Letni Program Poleceń – Regulamin (PL, UA, RU)

Letni Program Poleceń – Regulamin (PL, UA, RU)

PL

LETNI PROGRAM POLECEŃ

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego „Letni Program Poleceń”, zwanego dalej „Programem”.
 2. Organizatorem Programu jest Contrain Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (93-408) przy ul. 3 Maja 14A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297170, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą REGON: 300694708, NIP: 7811812623, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.905.600 zł., e-mail: polecaj@contrain.pl
 3. Celem programu jest pozyskanie nowych pracowników zainteresowanych pracą w Polsce u Pracodawcy: Contrain Poland Sp. z o.o. i Contrain Global Sp. Z.o.o.
 4. Pracodawca to Contrain Poland Sp. z o.o. i Contrain Global Sp. z o.o.
 5. Uczestnikiem Programu zwanym również Polecającym – może zostać pracownik stały lub tymczasowy, współpracownik, w tym współpracownik tymczasowy Pracodawcy, który aktualnie świadczy pracę u Pracodawcy lub jednego z klientów Pracodawcy i polecił ofertę pracy Pracodawcy na polskim projekcie potencjalnym kandydatom, w wyniku czego (w sposób bezpośredni przy uwzględnieniu zasad określonych regulaminem) nowy pracownik lub współpracownik podjął pracę na jednym z projektów Pracodawcy realizowanych na terytorium Polski.
 6. Polecany – to osoba, która nie była w stosunku pracy z Pracodawcą przynajmniej od 6 pełnych miesięcy kalendarzowych i została zatrudniona lub została współpracownikiem Pracodawcy w wyniku rekomendacji Polecającego z uwzględnieniem zasad określonych regulaminem Programu.

DZIAŁ II. CEL, CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROGRAMU

 1. Celem programu jest pozyskanie nowych pracowników Pracodawcy, którzy będą świadczyć pracę u Pracodawcy w związku z realizacją projektów i kontraktów Pracodawcy na terytorium Polski, przy wykorzystaniu potencjału obecnych pracowników i współpracowników za pomocą ich rekomendacji.
 2. Program trwa od dnia 27.07.2023 r. do dnia 30.09.2023. Zastrzegamy możliwość skrócenia lub przedłużenia programu.

DZIAŁ III. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. Uczestnikowi Programu, który poleci innej osobie pracę u Pracodawcy i na podstawie tegoż polecenia dojdzie do świadczenia przez tę osobę pracy na podstawie umowy o pracę lub o pracę tymczasową albo umowy zlecenia lub zlecenia tymczasowego, przysługiwać będzie bonus w kwocie 200 zł brutto, doliczany do każdego miesięcznego wynagrodzenia za pracę Polecającego za każdego Poleconego zatrudnionego w wyniku rekomendacji, przez maksymalny okres 12 miesięcy, po spełnieniu wymogów przewidzianych regulaminem i pod warunkiem, że zarówno Polecany, jak i Polecający będą przez cały ten okres pracować lub współpracować z Pracodawcą.
 2. Jeżeli jedna z osób, zarówno Polecany, jak i Polecający, w okresie 12 miesięcy od daty, w którym bonus został przyznany, zakończy pracę/współpracę z Pracodawcą – bez względu na powód zakończenia tej współpracy/pracy – z dniem zakończenia umowy Polecający utraci prawo do wypłaty bonusu z tytułu rekomendacji.
 3. Warunki nabycia prawa do bonusu:
  1. Polecający jest zobowiązany przesłać na adres e-mail: polecaj@contrain.pl imię i nazwisko osoby polecanej – potencjalnego Poleconego, przed przystąpieniem tej osoby do procesu rekrutacji;
  2. Kandydat na pracownika Pracodawcy będący Polecanym, przed datą zawarcia umowy potwierdzi fakt rozpoczęcia współpracy z polecenia innego pracownika – Uczestnika Programu poprzez przysłanie wiadomości email na adres: polecaj@contrain.pl o treści “Jestem kandydatem/kandydatką z polecenia pracownika “imię i nazwisko osoby Polecającej”;
  3. Polecany zawrze z Pracodawcą umowę o pracę bądź umowę zlecenie i będzie świadczył pracę na jednym z projektów/kontraktów Pracodawcy realizowanych na terenie Polski;
  4. Polecany przepracuje co najmniej pełen miesiąc kalendarzowy u jednego kontrahenta Pracodawcy;
  5. Przyznanie bonusu za jednego pracownika odbywa się oddzielnie w każdym miesiącu kalendarzowym w okresie 12 miesięcy od nabycia prawa do pierwszego bonusu i podlega każdorazowej weryfikacji czy nie wystąpiły okoliczności wyłączające przyznanie tego bonusu.  
 4. Okoliczności wyłączające przyznanie bonusu:
  1. Polecający lub Polecany zakończyli pracę lub współpracę z Pracodawcą przed upływem pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego pracy Polecanego u Pracodawcy bez względu na przyczyny i powody zakończenia tej pracy lub współpracy;
  2. Polecający lub Polecany zakończyli pracę lub współprace z Pracodawcą w okresie 12 miesięcy od przyznania bonusu Polecającemu bez względu na przyczyny i powody zakończenia tej pracy lub współpracy;
  3. Jakakolwiek nieobecność nieusprawiedliwiona Polecanego i Polecającego w danym miesiącu kalendarzowym w trakcie weryfikowanego okresu 12 miesięcy będzie skutkowała odmową przyznania bonusu w miesiącu, w którym ta nieobecność wystąpiła;
  4. Przebywanie na zwolnieniu lekarskim trwającym powyżej 5 dni roboczych zarówno Polecanego, jaki i Polecającego, będzie podstawą do odmowy przyznania bonusu w danym miesiącu.
 5. Warunkiem przyznania bonusu jest brak zadłużenia wobec Pracodawcy.

