fbpx

Regulamin Konkursu „Jestem Contrain” / Регламент «Я – це Contrain» / „I am Contrain” Contest Regulations

Regulamin Konkursu „Jestem Contrain” / Регламент «Я – це Contrain» / „I am Contrain” Contest Regulations

Regulamin Konkursu dla pracowników projektowych i biurowych

„Jestem Contrain” (dalej: „Regulamin”)

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Jestem Contrain” na najciekawsze zdjęcie i opis zdjęcia fotograficznego o tematyce określonej w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizatorem Konkursu jest Contrain Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. 3 Maja 14a, 93-408 Łódź – Dział Marketingu z siedzibą z siedzibą w Łodzi ul. 3 Maja 14a
  93-408 Łódź, adres e-mail: marketing@contrain.pl
 3. Fundatorem nagród jest Contrain Group sp. z o.o. z siedzibą w z siedzibą w Łodzi ul. 3 Maja 14a 93-408 Łódź, nr KRS: 0000297170.
 4. Pracodawcą jest Contrain Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi ul. 3 Maja 14a
  93-408 Łódź, Contrain Global Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi , ul. 3 Maja 14a (93-408 Łódź), Contrain Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. 3 Maja 14a (93-408 Łódź), Contrain Group Sp z o.o z siedzibą w Łodzi, ul. 3 Maja 14a (93-408 Łódź),
 5. Uczestnikiem Konkursu może być pracownik Pracodawcy lub zleceniobiorca Pracodawcy.
 6. Praca konkursowa to zdjęcie fotograficzne oraz opis nawiązujący do pracy w Contrain.
 7. Celem konkursu Jest pozyskanie materiałów marketingowych w postaci zdjęć przedstawiających historie naszych pracowników w Contrain wraz z krótkim opisem. Celem także aktywizacja i integracja wszystkich pracowników Contrain oraz budowanie pozytywnego wizerunku Contrain jako pracodawcy.
 8. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 9. Skład Komisji Konkursowej liczy od 3 do 5 osób wybranych przez Organizatora.
 10. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 11. Materiały konkursowe opracowuje Organizator.
 12. Dokumentację Konkursu prowadzi Organizator.
 13. Każdy z Uczestników Konkursu, przystępując do Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje się stosować niniejszy Regulamin

§ 2 Czas trwania konkursu

 1. Konkurs trwa od 19 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r. termin nadsyłania prac.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 1 czerwca 2023 r
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu na portalu pracowniczym, aplikacji MyContrain oraz Telegramie.

§ 3 Warunki uczestnictwa

Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy pracownicy zatrudnieni u Pracodawcy -pracownicy projektowi oraz biurowi świadczący pracę na terytorium Polski Holandii, Niemiec i Słowacji.

§ 4. Zasady i przebieg konkursu

 1. Udział w konkursie
  1. Uczestnik Konkursu biorący udział przesyła jedno zdjęcie przedstawiające temat określony w § 4 pkt. 1.3. na adres   marketing@contrain.pl
  1. W tytule wiadomości, o której mowa w § 4 ppkt 1.1. należy wpisać „Jestem Contrain”, a w treści wiadomości imię i nazwisko Uczestnika Konkursu.
  1. Temat Konkursu- “Jestem Contrain” – jedno zdjęcie wraz z opisem, przedstawiające atmosferę, klimat, energie lub osobistą historię związaną z pracą w Contrain, może być ono zabawne lub kreatywne, nie musi być wykonane dokładnie w miejscu pracy, a np. w drodze do pracy lub w innych okolicznościach związanych z pracą. Do zdjęcia koniecznie musi być dodany opis/historia łącząca przedstawioną sytuację z Contrain.
 2. Do udziału w konkursie nie można przesyłać prac adaptowanych (kopiowanych, wzorowanych).
 3. Praca Konkursowa sprzeczna z Regulaminem lub taka, co do której Organizator poweźmie wątpliwość, że może ona w inny sposób naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, podlega odrzuceniu przez Organizatora.
 4. Na decyzje Organizatora o odrzuceniu Pracy Konkursowej podjęte na podstawie Regulaminu nie przysługuje odwołanie.
 5. Laureatami Konkursu zostają Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową w oparciu o kryteria przedstawione w § 5.
 6. Informację o wygranej Laureaci Konkursu otrzymają za pomocą wiadomości zwrotnej na adres e-mail, z którego została nadesłana Praca Konkursowa.
 7. Przesłanie pracy konkursowej oznacza wyrażenie zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu.

