Regulamin Konkursu dla pracowników projektowych „Moja przygoda z Contrain” /  Положення про конкурс для проектних працівників «Моя пригода з Contrain»

Regulamin Konkursu dla pracowników projektowych „Moja przygoda z Contrain” /  Положення про конкурс для проектних працівників «Моя пригода з Contrain»

Regulamin Konkursu dla pracowników projektowych „Moja przygoda z Contrain” (dalej: „Regulamin”)

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Moja przygoda z Contrain” na najciekawszy videotestimonial o tematyce określonej w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizatorem Konkursu jest Contrain Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. 3 Maja 14a, 93-408 Łódź – Dział Marketingu z siedzibą z siedzibą w Łodzi ul. 3 Maja 14a 93-408 Łódź, adres e-mail: marketing@contrain.pl
 3. Fundatorem nagród jest Contrain Group sp. z o.o. z siedzibą w z siedzibą w Łodzi ul. 3 Maja 14a 93-408 Łódź, nr KRS: 0000297170.
 4. Pracodawcą jest Contrain Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi ul. 3 Maja 14a 93-408 Łódź, Contrain Global Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi , ul. 3 Maja 14a (93-408 Łódź), Contrain Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. 3 Maja 14a (93-408 Łódź), Contrain Group Sp z o.o z siedzibą w Łodzi, ul. 3 Maja 14a (93-408 Łódź),
 5. Uczestnikiem Konkursu może być pracownik i zleceniobiorca Pracodawcy, który przepracował u pracodawcy w okresie ostatnich 5 lat łącznie co najmniej 6 miesięcy. 
 6. Praca konkursowa to video testimontail nawiązujący do pracy z Contrain.
 7. Celem konkursu Jest pozyskanie materiałów marketingowych w postaci video przedstawiających historie naszych pracowników w Contrain. Celem także aktywizacja i integracja wszystkich pracowników Contrain oraz budowanie pozytywnego wizerunku Contrain jako pracodawcy.
 8. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 9. Skład Komisji Konkursowej liczy od 3 do 5 osób wybranych przez Organizatora.
 10. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 11. Materiały konkursowe opracowuje Organizator.
 12. Dokumentację Konkursu prowadzi Organizator.
 13. Każdy z Uczestników Konkursu, przystępując do Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje się stosować niniejszy Regulamin.

§ 2 Czas trwania konkursu

 1. Konkurs trwa od 6 listopada 2023 r. do 20 listopada 2023 r. termin nadsyłania prac.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 22 listopada 2023 r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu na portalu pracowniczym oraz Telegramie.

§ 3 Warunki uczestnictwa

Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy pracownicy i zleceniobiorcy zatrudnieni u Pracodawcy – pracownicy/zleceniobiorcy projektowi świadczący pracę na terytorium Polski Holandii, Niemiec i Słowacji którzy przepracowali u pracodawcy/zleceniodawcy w okresie ostatnich 5 lat łącznie co najmniej 6 miesięcy.

§ 4. Zasady i przebieg konkursu

 1. Udział w konkursie
  1. Uczestnik Konkursu biorący udział przesyła jedno zdjęcie przedstawiające temat określony w § 4 pkt. 1.3. na adres marketing@contrain.pl
  2. W tytule wiadomości, o której mowa w § 4 ppkt 1.1. należy wpisać „Moja przygoda z Contrain”, a w treści wiadomości imię i nazwisko Uczestnika Konkursu.
  3. Temat Konkursu – “Moja przygoda z Contrain” – jeden video testimonial długością do 1 min., nagrany jako odpowiedź na jeden z trzech zaproponowanych tematyk. Musi on przedstawiać osobistą historię związaną z pracą w Contrain, może być zabawny lub kreatywny, nie musi być wykonany w miejscu pracy, a np. w drodze do pracy, na zakwaterowaniu lub w innych okolicznościach związanych z pracą.
  4. Prace mają odpowiadać na jedną z następujących propozycji:
   1. Opowiedz o swoim najlepszym dniu w pracy,
   2. Opowiedz, co najbardziej lubisz we współpracy z Contrain,
   3. Opowiedz o relacjach, jakie nawiązałeś podczas pracy z Contrain lub na zakwaterowaniu.
 2. Do udziału w konkursie nie można przesyłać prac adaptowanych (kopiowanych, wzorowanych).
 3. Praca Konkursowa sprzeczna z Regulaminem lub taka, co do której Organizator poweźmie wątpliwość, że może ona w inny sposób naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, podlega odrzuceniu przez Organizatora.
 4. Na decyzje Organizatora o odrzuceniu Pracy Konkursowej podjęte na podstawie Regulaminu nie przysługuje odwołanie.
 5. Laureatami Konkursu zostają Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową w oparciu o kryteria przedstawione w § 5.
 6. Informację o wygranej Laureaci Konkursu otrzymają za pomocą wiadomości zwrotnej na adres e-mail, z którego została nadesłana Praca Konkursowa.
 7. Przesłanie pracy konkursowej oznacza wyrażenie zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu.