DZIAŁ IV. FORMY I WARUNKI WYPŁATY BONUSU FINANSOWEGO

 1. Bonus finansowy, o którym mowa w niniejszym regulaminie, będzie wypłacony przelewem środków pieniężnych na konto bankowe Uczestnika Programu, na które dokonywana jest wypłata wynagrodzenia za pracę.
 2. Bonus finansowy będzie wypłacony najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik Programu nabędzie prawo do wypłaty bonusu.
 3. Wartość bonusu, stanowi przychód pracownika, od którego zostaną potrącone należne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

DZIAŁ V. SPECJALNA EDYCJA PROGRAMU POLECEŃ

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania Specjalnych Edycji Programów Poleceń wskazując czas obowiązywania szczególnej Edycji Programu wraz ze zmianami dotyczącymi niektórych postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Czasowa zmiana warunków Programu Poleceń wraz z wydawanymi każdorazowo decyzjami będzie ogłaszana w niniejszym regulaminie w Dziale V pkt 3 niniejszego Regulaminu.

DZIAŁ VI. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Programu powinny być składane w formie elektronicznej na adres e-mail Organizatora, wskazany w dziale I pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane uczestnika, dokładny opis przyczyn reklamacji, uzasadnienie reklamacji i roszczenie z tą reklamacją związane.
 3. Organizator może wezwać Uczestnika do uzupełnienia reklamacji w przypadku, gdy nie zawiera ona danych wyżej wskazanych lub dane nie pozwalają na jej rozpatrzenie.
 4. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od złożenia reklamacji lub w terminie 14 dni od dnia jej uzupełnienia.
 5. Organizator powiadomi Uczestnika o sposobie rozpoznania reklamacji decyzją wysłaną na wskazany adres e-mail.
 6. Od decyzji Organizatora odwołanie nie przysługuje.
 7. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
 8. Po wyczerpaniu drogi w postępowaniu reklamacyjnym Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