§ 5 Ocena Prac Konkursowych

 1. Praca powinna odpowiadać tematyce określonej Celem konkursu tj. zdjęcie wraz z opisem, przedstawiające atmosferę, klimat, energie lub osobistą historię związaną z pracą w Contrain. Prace Konkursowe ocenia się według następujących kryteriów: prace zgodne z tematem, przedstawiające ciekawe, niepowtarzalne ujęcia estetyczne, charakteryzujące się ciekawym opisem.
 2. Laureatami Konkursu zostają Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową.
 3. Informację o rozstrzygnięciu Konkursu Uczestnicy otrzymają za pomocą wiadomości zwrotnej na adres e-mail, z którego została nadesłana Praca Konkursowa.
 4. W treści wiadomości od Organizatora zostanie zawarty link do strony internetowej, na której utworzona zostanie galeria zwycięskich zdjęć.
 5. Laureaci Konkursu potwierdzając przyjęcie nagrody przesyłają Organizatorowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7, na adres podany przez Organizatora w tejże wiadomości, adres pocztowy na który ma zostać wysłana nagroda lub określić w którym biurze chcą odebrać nagrodę.

§ 6 Nagrody

 1. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody dla Laureatów Konkursu i Uczestników wyróżnionych.
 2. Laureatami konkursu mogą zostać 3 osoby, dla których przewidziana nagroda:
  1. Za pierwsze miejsce nagroda w postaci 500 zł e-karty podarunkowej do wybranego sklepu o wartości 500 zł.
  1. Za pierwsze miejsce nagroda w postaci 300 zł e-karty podarunkowej do wybranego sklepu.
  1. Za pierwsze miejsce nagroda w postaci 200 zł e-karty podarunkowej do wybranego sklepu.

2.4 Wybranym sklepem może być jeden z następujących: Allegro, Empik, Media Expert, Pyszne.pl, Tobilet.pl

 • Dla osób wyróżnionych przewidziane są różne gadżety Contrain.
  • Liczba osób wyróżnionych będzie wynosiła nie więcej niż 15 osób.
 • Nagrody w konkursie, jako nagrody w konkursie z dziedziny sztuki, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile jednorazowa wartość wygranych w konkursie nie przekracza kwoty 2000 zł.

§ 7 Prawa autorskie

 1. Uczestnik Konkursu przesyłając Pracę Konkursową (fotografie wraz z opisem) oświadcza, że:
  1. przysługują mu jako twórcy, autorskie prawa osobiste i majątkowe do tegoż utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich, a Praca Konkursowa pozbawiona jest jakichkolwiek wad i obciążeń prawnych;
  1.  w przypadku wykorzystania w Pracy Konkursowej wizerunku innych osób –posiada zgodę na wykorzystanie tego wizerunku i jest uprawniony do jej dalszego udzielenia na rzecz Organizatora, chyba że Praca Konkursowa przedstawia osoby stanowiące jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza itp.;
  1. powierza Organizatorowi sprawowanie w jego imieniu nadzoru autorskiego nad rozpowszechnieniem Pracy Konkursowej.
  1.  w przypadku gdy uczestnik konkursu zostaje laureatem, wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku
 2. Uczestnicy Konkursu przejmują od Organizatora Konkursu pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób do zgłoszonych do Konkursu Prac.
 3. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy Konkursu oświadczają, że udzielają Organizatorowi

nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, zgody na korzystanie z pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: a) Wykorzystanie pracy konkursowej we wszelkiej działalności Organizatora, w tym w działalności promocyjnej, reklamowej, marketingowej, informacyjnej i usługowej; b) Utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie pracy konkursowej dowolnymi środkami w całości lub w części, w szczególności wprowadzanie pracy konkursowej do pamięci komputera oraz umieszczanie w sieci Internet.

 • W przypadku, gdy wystąpi o to Organizator, uczestnik zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem umowę o przeniesieniu na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do prac konkursowych dostarczonych Organizatorowi oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. po 904 ze zm.), w szczególności zaś zobowiązuje się przenieść autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: a) wyłącznego używania i wykorzystywania prac będących przedmiotem Konkursu, w zakresie wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej; b) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac na nośnikach elektronicznych; c) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych i reklamowych; d) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci internetowej; e) udostępnienia pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 •  Dane osobowe uczestników konkursu są zbierane i przetwarzane przez Organizatora dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz wywiązania się z jego zobowiązań jako organizatora konkursu.

