Polityka prywatności aplikacji CONTRAIN4YOU

Polityka prywatności aplikacji CONTRAIN4YOU

Prosimy przeczytać – z należytą uwagą niniejszą politykę prywatności (dalej: Polityka Prywatności) przed przystąpieniem do korzystania z Aplikacji, ponieważ wyjaśnia, w jaki sposób będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników Aplikacji mobilnej i prezentuje informacje o zakresie i sposobie przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych jak również uprawnieniach Użytkowników i inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą czy też z innych źródeł oraz w jaki sposób korzystamy z plików cookies. Korzystanie z niniejszej Aplikacji oznacza akceptację Polityki Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z aplikacji: CONTRAIN4YOU

Aplikacja CONTRAIN4YOU jest prowadzona przez Współadministratorów: Contrain Poland Sp. z o.o. ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, Contrain Global Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź oraz Contrain sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź.

Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować pod adresem e-mail: iod@contrain.pl

Dla spółek grupy Contrain ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych naszych klientów jest nieodłączną wartością przyczyniającą się do budowy wzajemnego zaufania. W związku z tym, przestrzegamy wszystkich stosownych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych oraz nieustannie dąży do udoskonalania swojej działalności w tym zakresie. Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO“) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa“).

Treść Polityki Prywatności jest udostępniona wszystkim Użytkownikom przez publikację na stronie internetowej.

 1. Korzystanie z CONTRAIN4YOU
 2. Użytym w treści niniejszej Polityki Prywatności zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:
 • Aplikacja – aplikacja mobilna dedykowana kontrahentom Contrain o nazwie CONTRAIN4YOU,
 • Administrator – Contrain Poland Sp. z o.o. ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, Contrain Global Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź oraz Contrain sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź.
 • Użytkownik – jest to osoba, która pobrała i zainstalowała Aplikację na urządzeniu mobilnym typu smartfon,
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1. Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach i po uprzednim bezpłatnym pobraniu aplikacji za pośrednictwem:
 • w przypadku urządzenia mobilnego z systemem Android z Google Play Store,
 • w przypadku urządzenia mobilnego z systemem iOS z Apple App Store,

Koszt transmisji danych pokrywa Użytkownik Aplikacji. Koszty te są zgodne z cennikiem dostawcy usług i transmisji danych.

 1. Warunkiem pobrania i korzystania z Aplikacji jest posiadanie sprawnego urządzenia typu smartfon, spełniającego następujące warunki techniczne:
 • dla wersji pobranej z Google Play Store:

– wersja systemu android nie niższa niż 4.4

 • dla wersji pobranej z Apple App Store:

– wersja systemu iOS nie niższa niż 9.0.

 1. Użytkownik w każdej chwili może zaprzestać korzystania z Aplikacji. W celu usunięcia Aplikacji z urządzenia Użytkownik powinien odinstalować Aplikację zgodnie z instrukcją danego urządzenia.
 2. Użytkownik sam decyduje, czy chce pobrać aktualizację Aplikacji poprzez ustawienia w swoim urządzeniu. Automatyczne pobieranie aktualizacji uzależnione jest od ustawień osobistych urządzenia. Jeśli użytkownik nie chce, aby aktualizacje pobierały się automatycznie, powinien wyłączyć możliwość automatycznych aktualizacji w swoim urządzeniu.
 3. Korzystanie z aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji.
 4. W zależności od platformy mobilnej, aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
 • pamięci urządzenia w celu instalacji samej Aplikacji,
 1. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom.
 2. Aplikacja mobilna nie korzysta z plików typu cookies.
 3. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności proszę nie instalować aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z aplikacji.
 4. W przypadku pytań, wątpliwości lub konieczności złożenia reklamacji, co do działania Aplikacji mobilnej prosimy o kontakt pod adres mailowy: info@contrain.pl lub korespondencyjnie: ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań W przypadku kontaktu mailowego zainicjowanego przez Użytkownika Aplikacji, Administrator będzie przetwarzać udostępnione przez Użytkownika dane osobowe, takie jak imię, nazwisko i adres mailowy w celu nawiązania zwrotnego kontaktu. Podanie danych przez Użytkownika nie jest obowiązkowe, lecz jest konieczne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, o które Użytkownik się zwrócił. Dane są natychmiast usuwane przez Administratora po ich wykorzystaniu. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@contrain.pl lub korespondencyjnie: ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań „Ochrona danych osobowych”.
 6. Polityka prywatności może ulec zmianie wraz z kolejnymi wydaniami Aplikacji. Zmiana jest wiążąca dla Użytkowników, którzy zainstalują takie wydanie Aplikacji i zaakceptują zmienione brzmienie Polityki prywatności.
 7. Niniejsza polityka prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store oraz Apple App Store. Contrain nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play Store oraz Apple App Store oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Google Play Store oraz Apple App Store. Informacje o politykach prywatności operatorów zewnętrznych: https://www.google.com/policies/privacy/,https://www.apple.com/pl/legal/privacy/data/pl/app-store/

II. Przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych, jest dobrowolne, i jest niezbędne do prowadzenia postępowania reklamacyjnego lub wyjaśniającego, w szczególności w trybie właściwych przepisów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania (poprawiania), a także prawo usunięcia danych, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo także prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 22.08.2022

 1. Użytym w treści niniejszej Polityki Prywatności zwrotom i pojęciom przyznaje się
  znaczenie wskazane poniżej:
  • Aplikacja – aplikacja mobilna dedykowana kontrahentom Contrain o nazwie
  CONTRAIN4YOU,
  • Administrator – Contrain Poland Sp. z o.o. ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, Contrain
  Global Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź oraz Contrain sp. z o.o., ul. 3-go Maja
  14, 93-408 Łódź.
  • Użytkownik – jest to osoba, która pobrała i zainstalowała Aplikację na urządzeniu
  mobilnym typu smartfon,