DZIAŁ VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator programu jest Współadministratorem danych osobowych w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia Ogólnego PE i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym, podaje się do wiadomości uczestników programu poniższe informacje: Informujemy, iż Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Agencje Zatrudnienia; Contrain Group Sp. z o.o. ul. ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź; Contrain Poland Sp. z o. o ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź oraz Contrain sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź; Contrain Global Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: polecaj@contrain.pl.
 2. Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować pod adresem e-mail: iod@contrain.pl.
 3. Dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody oraz na podstawie art. 22 (1) k.p. w celu rekrutacji prowadzonych przez Współadministratorów.
 4. Dane będą ujawniane odbiorcom świadczącym obsługę systemów IT oraz firmom świadczącym usługi kadrowo-płacowe dla Współadministratorów.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy.
 6. Osobom biorącym udział w Programie przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście w siedzibie Contrain Sp. z o.o. bądź wysyłane listownie na adres: Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi.
 7. W każdym czasie przysługuje prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi. W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 22(1) k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów.
 9. Podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych.
 11. Wobec przetwarzanych danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.
 12. Dane zostały pozyskane od pracowników Contrain, w ramach programu rekomendacyjnego funkcjonującego u Współadministratorów, w ramach którego osoby polecane przez pracowników grupy Contrain mogą znaleźć zatrudnienie.

DZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu a także do odwołania Programu lub jego zawieszenia bez podania przyczyny z poszanowaniem praw nabytych Uczestników w czasie trwania Programu lub obwiązywania Regulaminu przed jego zmianą.
 2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia i publikacji na stronie internetowej www. Contrain.pl.
 3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 4. Uczestnictwo w Programie oznacza, że Uczestnik Programu zapoznał się z Regulaminem oraz że wyraża zgodę na jego przestrzeganie.
 5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2023 r.

UA

ЛІТНЯ ПРОГРАМА РЕКОМЕНДАЦІЙ

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 1. Цей Регламент визначає правила «Літньої програми рекомендацій», надалі – «Програма».
 2. Організатор програми – компанія Товариство з обмеженою відповідальністю «Contrain Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» з місцезнаходженням в Лодзі (93-408) на вул. 3 Мая, 14A, внесене до Реєстру підприємців Державного судового реєстру під номером KRS 0000297170, чиї реєстраційні справи зберігаються в Районному суді Лодзь-Срудмієсьце в Лодзі – Господарський суд, XX Господарський відділ Державного судового реєстру, статистичний номер РЕГОН: 300694708, ІПН: 7811812623, зі статутним капіталом 5 905 600 польських злотих, e-mail : polecaj@contrain.pl
 3. Метою програми є залучення нових працівників, зацікавлених у роботі в Польщі з роботодавцем: ТОВ «Contrain Poland Sp. z o.o.» та ТОВ «Contrain Global Sp. z o.o.»
 4. Роботодавець ТОВ «Contrain Poland Sp. z o.o.» та ТОВ «Contrain Global Sp. z o.o.»
 5. Учасник Програми, також Рекомендуючий – може стати постійним або тимчасовий працівник, співробітник, в тому числі тимчасовий співробітник Роботодавця, який зараз працює на Роботодавця або одного з клієнтів Роботодавця та порекомендував пропозицію Роботодавця про роботу на польському проєкті потенційним кандидатам, в результаті чого (безпосередньо, з урахуванням правил, викладених у регламенті) новий працівник або співробітник почав роботу над одним із проєктів роботодавця, реалізованих у Польщі.
 6. Рекомендований – особа, яка не перебувала в трудових відносинах з Роботодавцем не менше 6 повних місяців і була працевлаштована або стала співробітником Роботодавця за рекомендацією Рекомендуючого з урахуванням правил, викладених у Регламенті Програми.

РОЗДІЛ II. МЕТА, ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМИ

 1. Метою програми є набір нових співробітників Роботодавця, які працюватимуть на Роботодавця у зв’язку з реалізацією проєктів і контрактів Роботодавця в Польщі, використовуючи потенціал існуючих співробітників і партнерів через їх рекомендації.
 2. Програма триває з 27.07.2023 року по 30.09.2023 року. Ми залишаємо за собою право скорочувати або продовжувати програму.