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania niniejszego Konkursu, Uczestnicy Konkursu, powinni zgłaszać na piśmie w terminie do dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników Konkursu, na adres wskazany w § 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu reklamacji tak na adres e-mail: marketing@contrain.pl jak i pocztą do siedziby Organizatora.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis przyczyn reklamacji oraz podpis. Reklamacje niezawierające ww. danych nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie i zawierającą dane wskazane w pkt 3 powyżej, w ciągu 14 od jej otrzymania i powiadamia reklamującego drogą mailową lub listowną o jej rozstrzygnięciu.
 5. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

§ 8 Inne postanowienia

 1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu bez podawania przyczyn.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac konkursowych, które naruszają Regulamin Konkursu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub powszechnie przyjęte zasady współżycia społecznego, normy społeczne, etyczne lub moralne. Dotyczy to również Prac Konkursowych, odnośnie do których Organizator otrzymał wiarygodną informację, że naruszają dobra osobiste osób trzecich.
 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Od decyzji Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu nie przysługuje odwołanie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podania przyczyny.
 6. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:
  1. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w konkursie „Jestem Contrain” jest Contrain Group sp. z o. o. siedzibą w Łodzi ul. 3 Maja 14a
   93-408 Łódź i Contrain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. 3 Maja 14a
   93-408 Łódź.
  1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres email:  iod@contrain.pl.
  1. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych:
   1. dane osobowe Uczestnika Konkursu: imię i nazwisko, adres e – mail w przypadku użycia prywatnego adresu e-mail, wizerunek, adres przesłania nagrody konkursowej;
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu „Jestem Contrain”. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  1. Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Współadministratora, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie realizowanych przez niego obowiązków.
  1. Współadministratorzy nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej spoza EOG.
  1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych, czyli przez okres trwania konkursu i jego rozstrzygnięcia, a następnie zgodnie z okresami przewidzianymi dla archiwizacji tych danych.
  1. Prawa podmiotów danych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia.
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 531 03 00.
  1. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z udziałem w Konkursie „Jestem Contrain”

 Organizator konkursu

Положення про конкурс для проектних та офісних працівників

«Я – це Contrain » (далі: „Регламент”)

§ 1 Загальні положення

 1. Цей Регламент визначає правила, обсяг та умови участі в Конкурсі «Я – це Contrain» на найцікавішу фотографію та опис фотографії на тему, визначену цьому Регламенті.
 2. Організатор Конкурсу є Contrain Group Sp. z o. o. з місцезнаходженням в Лодзі, вул. 3 Мая 14a, 93-408 Лодзь – Відділ маркетингу з місцезнаходженням у Лодзі, вул. 3 травня 14а, 93-408 Лодзь , адреса електронної пошти: marketing@contrain.pl
 3. Засновником премій є Contrain Group sp. z o. o. з місцезнаходженням у Лодзі, вул. 3 Мая 14a 93-408 Лодзь, номер KRS: 0000297170.
 4. Працедавцем є Contrain Poland Sp. z o. o. з місцезнаходженням у Лодзі, вул. 3 Мая 14а, 93-408 Лодзь, Contrain Global Sp. z o. o. з місцезнаходженням в Лодзі, вул. 3 Мая 14a (93-408 Лодзь), Contrain Sp. z o. o. з місцезнаходженням у Лодзі, вул. 3 Мая 14a (93-408 Лодзь), Contrain Group Sp z o.o. з місцезнаходженням у Лодзі, вул. 3 Мая 14a (93-408 Лодзь),
 5. Учасником Конкурсу може бути проектний та офісний працівник, працевлаштований Роботодавцем та Підрядник Роботодавця.
 6. Конкурсна робота це фотографія та опис роботи в Contrain.
 7. Мета конкурсу – отримання маркетингових матеріалів у вигляді фотографій, які показують історії наших працівників у Contrain з коротким описом. Метою також є активізація та інтеграція всіх працівників Contrain і створення позитивного іміджу Contrain як працедавця.
 8. Конкурс проводить Конкурсна комісія, призначена Організатором.
 9. До складу Конкурсної комісії входять від 3 до 5 осіб за вибором Організатора.
 10. Рішення Конкурсної комісії є остаточними.
 11. Конкурсні матеріали розробляє Організатор.
 12. Документацію Конкурсу веде Організатор.
 13. Кожен з Учасників Конкурсу, беручи участь у Конкурсі, одночасно погоджується з положеннями та зобов’язується застосовувати цей Регламент.

§ 2 Тривалість конкурсу

 • Конкурс триває з 19 травня 2023 до 29 травня 2023 р. термін подачі робіт.
 • Конкурс буде завершено не пізніше 1 червня 2023 р.
 • Організатор залишає за собою право продовжити тривалість Конкурсу, про що повідомить Учасників Конкурсу на порталі для працівників, у додатку MyContrain та у Telegram.

§ 3 Умови участі

Учасниками Конкурсу можуть бути всі працевлаштовані працедавцем працівники – проектні та офісні працівники, які забезпечують роботу на території Польщі, Нідерландів, Німеччини та Словаччини.