§ 5 Ocena Prac Konkursowych

 1. Praca powinna odpowiadać tematyce określonej Celem konkursu tj. video testimonial, przedstawiający osobistą historię związaną z pracą w Contrain, odpowiadający na jedną z zaproponowanych tematyk. Prace Konkursowe ocenia się według następujących kryteriów: prace zgodne z tematem, nie dłuższe niż 1 min, przedstawiające ciekawe, emocjonalne, treściwe historie.
 2. Laureatami Konkursu zostają Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową.
 3. Informację o rozstrzygnięciu Konkursu Uczestnicy otrzymają za pomocą wiadomości zwrotnej na adres e-mail, z którego została nadesłana Praca Konkursowa.
 4. W treści wiadomości od Organizatora zostanie zawarty link do strony internetowej, na której utworzona zostanie galeria zwycięskich filmików.
 5. Laureaci Konkursu potwierdzając przyjęcie nagrody przesyłają Organizatorowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7, na adres podany przez Organizatora w tejże wiadomości, adres pocztowy na który ma zostać wysłana nagroda lub określić w którym biurze chcą odebrać nagrodę.

§ 6 Nagrody

 1. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody dla Laureatów Konkursu i Uczestników wyróżnionych.
 2. Laureatami konkursu mogą zostać 3 osoby, dla których przewidziana nagroda:
  1. Za pierwsze miejsce nagroda w postaci 1000 zł
  2. Za drugie miejsce nagroda w postaci 500 zł
  3. Za trzecie miejsce nagroda w postaci 300 zł
 3. Dla osób wyróżnionych przewidziane są różne gadżety Contrain.
  1. Liczba osób wyróżnionych będzie wynosiła nie więcej niż 15 osób.
 4. Nagrody w konkursie, jako nagrody w konkursie z dziedziny sztuki, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile jednorazowa wartość wygranych w konkursie nie przekracza kwoty 2000 zł.

§ 7 Prawa autorskie

 1. Uczestnik Konkursu przesyłając Pracę Konkursową (video testimonial) oświadcza, że:
  1. przysługują mu jako twórcy, autorskie prawa osobiste i majątkowe do tegoż utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich, a Praca Konkursowa pozbawiona jest jakichkolwiek wad i obciążeń prawnych;
  2. w przypadku wykorzystania w Pracy Konkursowej wizerunku innych osób –posiada zgodę na wykorzystanie tego wizerunku i jest uprawniony do jej dalszego udzielenia na rzecz Organizatora, chyba że Praca Konkursowa przedstawia osoby stanowiące jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza itp.;
  3. powierza Organizatorowi sprawowanie w jego imieniu nadzoru autorskiego nad rozpowszechnieniem Pracy Konkursowej.
  4. w przypadku gdy uczestnik konkursu zostaje laureatem, wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku
 2. Uczestnicy Konkursu przejmują od Organizatora Konkursu pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób do zgłoszonych do Konkursu Prac.
 3. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy Konkursu oświadczają, że udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, zgody na korzystanie z pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: a) Wykorzystanie pracy konkursowej we wszelkiej działalności Organizatora, w tym w działalności promocyjnej, reklamowej, marketingowej, informacyjnej i usługowej; b) Utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie pracy konkursowej dowolnymi środkami w całości lub w części, w szczególności wprowadzanie pracy konkursowej do pamięci komputera oraz umieszczanie w sieci Internet.
 4. W przypadku, gdy wystąpi o to Organizator, uczestnik zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem umowę o przeniesieniu na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do prac konkursowych dostarczonych Organizatorowi oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. po 904 ze zm.), w szczególności zaś zobowiązuje się przenieść autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: a) wyłącznego używania i wykorzystywania prac będących przedmiotem Konkursu, w zakresie wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej; b) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac na nośnikach elektronicznych; c) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych i reklamowych; d) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci internetowej; e) udostępnienia pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 5. Dane osobowe uczestników konkursu są zbierane i przetwarzane przez Organizatora dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz wywiązania się z jego zobowiązań jako organizatora konkursu.