РОЗДІЛ III. ПРАВИЛА УЧАСТІ В ПРОГРАМІ

 1. Учасник Програми, який рекомендує іншу особу для роботи у Роботодавця та на підставі цієї рекомендації відбудеться виконання роботи на підставі трудового договору чи тимчасового наказу про роботу чи тимчасового призначення Рекомендованого, матиме право – за умови виконання вимог цього регламенту:
  1. бонус у розмірі 200 злотих брутто, доданий до кожної місячної винагороди Рекомендуючого за кожного Рекомендованого, найнятого в результаті рекомендації протягом максимального періоду 12 місяців після виконання вимог, передбачених регламентом, і за умови, що Рекомендуючий та Рекомендований працюють або співпрацюють з Роботодавцем протягом цього періоду.
  2. Якщо одна з осіб, як Рекомендуючий, так і Рекомендований, протягом 12 місяців з дати надання бонусу припиняє співпрацю/роботу з Роботодавцем, незалежно від причини припинення цієї співпраці/роботи, на дату розірвання договору, Рекомендуючий втрачає право на виплату рекомендаційного бонусу.
 2. Умови отримання права на бонус:
  1. Рекомендуючий, зобов’язаний надіслати ім’я та прізвище рекомендованого – потенційного Рекомендованого – на адресу електронної пошти polecaj@contrain.pl перед початком процесу набору.
  2. Кандидат у працівники Роботодавця, який є Рекомендованим до дати укладення договору, повинен підтвердити факт початку співпраці за рекомендацією іншого працівника – Учасника Програми, надіславши електронний лист на електронну адресу polecaj@contrain.pl змісту «Я є кандидатом / кандидаткою за рекомендацією працівника «ім’я та прізвище Рекомендуючого»
  3. Рекомендований укладе з роботодавцем трудовий договір, договір доручення та виконуватиме роботу та завдання на одному з проєктів/контрактів роботодавця, які реалізуються в Польщі.
  4. Рекомендований повинен пропрацювати не менше одного календарного місяця в одного контрагента Замовника.
  5. Надання бонусу одному працівнику відбувається окремо в кожному календарному місяці протягом 12 місяців з моменту виникнення права на перший бонус та щоразу перевіряється на наявність обставин, що виключають його призначення.
 3. Обставини, що виключають надання бонусу:
  1. Рекомендуючий або Рекомендований припинили роботу або співпрацю з Роботодавцем до закінчення першого місяця роботи Рекомендованого з Роботодавцем, незалежно від причин припинення цієї роботи або співпраці.
  2. Рекомендуючий або Рекомендований завершили роботу або співпрацю з Роботодавцем протягом 12 місяців з моменту надання бонусу Рекомендованому, незалежно від причин припинення цієї роботи або співпраці.
  3. Будь-яка відсутність без поважних причин Рекомендуючого та Рекомендованого в певному місяці протягом перевіреного періоду в 12 місяців призведе до відмови у наданні бонусу в тому місяці, в якому зафіксовано відсутність.
  4. Перебування на лікарняному понад 5 робочих днів як Рекомендуючого так і Рекомендованого буде підставою для відмови у наданні бонусу в даному місяці.
 4. Умовою для надання бонусу є відсутність заборгованості перед роботодавцем

РОЗДІЛ IV. ФОРМИ ТА УМОВИ ВИПЛАТИ ФІНАНСОВОГО БОНУСУ

 1. Фінансовий бонус, передбачений цим регламентом, виплачується шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Учасника Програми, на який виплачується винагорода за працю.
 2. Фінансовий бонус виплачується не пізніше 15 числа кожного місяця, наступного за місяцем, в якому Учасник Програми набуває права на виплату бонусу.
 3. Розмір бонусу – це дохід працівника, з якого утримуються належні внески на соціальне та медичне страхування та авансовий внесок з ПДФО.

РОЗДІЛ V. СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ РЕКОМЕНДАЦІЙ

 1. Організатор залишає за собою право запроваджувати Спеціальні випуски програм рекомендацій із зазначенням тривалості конкретного випуску Програми разом зі змінами деяких положень цього регламенту.
 2. Про тимчасову зміну умов Програми рекомендацій разом із рішеннями, що видаються кожного разу, буде оголошено в цьому регламенті у розділі V пункт 3 цього Регламенту.