§ 4. Правила та перебіг конкурсу

 • Участь у конкурсі
  • Учасник Конкурсу, який бере участь, надсилає одну фотографію із зображенням теми, зазначеної в § 4 п. 1.3. за адресою   marketing@contrain.pl
  • У заголовку повідомлення, зазначеного в § 4 пп. 1.1. слід ввести «Я – це Contrain» і в змісті повідомлення ім’я та прізвище Учасника Конкурсу.
  • Тема конкурсу – «Я – це Contrain» – одна фотографія з описом, яка показує атмосферу, клімат, енергію або особисту історію, пов’язану з роботою в Contrain, вона може бути смішною або креативною, її не обов’язково робити саме на робочому місці, наприклад, дорогою на роботу чи за інших обставин, пов’язаних з роботою. Фотографія повинна супроводжуватися описом/історією, яка пов’язує представлену ситуацію з Contrain.
 • До участі в конкурсі не допускаються адаптовані (скопійовані, шаблонні) твори.
 • Конкурсні роботи, які не відповідають Положенню або щодо яких у Організатора є сумніви щодо того, що вони іншим чином можуть порушувати права третіх осіб, зокрема авторські права чи права на зображення, будуть відхилені Організатором.
 • Рішення Організатора про відхилення Конкурсної роботи, прийняті на підставі Регламенту, не підлягають відкликанню.
 • Переможцями Конкурсу є Учасники, чиї роботи будуть найвище оцінені Конкурсною комісією за критеріями, викладеними в § 5.
 • Переможці Конкурсу будуть проінформовані про перемогу шляхом зворотного повідомлення на електронну адресу, з якої надіслано Конкурсну роботу.
 • Надсилання конкурсної роботи означає згоду на участь у конкурсі та обробку персональних даних Учасників Конкурсу.

§ 5 Оцінка конкурсних робіт

 • Робота має відповідати тематиці, визначеній метою конкурсу, тобто фото з описом, що демонструє атмосферу, клімат, енергію або особисту історію, пов’язану з роботою в Contrain. Конкурсні роботи оцінюються за такими критеріями: роботи, що відповідають темі, представляють цікаві, неповторні естетичні кадри, що характеризуються цікавим описом.
 • Переможцями Конкурсу є Учасники, роботи яких будуть найвище оцінені Конкурсною комісією.
 • Учасники отримають інформацію про результати Конкурсу у зворотному повідомленні на електронну адресу, з якої надіслано Конкурсну роботу.
 • Зміст повідомлення від Організатора міститиме посилання на сайт, де буде створено галерею фотографій-переможців.
 • Переможці Конкурсу, підтверджуючи отримання призу, надсилають Організатору протягом 7 днів з моменту отримання електронного повідомлення, зазначеного в п. 7, на адресу, вказану Організатором у цьому повідомленні, поштову адресу, на яку потрібно надіслати приз, або вказати, в якому відділенні вони бажають отримати приз.

§ 6 Призи

 1. Організатор передбачає привабливі призи для Переможців Конкурсу та Вибраних Учасників.
 2. Переможцями конкурсу можуть стати 3 особи, для яких передбачено приз:
  1. За перше місце приз у вигляді електронної подарункової картки на 500 злотих до обраного магазину вартістю 500 злотих.
  1. За перше місце приз у вигляді електронної подарункової картки на 300 злотих до обраного магазину.
  1. За перше місце приз у вигляді електронної подарункової картки на 200 злотих до обраного магазину.

2.4 Вибраним магазином може бути: Allegro, Empik, Media Expert, Pyszne.pl, Tobilet.pl

 • Для вибраних осіб передбачені різноманітні гаджети Contrain.
  • Кількість вибраних осіб – не більше 15 осіб.
 • Призи в конкурсі, як призи в конкурсі в галузі мистецтва, звільняються від оподаткування відповідно до ст. 21 ч. 1 п. 68 Закону про податок на доходи фізичних осіб, за умови, що одноразова вартість призів, виграних у конкурсі, не перевищує 2 000 злотих.