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania niniejszego Konkursu, Uczestnicy Konkursu, powinni zgłaszać na piśmie w terminie do dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników Konkursu, na adres wskazany w § 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu reklamacji tak na adres e-mail: marketing@contrain.pl jak i pocztą do siedziby Organizatora.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis przyczyn reklamacji oraz podpis. Reklamacje niezawierające ww. danych nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie i zawierającą dane wskazane w pkt 3 powyżej, w ciągu 14 od jej otrzymania i powiadamia reklamującego drogą mailową lub listowną o jej rozstrzygnięciu.
 5. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

§ 8 Inne postanowienia

 1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu bez podawania przyczyn.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac konkursowych, które naruszają Regulamin Konkursu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub powszechnie przyjęte zasady współżycia społecznego, normy społeczne, etyczne lub moralne. Dotyczy to również Prac Konkursowych, odnośnie do których Organizator otrzymał wiarygodną informację, że naruszają dobra osobiste osób trzecich.
 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Od decyzji Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu nie przysługuje odwołanie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podania przyczyny.
 6. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:
  1. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w konkursie „Jestem Contrain” jest Contrain Group sp. z o. o. siedzibą w Łodzi ul. 3 Maja 14a 93-408 Łódź i Contrain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. 3 Maja 14a 93-408 Łódź.
  2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres email: iod@contrain.pl
  3. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych:
   1. dane osobowe Uczestnika Konkursu: imię i nazwisko, adres e – mail w przypadku użycia prywatnego adresu e-mail, wizerunek, adres przesłania nagrody konkursowej;
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu „Jestem Contrain”. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  5. Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Współadministratora, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie realizowanych przez niego obowiązków.
  6. Współadministratorzy nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej spoza EOG.
  7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych, czyli przez okres trwania konkursu i jego rozstrzygnięcia, a następnie zgodnie z okresami przewidzianymi dla archiwizacji tych danych.
  8. Prawa podmiotów danych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
  11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 531 03 00.
  12. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z udziałem w Konkursie „Jestem Contrain”

Organizator konkursu

Положення про конкурс для проектних працівників «Моя пригода з Contrain» (далі: „Регламент”)

§ 1 Загальні положення

 1. Цей Регламент визначає правила, обсяг та умови участі в Конкурсі «Моя пригода з Contrain» на найцікавіший відео-відгук на теми, викладені в цьому Регламенті.
 2. Організатор Конкурсу є Contrain Group Sp. z o. o. з місцезнаходженням в Лодзі, вул. 3 Мая 14a, 93-408 Лодзь – Відділ маркетингу з місцезнаходженням у Лодзі, вул. 3 травня 14а, 93-408 Лодзь, адреса електронної пошти: marketing@contrain.pl
 3. Засновником премій є Contrain Group sp. z o. o. з місцезнаходженням у Лодзі, вул. 3 Мая 14a 93-408 Лодзь, номер KRS: 0000297170.
 4. Працедавцем є Contrain Poland Sp. z o. o. з місцезнаходженням у Лодзі, вул. 3 Мая 14а, 93-408 Лодзь, Contrain Global Sp. z o. o. з місцезнаходженням в Лодзі, вул. 3 Мая 14a (93-408 Лодзь), Contrain Sp. z o. o. з місцезнаходженням у Лодзі, вул. 3 Мая 14a (93-408 Лодзь), Contrain Group Sp z o.o. з місцезнаходженням у Лодзі, вул. 3 Мая 14a (93-408 Лодзь),
 5. Учасником Конкурсу може бути проектний працівник, працевлаштований Роботодавцем та Підрядник Роботодавця, який пропрацював загалом щонайменше 6 місяців за останні 5 років.
 6. Конкурсна робота це відео-відгук про досвід роботи в Contrain.
 7. Мета конкурсу – отримання маркетингових матеріалів у вигляді відео, які показують історії наших працівників у Contrain. Метою також є активізація та інтеграція всіх працівників Contrain і створення позитивного іміджу Contrain як працедавця.
 8. Конкурс проводить Конкурсна комісія, призначена Організатором.
 9. До складу Конкурсної комісії входять від 3 до 5 осіб за вибором Організатора.
 10. Рішення Конкурсної комісії є остаточними.
 11. Конкурсні матеріали розробляє Організатор
 12. Документацію Конкурсу веде Організатор
 13. Кожен з Учасників Конкурсу, беручи участь у Конкурсі, одночасно погоджується з положеннями та зобов’язується застосовувати цей Регламент.