РОЗДІЛ VI. РЕКЛАМАЦІЇ

 1. Рекламації щодо Програми подаються в електронній формі на електронну адресу Організатора, зазначену в розділі I пункту 2 цього Регламенту.
 2. Рекламація повинна містити: дані учасника, детальний опис причин рекламації, обґрунтування рекламації та претензії, пов’язані з цією рекламацією.
 3. Організатор може вимагати від Учасника доповнити рекламацію, якщо вона не містить зазначених вище даних або дані не дозволяють її розглянути.
 4. Організатор розглядає рекламацію протягом 14 днів з моменту її подання або протягом 14 днів з моменту її доповнення.
 5. Про спосіб розгляду рекламації Організатор повідомить Учасника рішенням, надісланим на вказану електронну адресу.
 6. Рішення Організатора оскарженню не підлягає.
 7. Рішення Організатора в процедурі розгляду рекламацій є остаточними.
 8. Після вичерпання процедури оскарження Учасник має право звернутися з претензіями до суду.

РОЗДІЛ VII. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 1. Організатор програми є Співадміністратором персональних даних у розумінні ст. 26 Загального регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄC (RODO). У зв’язку з вищезазначеним учасникам програми надається наступна інформація: Повідомляємо, що Співадміністраторами ваших персональних даних є агентства з працевлаштування; ТОВ «Contrain Group Sp. z o.o.» вул. вул. 3-го Мая, 14, 93-408 Лодзь; ТОВ «Contrain Poland Sp. z o.o.» вул. 3-го Мая, 14, 93-408, Лодзь та ТОВ «Contrain Sp. z o.o.», вул. 3-го Мая, 14, 93-408, Лодзь; ТОВ «Contrain Global Sp. z o.o.», вул. 3-го Мая, 14, 93-408, Лодзь. Ви можете зв’язатися з нами за такою електронною адресою: polecaj@contrain.pl.
 2. Співадміністратори призначили інспектора із захисту персональних даних, з яким можна зв’язатися за такою електронною адресою: iod@contrain.pl .
 3. Дані оброблятимуться на підставі висловленої згоди та відповідно до ст. 22 (1) Кодексу законів про працю Республіки Польща для прийому на роботу, що проводиться Співадміністраторами.
 4. Дані будуть розкриті одержувачам, які забезпечують підтримку ІТ-систем, і компаніям, що надають послуги з управління персоналом і розрахунку заробітної плати для співадміністраторів.
 5. Персональні дані зберігатимуться протягом 24 місяців.
 6. Особи, які беруть участь у Програмі, мають право на доступ до персональних даних, їх виправлення, видалення або обмеження обробки та право передачі даних іншому адміністратору. Ваші запити можуть бути направлені на електронну адресу, зазначену вище, або можуть бути подані особисто в місцезнаходження ТОВ «Contrain Sp. z o.o.» або надіслані поштою на адресу: ТОВ «Contrain Sp. z o.o.» вул. 3-го Мая 14а, в Лодзі.
 7. Ви маєте право в будь-який час відкликати згоду на подальшу обробку персональних даних. Розпорядження про відкликання згоди слід надіслати в електронному вигляді на адресу електронної пошти, вказану вище, або надіслати безпосередньо до місцезнаходження ТОВ «Contrain Sp. z o.o.» вул. 3-го Мая, 14а в Лодзі. У разі відкликання згоди обробка даних, проведена до подання заяви, буде повністю законною.
 8. Надання персональних даних в межах, визначених ст. 22(1) Кодексу законів про працю Республіки Польща є обов’язковим, а в іншій частині – добровільним і є обов’язковою умовою для участі в процесах найму, що проводяться Співадміністраторами. Ненадання персональних даних унеможливлює участь у процесах найму, які проводять Співадміністратори.
 9. Суб’єкти персональних даних мають право подати скаргу до контролюючого органу, який здійснює контроль за законністю та правильністю обробки персональних даних.
 10. Персональні дані не будуть передані в країни за межами ЄС і міжнародним організаціям.
 11. Жодні автоматизовані рішення (рішення без участі людини) не приймаються щодо оброблених персональних даних, а також вони не підлягають профілюванню.
 12. Дані були отримані від співробітників «Contrain» в рамках програми рекомендацій, яку проводять Співадміністратори, за якою особи, рекомендовані співробітниками Групи «Contrain», можуть знайти роботу.