§ 7 Авторське право

 • Учасник Конкурсу, надсилаючи Конкурсну роботу (фотографії з описом), заявляє, що:
  • він, як творець, має моральні та майнові права на твір у розумінні Закону про авторське право та суміжні права, без будь-яких обмежень чи обтяжень на користь третіх осіб, а Конкурсна робота позбавлена будь-яких дефектів чи правових обтяжень;
  •  у разі використання у Конкурсній роботі зображення інших людей – він має дозвіл на використання цього зображення та має право надавати далі її Організатору, крім випадків, коли Конкурсна робота представляє людей, які є лише деталлю цілого, наприклад зібрання, ландшафт, публічний захід тощо;
  • покладає на Організатора авторський нагляд за розповсюдженням Конкурсної роботи від його імені.
  •  у випадку, якщо Учасник конкурсу стає лауреатом, він погоджується на безкоштовну публікацію свого зображення.
 • Учасники Конкурсу приймають повну відповідальність від Організатора Конкурсу за претензії третіх осіб, які можуть виникнути у зв’язку з можливим порушенням будь-яких прав цих осіб на Роботи, подані на Конкурс.
 • Беручи участь у Конкурсі, Учасники Конкурсу заявляють, що надають Організатору

безкоштовну, невиключну, необмежену за часом або територією, згоду на використання конкурсної роботи в наступних сферах використання: a) Використання конкурсної роботи в усіх видах діяльності Організатора, включаючи рекламу, маркетинг, інформацію та сервісну діяльність; b) Запис, розмноження та розповсюдження конкурсної роботи будь-яким способом повністю або частково, зокрема введення конкурсної роботи в пам’ять комп’ютера та розміщення її в мережі Інтернет.

 • На вимогу Організатора Учасник зобов’язується укласти з Організатором договір про передачу Організатору всіх майнових авторських прав на надані Організатору конкурсні роботи та їх необмежене користування та розпорядження в країні та за кордоном, на всі сфери використання, зазначені в ст. 50 Закону від 4 лютого 1994 р. про авторське право і суміжні права (Вісник законів 2000 р., № 80, поз. після 904, з поправками), і, зокрема, зобов’язується передати авторські права на наступні сфери використання: a) ексклюзивне використання та експлуатація робіт, що є предметом Конкурсу, в межах усіх видів рекламної, промо-, інформаційної та сервісної діяльності; b) відтворення шляхом збереження творів на електронних носіях; c) введення в обіг, видача та розповсюдження рекламних і промо- матеріалів; d) введення в пам’ять комп’ютера та розміщення в Інтернеті; e) надання конкурсної роботи таким чином, щоб кожен мав доступ до неї у місці та в обраний ним час.
 •  Персональні дані учасників Конкурсу збираються та обробляються Організатором для цілей, пов’язаних з проведенням Конкурсу та виконанням своїх зобов’язань як Організатора Конкурсу.

§ 8 Скарги

 • Будь-які скарги щодо порядку проведення цього Конкурсу Учасники Конкурсу мають подати письмово протягом двох тижнів після оголошення результатів Конкурсу за адресою, зазначеною у § 1 п. 2 цього Регламенту. Скарги, подані після цієї дати, розглядатися не будуть.
 • Дата отримання скарги на таку електронну адресу визначає, чи дотримано термін подання скарги: marketing@contrain.pl а також поштою до головного офісу Організатора.
 • Письмова скарга повинна містити прізвище, ім’я, точну адресу учасника та детальний опис причин скарги та підпис. Скарги, що не містять вищевказані дані не розглядатимуться.
 • Організатор розглядає скаргу, яка була подана вчасно та містить дані, зазначені у пункті 3 вище, протягом 14 днів з моменту її отримання та повідомляє скаржника електронною поштою або листом про її вирішення.
 • Рішення за скаргою є остаточним.
 • У питаннях, не охоплених Регламентом, застосовуються положення польського законодавства, зокрема Цивільного кодексу.

§ 8 Інші положення

 • Участь у конкурсі є абсолютно добровільною.
 • Організатор залишає за собою право відкликати або скасувати Конкурс без пояснення причин.
 • Організатор залишає за собою право виключати з Конкурсу роботи, які порушують Регламент Конкурсу, загальноприйняті положення права чи загальноприйняті принципи соціального співіснування, соціальні, етичні чи моральні норми. Це також стосується Конкурсних робіт, щодо яких Організатор отримав достовірну інформацію про те, що вони порушують особисті права третіх осіб.
 • У разі виявлення порушень під час проведення Конкурсу внаслідок зловживань з боку Учасника, в тому числі, зокрема, порушення Учасником Регламенту Конкурсу, Організатор має право виключити даного Учасника з Конкурсу. Рішення Організатора про виключення Учасника з Конкурсу оскарженню не підлягає.
 • Організатор залишає за собою право змінювати Регламент Конкурсу без пояснення причин.
 • З усіх питань, не передбачених Регламентом, рішення приймає Організатор.

