велосипеда стоимостью до 300 злотых
 3. Призы в конкурсе, как призы в конкурсе в области искусства, освобождаются от налога в соответствии со ст. 21 абз. 1 п. 68 Закона «О подоходном налоге с физических лиц», если единая стоимость призов не превышает 2000 злотых.

§ 7 Авторское право

 1. Представляя свою конкурсную работу, Участник Конкурса заявляет, что:
  1. он, как автор, имеет право на личные и имущественные авторские права на эту работу в соответствии с Законом «Об авторском праве и смежных правах», без каких-либо ограничений или обременений в пользу третьих лиц, и конкурсная работа не имеет никаких дефектов и юридических обременений;
  2.  в случае использования в Конкурсной работе изображения других лиц, имеет разрешение на использование этого изображения и вправе предоставить это разрешение Организатору, за исключением случаев, когда в Конкурсной работе изображены лица, составляющие лишь деталь целого, например, собрание, пейзаж, публичное мероприятие и т.д.;
  3. поручает Организатору от своего имени осуществлять авторский надзор за распространением Конкурсной работы.
  4.  в случае, если участник становится победителем, он соглашается на свободную публикацию своего изображения
 2. Участники Конкурса принимают от Организатора Конкурса полную ответственность за любые претензии третьих лиц, которые могут возникнуть в связи с возможным нарушением каких-либо прав этих лиц на представленные на Конкурс работы.
 3. Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса заявляют, что они предоставляют Организатору

бесплатное, неисключительное, неограниченное по времени и территории, согласие на использование конкурсной работы в следующих сферах: а) Использование конкурсной работы во всех видах деятельности Организатора, включая рекламную, маркетинговую, информационную и сервисную деятельность; b) Запись, воспроизведение и распространение конкурсной работы любыми способами, полностью или частично, в том числе запись конкурсной работы в память компьютера и размещение ее в сети Интернет.

 • По требованию Организатора участник обязуется заключить с Организатором договор о передаче Организатору всех авторских прав на Конкурсную работу, переданную Организатору, и использовать и распоряжаться ею в Польше и за рубежом, без ограничений по времени, во всех областях использования, указанных в ст. 50 Закона от 4 февраля 1994 года «Об авторском праве и смежных правах» (Дзенник устав (Законодательный вестник) от 2000 г. № 80, поз. 904 с изм. ), и, в частности, обязуется передать автору экономические права в следующих сферах: а) исключительное использование и эксплуатация произведений, являющихся предметом конкурса, в рамках любой рекламной, рекламно-информационной и сервисной деятельности; b) размножение путем записи произведений на электронные носители; с) маркетинг, издание и распространение рекламных материалов; d) запись в память компьютера и публикация в Интернете; е) предоставление конкурсной работы таким образом, чтобы каждый мог получить к ней доступ в удобное для него время и в удобном для него месте.
 •  Персональные данные участников конкурса собираются и обрабатываются Организатором для целей, связанных с проведением конкурса и выполнением своих обязательств как организатора конкурса.

§ 8 Жалобы

 1. Любые жалобы, касающиеся порядка проведения Конкурса, должны быть поданы участниками Конкурса в письменном виде в течение двух недель после объявления результатов Конкурса по адресу, указанному в § 1 п. 2 настоящего Регламента Жалобы, поданные после указанного срока, не рассматриваются.
 2. Дата получения жалобы как по электронной почте marketing@contrain.pl, так и по почте на адрес местоположения Организатора определяет, был ли соблюден срок подачи жалобы.
 3. Письменная жалоба должна содержать имя, фамилию, точный адрес участника, подробное описание причин жалобы и подпись. Жалобы, не содержащие вышеуказанных данных, не рассматриваются.
 4. Организатор принимает решение по жалобе, поданной в срок и содержащей данные, указанные в п. 3 выше, в течение 14 дней с момента ее получения и уведомляет заявителя о своем решении по электронной почте или письмом.
 5. Решение по жалобе является окончательным.
 6. Вопросы, не урегулированные Регламентом, регулируются польским законодательством, в частности Гражданским кодексом.