РОЗДІЛ VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Організатор залишає за собою право змінювати цей Регламент, а також скасувати чи призупинити Програму без пояснення причин, дотримуючись прав, отриманих Учасниками під час Програми, або Регламентів, які діяли до їх зміни.
 2. Зміни до Регламенту набирають чинності з дня їх оголошення та публікації на сайті www.Contrain.pl.
 3. З усіх питань, не передбачених Регламентом, рішення приймає Організатор.
 4. Участь у Програмі означає, що Учасник Програми ознайомився з Регламентом та згоден їх дотримуватися.
 5. Спори, що виникають із застосування цього Регламенту, вирішуються судом за місцем знаходження Організатора.
 6. Регламент набирає чинності 27 липня 2023 року.

RU

ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РЕКОМЕНДАЦИЙ

РАЗДЕЛ І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 1. Настоящий Регламент определяет правила «Летней программы рекомендаций», в дальнейшем – «Программа».
 2. Организатор программы – компания Общество с ограниченной ответственностью «Contrain Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» с местонахождением в Лодзи (93-408) на ул. 3 Мая, 14A, внесенное в Реестр предпринимателей Государственного судебного реестра под номером KRS 0000297170, чьи регистрационные дела хранятся в Районном суде Лодзь-Сьрудмесьце в Лодзи – Хозяйственный суд, XX Хозяйственный отдел Государственного судебного реестра, статистический номер РЕГОН: 300694708, ИНН: 7811812623, с уставным капиталом 5 905 600 польских злотых, e-mail: polecaj@contrain.pl
 3. Цель программы – привлечение новых работников, заинтересованных в работе в Польше с работодателем: ООО «Contrain Poland Sp. z o.o.» и ООО «Contrain Global Sp. z o.o.»
 4. Работодатель ООО «Contrain Poland Sp. z o.o.» и ООО «Contrain Global Sp. z o.o.»
 5. Участником Программы, также Рекомендующим – может стать постоянный или временный работник, сотрудник, в том числе временный сотрудник Работодателя, который сейчас работает на Работодателя или одного из клиентов Работодателя и порекомендовал предложение Работодателя о работе на польском проекте потенциальным кандидатам, в результате чего (непосредственно, с учетом правил, изложенных в регламенте) новый работник или сотрудник начал работу над одним из проектов работодателя, реализуемых в Польше.
 6. Рекомендуемый – лицо, которое не состояло в трудовых отношениях с Работодателем не менее 6 полных месяцев и было трудоустроено или стало сотрудником Работодателя по рекомендации Рекомендующего с учетом правил, изложенных в Регламенте Программы.

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ

 1. Цель программы – набор новых сотрудников Работодателя, которые будут работать на Работодателя в связи с реализацией проектов и контрактов Работодателя в Польше, используя потенциал существующих сотрудников и партнеров через их рекомендации.
 2. Программа продолжается с 27.07.2023 года по 30.09.2023 года. Оставляем за собой право сокращать или продолжать программу.