§ 9 Обробка персональних даних

 • Відповідно до ст. 13 і 14 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/ 46/EC, цим повідомляється, що:
  • Співадміністратором ваших персональних даних, які обробляються у зв’язку з участю в конкурсі «Я – це Contrain», є Contrain Group sp. z o. o. з місцезнаходженням в Лодзі, вул. 3 травня 14а
   93-408 Лодзь і Contrain Poland Sp. z o. o. з місцезнаходженням в Лодзі, вул. 3 травня 14а
   93-408 Лодзь.
  • З питань, пов’язаних з обробкою персональних даних, будь ласка, зв’яжіться з Уповноваженим із захисту даних електронною поштою – адреса електронної пошти:  iod@contrain.pl.
  • Обробка персональних даних включає такі категорії даних:
   • персональні дані Учасника Конкурсу: ім’я та прізвище, адреса електронної пошти у разі використання приватної адреси електронної пошти, зображення, адреса для відправлення конкурсного призу;
  • Ваші персональні дані оброблятимуться в обсязі, необхідному для проведення конкурсу «Я – це Contrain». Підставою для обробки ваших персональних даних є ст. 6 абз. 1 л. а Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / ЄС (GDPR).
  • Доступ до персональних даних надається уповноваженим працівникам Співадміністратора у зв’язку з виконанням службових обов’язків. Ваші персональні дані можуть бути передані суб’єктам обробки персональних даних за запитом адміністратора в межах його повноважень.
  • Співадміністратор не передаватиме ваші персональні дані третій країні чи міжнародній організації за межами ЄЕЗ.
  • Ваші персональні дані зберігатимуться до закінчення терміну дії зобов’язання щодо зберігання цих даних, тобто на час проведення конкурсу та вирішення про результати, а потім відповідно до періодів, передбачених для архівування цих даних.
  • Права суб’єктів даних. Ви маєте право на доступ до своїх персональних даних, право вимагати їх виправлення, обмежувати обробку цих даних і право вимагати їх видалення.
  • Ви маєте право відкликати свою згоду на обробку персональних даних у будь-який час, не впливаючи на законність обробки на основі згоди до її відкликання.
  • Під час обробки ваших персональних даних не буде автоматизованого прийняття рішень або профілювання.
  • Ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу, тобто до Голови Управління захисту персональних даних, вул. Ставки 2, 00-193 Варшава, тел. 22 531 03 00.
  • Надання персональних даних є необхідним для участі в Конкурсі «Я – це Contrain».

Організатор конкурсу

Regulations of the Contest for design and office workers

„I am Contrain” (hereinafter: „Regulations”)

§ 1 General provisions

 1. These Regulations define the rules, scope and conditions of participation in the „I am Contrain” Competition for the most interesting photo and a description of the photograph on the subject specified in these Regulations.
 2. The organizer of the Competition is Contrain Group Sp. z o. o. with its registered office in Łódź, ul. 3 Maja 14a, 93-408 Łódź – Marketing Department with its registered office in Łódź, ul. 3 Maja 14a 93-408 Łódź, e-mail address: marketing@contrain.pl
 3. The founder of the awards is Contrain Group sp. z o. o. with its registered office in Łódź, ul. 3 Maja 14a 93-408 Łódź, KRS number: 0000297170.
 4. The employer is Contrain Poland Sp. z o. o. with its registered office in Łódź, ul. 3 Maja 14a 93-408 Łódź, Contrain Global Sp. z o. o. with its registered office in Łódź, ul. 3 Maja 14a (93-408 Łódź), Contrain Sp. z o. o. with its registered office in Łódź, ul. 3 Maja 14a (93-408 Łódź), Contrain Group Sp z o. o. with its registered office in Łódź, ul. 3 Maja 14a (93-408 Lodz),
 5. A participant in the Competition may be an employee of the Employer or a contractor of the Employer.
 6. The competition work is a photograph and a description referring to the work in Contrain.
 7. The aim of the competition is to obtain marketing materials in the form of photos showing the stories of our employees in Contrain with a short description. The goal is also to activate and integrate all Contrain employees and to build a positive image of Contrain as an employer.
 8. The Competition is conducted by the Competition Committee appointed by the Organizer.
 9. The composition of the Competition Committee consists of 3 to 5 people selected by the Organizer.
 10. The decisions of the Competition Committee are final.
 11. Competition materials are developed by the Organizer.
 12. The documentation of the Competition is kept by the Organizer.
 13. Each of the Contest Participants, by entering the Contest, simultaneously agrees to the provisions and undertakes to apply these Regulations

§ 2 Duration of the competition

 1. The competition lasts from May 19, 2023 to May 29, 2023, the deadline for submitting works.
 2. The competition will be settled by June 1, 2023 at the latest
 3. The Organizer reserves the right to extend the duration of the Competition, of which he will inform the Participants of the Competition on the employee portal, MyContrain application and Telegram.