§ 8 Другие положения

 1. Участие в конкурсе является полностью добровольным.
 2. Организатор оставляет за собой право отменить или признать Конкурс недействительным без объяснения причин.
 3. Организатор оставляет за собой право исключить из Конкурса любую конкурсную работу, которая нарушает Положение о Конкурсе, общеприменимые положения законодательства или общепринятые правила общественного сосуществования, социальные, этические или моральные нормы. Это также относится к конкурсным работам, в отношении которых Организатор получил достоверную информацию о том, что они нарушают личные права третьих лиц.
 4. В случае выявления нарушений в ходе Конкурса, связанных с неправомерным поведением Участника, в том числе нарушения Участником Правил Конкурса, Организатор имеет право исключить данного Участника из Конкурса. Решение Организатора об исключении Участника из Конкурса не может быть обжаловано.
 5. Организатор оставляет за собой право изменять Правила Конкурса без объяснения причин.
 6. По всем вопросам, не урегулированным Регламентом, решения принимаются Организатором.

§ 9 Обработка персональных данных

 1. В соответствии со ст. 13 и 14 Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС, сообщаем что:
  1. Соконтроллерами ваших персональных данных, обрабатываемых в связи с вашим участием в конкурсе «На работу и на природу – лучше всего на велосипеде!», является компания Contrain Group sp. z o.o., расположенная по адресу: Лодзь, ул. 3 Мая 14a
   93-408 Лодзь и Contrain Poland Sp. z o.o., расположенная по адресу: Лодзь, ул. 3 Мая 14a
   93-408 Лодзь.
  2. По вопросам, связанным с обработкой персональных данных, просим обращаться к инспектору по защите персональных данных по электронной почте – адрес электронной почты:  iod@contrain.pl.
  3. Обработка персональных данных включает в себя следующие категории данных:
   1. персональные данные Участника Конкурса: имя и фамилия, адрес электронной почты в случае использования частного адреса электронной почты, изображение, адрес для отправки приза конкурса;
  4. Ваши персональные данные будут обрабатываться в объеме, необходимом для проведения конкурса «На работу и на природу – лучше всего на велосипеде!» Основанием для обработки ваших персональных данных является ст. 6 абз. 1 букв. a) Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (ОРЗД).
  5. Доступ к персональным данным предоставляется уполномоченным сотрудникам Соконтролера в связи с выполнением ими своих обязанностей. Ваши персональные данные могут быть переданы организациям, которые обрабатывают персональные данные по поручению Контролера в рамках своих обязанностей.
  6. Соконтролеры не будут передавать ваши персональные данные в третьи страны или в международные организации за пределами ЕЭЗ.
  7. Ваши личные данные будут храниться до истечения срока действия обязательства по хранению таких данных, то есть в течение всего срока проведения конкурса и его награждения, а затем в соответствии со сроками, предусмотренными для архивирования таких данных.
  8. Права субъекта данных. Вы имеете право на доступ к своим персональным данным, право требовать исправления таких данных, право ограничивать обработку таких данных и право требовать их удаления.
  9. Вы имеете право в любое время отозвать свое согласие на обработку ваших персональных данных, не затрагивая при этом законность обработки, осуществляемой на основании вашего согласия до его отзыва.
  10. При обработке ваших персональных данных не будет осуществляться автоматизированное принятие решений или профилирование.
  11. Вы имеете право подать жалобу в контролирующий орган, т. е. Председателю Управления по защите персональных данных (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) по адресу: ул. Ставки 2, 00-193 Варшава, тел.: 22 531 03 00.
  12. Предоставление персональных данных необходимо для целей, связанных с участием в конкурсе «На работу и на природу – лучше всего на велосипеде!»

 Организатор конкурса