РАЗДЕЛ III. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ

 1. Участник Программы, который рекомендует другое лицо для работы у Работодателя и на основании этой рекомендации состоится выполнение работы на основании трудового договора или временного приказа о работе или временного назначения Рекомендуемого, будет иметь право при условии выполнения требований настоящего регламента:
  1. бонус в размере 200 злотых брутто, добавленный к каждому месячному вознаграждению Рекомендующего за каждого Рекомендуемого, нанятого в результате рекомендации в течение максимального периода 12 месяцев после выполнения требований, предусмотренных регламентом, и при условии, что Рекомендующий и Рекомендуемый работают или сотрудничают с Работодателем в течение этого периода.
  2. Если одно из лиц, как Рекомендуемый, так и Рекомендующий, в течение 12 месяцев с даты предоставления бонуса прекращает сотрудничество/работу с Работодателем, независимо от причины прекращения этого сотрудничества/работы, на дату расторжения договора, Рекомендующий лишается права на выплату рекомендательного бонуса.
 2. Условия получения права на бонус:
  1. Рекомендующий обязан передать имя и фамилию рекомендуемого – потенциального Рекомендуемого – по адресу электронной почты polecaj@contrain.pl перед началом процесса набора.
  2. Кандидат в работники Работодателя, который является Рекомендуемым, до даты заключения договора, должен подтвердить факт начала сотрудничества по рекомендации другого работника – Участника Программы, отправив электронное письмо по электронному адресу polecaj@contrain.pl с содержанием «Я являюсь кандидатом / кандидаткой по рекомендации работника «имя и фамилия Рекомендующего»
  3. Рекомендуемый заключит с работодателем трудовой договор, договор поручения и будет выполнять работу и задания на одном из проектов/контрактов работодателя, реализуемых в Польше.
  4. Рекомендуемый должен проработать не менее одного календарного месяца у одного контрагента Заказчика.
  5. Предоставление бонуса одному работнику производится отдельно в каждом календарном месяце в течение 12 месяцев с момента возникновения права на первый бонус и каждый раз проверяется на наличие обстоятельств, исключающих его назначение.
 3. Обстоятельства, исключающие предоставление бонуса:
  1. Рекомендуемый или Рекомендующий прекратили работу или сотрудничество с Работодателем до окончания первого месяца работы Рекомендуемого с Работодателем, независимо от причин прекращения этой работы или сотрудничества.
  2. Рекомендуемый или Рекомендующий завершили работу или сотрудничество с Работодателем в течение 12 месяцев с момента предоставления бонуса Рекомендуемому независимо от причин прекращения этой работы или сотрудничества.
  3. Любое отсутствие без уважительных причин Рекомендуемого и Рекомендующего в определенном месяце в течение проверенного периода в 12 месяцев приведет к отказу в предоставлении бонуса в том месяце, в котором зафиксировано отсутствие.
  4. Пребывание на больничном более 5 рабочих дней как Рекомендуемого, так и Рекомендующего будут основанием для отказа в предоставлении бонуса в данном месяце.
 4. Условием предоставления бонуса является отсутствие задолженности перед работодателем.

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ФИНАНСОВОГО БОНУСА

 1. Финансовый бонус, предусмотренный настоящим регламентом, выплачивается путем перечисления средств на банковский счет Участника Программы, на который выплачивается вознаграждение за труд.
 2. Финансовый бонус выплачивается не позднее 15 числа каждого месяца, следующего за месяцем, в котором Участник Программы приобретает право на выплату бонуса.
 3. Размер бонуса – доход работника, с которого удерживаются надлежащие взносы на социальное и медицинское страхование и авансовый взнос с НДФЛ.

РАЗДЕЛ V. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ПРОГРАММЫ РЕКОМЕНДАЦИЙ

 1. Организатор оставляет за собой право внедрять специальные выпуски программ рекомендаций с указанием продолжительности конкретного выпуска программы вместе с изменениями некоторых положений настоящего регламента.
 2. О временном изменении условий Программы рекомендаций вместе с решениями, которые издаются каждый раз, будет объявлено в настоящем регламенте в разделе V пункт 3 настоящего Регламента.

РАЗДЕЛ VI. РЕКЛАМАЦИИ

 1. Рекламации по Программе представляются в электронной форме по электронному адресу Организатора, указанному в разделе I пункта 2 настоящего Регламента.
 2. Рекламация должна содержать: данные участника, подробное описание причин рекламации, обоснование рекламации и претензии, связанные с этой рекламацией.
 3. Организатор может потребовать от Участника дополнить рекламацию, если она не содержит указанных выше данных или данные не разрешают ее рассмотреть.
 4. Организатор рассматривает рекламацию в течение 14 дней с момента ее предоставления или в течение 14 дней с момента ее дополнения.
 5. О способе рассмотрения рекламации Организатор уведомит Участника решением, отправленным на указанный электронный адрес.
 6. Решение Организатору обжалованию не подлежит.
 7. Решения Организатора в процедуре рассмотрения рекламаций являются окончательными.
 8. После исчерпания процедуры обжалования участник имеет право обратиться с претензиями в суд.