§ 3 Conditions of participation

Participants in the Competition may be all employees employed by the Employer – project and office workers providing work in the territory of Poland, the Netherlands, Germany and Slovakia.

§ 4. Rules and course of the competition

 1. Participation in the competition
  1. The Participant of the Competition who takes part sends one photo showing the subject specified in § 4 point 1.3. to marketing@contrain.pl
  1. In the title of the message referred to in § 4 item 1.1. enter „I am Contrain” and in the content of the message the name and surname of the Competition Participant.
  1. Contest theme – „I am Contrain” – one photo with a description, showing the atmosphere, climate, energy or personal story related to working at Contrain, it can be funny or creative, it does not have to be taken exactly at the workplace, but e.g. on the way to work or in other work-related circumstances. The photo must be accompanied by a description/story connecting the presented situation with Contrain.
 2. Adapted (copied, patterned) works cannot be submitted for participation in the competition.
 3. Contest Works that are inconsistent with the Regulations or that the Organizer has doubts about may otherwise infringe the rights of third parties, in particular copyrights or image rights, shall be rejected by the Organizer.
 4. The Organiser’s decisions to reject the Contest Entry made on the basis of the Regulations are not subject to appeal.
 5. The winners of the Competition are the Participants whose works will be rated the highest by the Competition Committee based on the criteria presented in § 5.
 6. The winners of the Contest will be informed about their win via a return message to the e-mail address from which the Contest Work was sent.
 7. Sending a competition work means consent to participate in the competition and the processing of personal data of the Competition Participants.

§ 5 Evaluation of Contest Entries

 1. The work should correspond to the subject defined by the purpose of the competition, i.e. a photo with a description, showing the atmosphere, climate, energies or personal history related to work at Contrain. Competition works are assessed according to the following criteria: works in line with the theme, presenting interesting, unique aesthetic shots, characterized by an interesting description.
 2. The winners of the Competition are the Participants whose works will be rated the highest by the Competition Committee.
 3. Participants will receive information about the outcome of the Competition via a return message to the e-mail address from which the Competition Work was sent.
 4. The content of the message from the Organizer will include a link to the website where the gallery of winning photos will be created.
 5. Contest winners, confirming the acceptance of the prize, send to the Organizer within 7 days from the date of receipt of the e-mail message referred to in point 7, to the address provided by the Organizer in this message, the postal address to which the prize is to be sent or specify in which office they want to collect the prize.

§ 6 Awards

 1. The Organizer provides attractive prizes for the Competition Winners and Featured Participants.
 2. The winners of the competition can be 3 people for whom the prize is provided:
  1. For the first place, a prize in the form of PLN 500 e-gift card to the selected store.
  1. For the first place, a prize in the form of PLN 300 e-gift card to the selected store.
  1. For the first place, a prize in the form of PLN 200 e-gift card to the selected store.

2.4 The selected store may be one of the following: Allegro, Empik, Media Expert, Pyszne.pl, Tobilet.pl

 • Various Contrain gadgets are provided for the distinguished persons.
  • The number of distinguished persons will not exceed 15 persons.
 • Competition prizes, as prizes in a competition in the field of art, qualify for tax exemption under Article 21(1)(68) of the Personal Income Tax Law, as long as the one-time value of the prizes won in the competition does not exceed PLN 2,000.

§ 7 Copyright

 1. The Competition Participant, by sending the Competition Work (photographs with a description), declares that:
  1. as the creator, he/she is entitled to personal and property copyrights to the work within the meaning of the Act on Copyright and Related Rights, without any restrictions or encumbrances for third parties, and the Contest Entry is devoid of any defects or legal encumbrances;
  1. in the case of using the image of other people in the Contest Entry – has permission to use this image and is entitled to further grant it to the Organizer, unless the Contest Entry presents people who are only a detail of the whole, such as a gathering, landscape, public event, etc.;
  1. entrusts the Organizer with author’s supervision over the dissemination of the Contest Entry on its behalf.
  1. in the event that a participant of the competition becomes a laureate, he agrees to the free publication of his image
 2. Participants of the Competition take full responsibility from the Organizer of the Competition for claims of third parties that may arise in connection with a possible violation of any rights of these persons to the Works submitted to the Competition.
 3. By entering the Contest, Participants of the Contest declare that they provide the Organiser

free, non-exclusive, unlimited in time or territory, consent to the use of the competition work in the following fields of exploitation: a) Use of the competition work in all activities of the Organizer, including promotional, advertising, marketing, information and service activities; b) Recording, multiplying and disseminating the competition work by any means in whole or in part, in particular entering the competition work into the computer’s memory and posting it on the Internet.