РАЗДЕЛ VII. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

 1. Организатор программы является Соадминистратором персональных данных в смысле ст. 26 Общего регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) о защите физических лиц в связи с обработкой персональных данных и о свободном движении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/EC (RODO ) . В связи с вышеупомянутым участникам программы предоставляется следующая информация: Сообщаем, что соадминистраторами ваших персональных данных являются агентства по трудоустройству; ООО «Contrain Group Sp. z o.o.» ул. ул. 3-го Мая, 14, 93-408 Лодзь; ООО «Contrain Poland Sp. z o.o.» ул. 3 мая, 14, 93-408, Лодзь и ООО «Contrain Sp. z o.o.», ул. 3-го Мая, 14, 93-408, Лодзь; ООО «Contrain Global Sp. z o.o. », ул. 3-го Мая, 14, 93-408, Лодзь. Вы можете связаться с нами по электронному адресу: polecaj@contrain.pl.
 2. Соадминистраторы назначили инспектора по защите персональных данных, с которым можно связаться по такому электронному адресу: iod@contrain.pl .
 3. Данные будут обрабатываться на основании выраженного согласия и в соответствии со ст. 22 (1) Трудового кодекса Республики Польша для приема на работу, проводимого Соадминистраторами.
 4. Данные будут раскрыты получателям, обеспечивающим поддержку ИТ-систем, и компаниям, оказывающим услуги по управлению персоналом и расчету заработной платы для соадминистраторов.
 5. Персональные данные будут храниться в течение 24 месяцев.
 6. Лица, участвующие в Программе, имеют право на доступ к персональным данным, их исправление, удаление или ограничение обработки и право передачи данных другому администратору. Ваши запросы могут быть направлены по электронному адресу, указанному выше, или могут быть поданы лично в местонахождение ООО «Contrain Sp. z o.o.» или отправлены по почте по адресу: ООО «Contrain Sp. z o.o.» ул. 3-го Мая 14а, в Лодзи.
 7. Вы вправе в любое время отозвать согласие на дальнейшую обработку персональных данных. Распоряжение об отзыве согласия следует отправить в электронном виде по адресу электронной почты, указанному выше, или отправить непосредственно в местонахождение ООО «Contrain Sp. z o.o.» ул. 3-го Мая, 14а в Лодзи. В случае отзыва согласия, обработка данных, проведенная до подачи заявления, будет полностью законной.
 8. Предоставление персональных данных в пределах, определенных ст. 22(1) Трудового кодекса Республики Польша является обязательным, а в другой части – добровольным и является обязательным условием для участия в процессах найма, проводимых Соадминистраторами. Непредоставление персональных данных делает невозможным участие в процессах найма, проводимых Соадминистраторами.
 9. Субъекты персональных данных имеют право подать жалобу в контролирующий орган, осуществляющий контроль за законностью и правильностью обработки персональных данных.
 10. Персональные данные не будут переданы в страны вне ЕС и международным организациям.
 11. Никакие автоматизированные решения (решения без участия человека) не принимаются по обработанным персональным данным, а также они не подлежат профилированию.
 12. Данные были получены от сотрудников «Contrain» в рамках программы рекомендаций, проводимой Соадминистраторами, по которой лица, рекомендованные сотрудниками Группы «Contrain», могут найти работу.

РАЗДЕЛ VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Организатор оставляет за собой право изменять этот Регламент, а также отменить или приостановить Программу без объяснения причин, соблюдая права, полученные Участниками во время Программы, или Регламенты, действовавшие до их изменения.
 2. Изменения в Регламент вступают в силу со дня их объявления и публикации на сайте www.Contrain.pl.
 3. По всем вопросам, не предусмотренным Регламентом, решение принимает Организатор.
 4. Участие в Программе означает, что Участник Программы ознакомился с Регламентом и согласен соблюдать их.
 5. Споры, возникающие из применения настоящего Регламента, разрешаются судом по месту нахождения Организатора.
 6. Регламент вступает в силу 27 июля 2023 года.