 • In the event that the Organizer requests it, the participant undertakes to conclude an agreement with the Organizer on the transfer to the Organizer of all proprietary copyrights to the competition entries provided to the Organizer and to unlimited use and disposal in the country and abroad, in all fields of use specified in art. . 50 of the Act of February 4, 1994 on copyright and related rights (Journal of Laws of 2000, No. 80, item 904, as amended), in particular, undertakes to transfer proprietary copyrights in the following fields of exploitation: a) exclusive use and exploitation of the works being the subject of the Competition, in the scope of all promotional, advertising, information and service activities; b) reproduction by saving works on electronic media; c) marketing, issuing and disseminating promotional and advertising materials; d) entering into computer memory and posting on the Internet; e) making the competition work available in such a way that everyone has access to it at a place and time chosen by them.
 • Personal data of competition participants are collected and processed by the Organizer for purposes related to the conduct of the Competition and the fulfillment of its obligations as the organizer of the competition.

§ 8 Complaints

 1. Any complaints regarding the manner of conducting this Competition should be reported by Competition Participants in writing within two weeks after the announcement of the Competition results, to the address indicated in § 1 point 2 of these Regulations. Complaints submitted after this date will not be considered.
 2. The date of receipt of the complaint, both to the e-mail address: marketing@contrain.pl and by post to the Organiser’s seat, determines whether the deadline for lodging a complaint is met.
 3. A written complaint should contain the name, surname, exact address of the participant and a detailed description of the reasons for the complaint and signature. Complaints not containing the above data will not be considered.
 4. The Organizer settles the complaint submitted on time and containing the data indicated in point 3 above, within 14 days of its receipt and notifies the complainant by e-mail or letter about its settlement.
 5. The decision on the complaint is final.
 6. In matters not covered by the Regulations, the provisions of Polish law, in particular the Civil Code, shall apply.

§ 8 Other provisions

 1. Participation in the competition is completely voluntary.
 2. The Organizer reserves the right to cancel or cancel the Contest without giving reasons.
 3. The Organizer reserves the right to exclude from the Competition entries that violate the Competition Regulations, generally applicable laws or generally accepted principles of social coexistence, social, ethical or moral standards. This also applies to Contest Entries for which the Organizer has received credible information that they infringe the personal rights of third parties.
 4. In the event of irregularities during the Competition resulting from abuse on the part of the Participant, including in particular the Participant’s violation of the Rules of the Competition, the Organizer has the right to exclude the given Participant from the Competition. The Organizer’s decision to exclude a Participant from the Competition cannot be appealed.
 5. The Organizer reserves the right to change the Regulations of the Competition without giving any reason.
 6. In all matters not covered by the Regulations, decisions are made by the Organizer.

§ 9 Processing of personal data

 1. According to Art. 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC, it is hereby informed that That:
  1. administrator of your personal data processed in connection with participation in the „I am Contrain” competition is Contrain Group sp. z o. o. with its registered office in Łódź, ul. 3 Maja 14a
   93-408 Łódź and Contrain Poland Sp. z o. o. with its registered office in Łódź, ul. 3 Maja 14a
   93-408 Łódź .
  1. In matters relating to the processing of personal data, please contact the Data Protection Officer by e-mail – email address: iod@contrain.pl .
  1. The processing of personal data includes the following categories of data:
   1. personal data of the Competition Participant: name and surname, e-mail address in the case of using a private e-mail address, image, address for sending the competition prize;
  1. Your personal data will be processed to the extent necessary to implement the ” I am Contrain” competition. The basis for the processing of your personal data is art. 6 sec. 1 lit. a Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (RODO).
  1. Access to personal data is granted to authorized employees of the Joint Controller in connection with the performance of official duties. Your personal data may be transferred to entities processing personal data at the request of the administrator within the scope of his duties.
  1. The Joint Controllers will not transfer your personal data to a third country or to an international organization outside the EEA.
  1. Your personal data will be stored until the expiry of the obligation to store this data, i.e. for the duration of the competition and its settlement, and then in accordance with the periods provided for archiving this data.
  1. Rights of data subjects. You have the right to access your personal data, the right to request their rectification, to limit the processing of this data and the right to request its removal.
  1. You have the right to withdraw your consent to the processing of personal data at any time without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.
  1. During the processing of your personal data, there will be no automated decision-making or profiling.
  1. You have the right to lodge a complaint with the supervisory body, i.e. the President of the Personal Data Protection Office (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw, phone : 22 531 03 00.
  1. Providing personal data is necessary for the purposes of participation in the „I am Contrain” Competition

Competition organizer