§ 2 Тривалість конкурсу

 1. Конкурс триває з 6 листопада 2023 до 20 листопада 2023 р. термін подачі робіт.
 2. Конкурс буде завершено не пізніше 22 листопада 2023 р
 3. Організатор залишає за собою право продовжити тривалість Конкурсу, про що повідомить Учасників Конкурсу на порталі для працівників та у Telegram.

§ 3 Умови участі

Учасниками Конкурсу можуть бути всі працевлаштовані працедавцем працівники – проектні працівники, які працюють на території Польщі, Нідерландів, Німеччини та Словаччини загалом щонайменше 6 місяців за останні 5 років.

§ 4. Правила та перебіг конкурсу

 1. Участь у конкурсі
  1. Учасник Конкурсу, який бере участь, надсилає одну фотографію із зображенням теми, зазначеної в § 4 п. 1.3. за адресою marketing@contrain.pl
  2. У заголовку повідомлення, зазначеного в § 4 пп. 1.1. слід ввести «Моя пригода з Contrain» і в змісті повідомлення ім’я та прізвище Учасника Конкурсу.
  3. Тема конкурсу – «Моя пригода з Contrain» – один відео-відгук тривалістю до 1 хвилини, записаний як відповідь на одну з трьох запропонованих тем. Це має бути особиста історія, пов’язана з роботою в Contrain, вона може бути смішною або креативною, і знята не на робочому місці, а, наприклад, по дорозі на роботу, в житлі або за інших обставин, пов’язаних з роботою.
  4. Роботи повинні відповідати на одну з наступних пропозицій:
   1. Розкажіть нам про свій найкращий день на роботі
   2. Розкажіть, що вам найбільше подобається в роботі з Contrain
   3. Розкажіть нам про стосунки, які у вас склалися під час роботи з Contrain або на проживанні
 2. До участі в конкурсі не допускаються адаптовані (скопійовані, шаблонні) твори.
 3. Конкурсні роботи, які не відповідають Положенню або щодо яких у Організатора є сумніви щодо того, що вони іншим чином можуть порушувати права третіх осіб, зокрема авторські права чи права на зображення, будуть відхилені Організатором.
 4. Рішення Організатора про відхилення Конкурсної роботи, прийняті на підставі Регламенту, не підлягають відкликанню.
 5. Переможцями Конкурсу є Учасники, чиї роботи будуть найвище оцінені Конкурсною комісією за критеріями, викладеними в § 5.
 6. Переможці Конкурсу будуть проінформовані про перемогу шляхом зворотного повідомлення на електронну адресу, з якої надіслано Конкурсну роботу.
 7. Надсилання конкурсної роботи означає згоду на участь у конкурсі та обробку персональних даних Учасників Конкурсу.

§ 5 Оцінка конкурсних робіт

 1. Робота повинна відповідати темі, визначеній метою конкурсу, тобто бути відео-відгуком, що представляє особисту історію, пов’язану з роботою в Contrain, і відповідає одній із запропонованих тем. Роботи будуть оцінюватися за наступними критеріями: роботи повинні відповідати темі, тривалістю не більше 1 хвилини, представляти цікаві, емоційні, інформативні історії.
 2. Переможцями Конкурсу є Учасники, роботи яких будуть найвище оцінені Конкурсною комісією.
 3. Учасники отримають інформацію про результати Конкурсу у зворотному повідомленні на електронну адресу, з якої надіслано Конкурсну роботу.
 4. Зміст повідомлення від Організатора міститиме посилання на сайт, де буде створено галерею відео – переможців.
 5. Переможці Конкурсу, підтверджуючи отримання призу, надсилають Організатору протягом 7 днів з моменту отримання електронного повідомлення, зазначеного в п. 7, на адресу, вказану Організатором у цьому повідомленні, поштову адресу, на яку потрібно надіслати приз, або вказати, в якому відділенні вони бажають отримати приз.

§ 6 Призи

 1. Організатор передбачає привабливі призи для Переможців Конкурсу та Вибраних Учасників.
 2. Переможцями конкурсу можуть стати 3 особи, для яких передбачено приз:
  1. За перше місце приз у вигляді 1000 злотих.
  2. За друге місце приз у вигляді 500 злотих
  3. За третє місце приз у вигляді 300 злотих
 3. Для вибраних осіб передбачені різноманітні гаджети Contrain.
  1. Кількість вибраних осіб – не більше 15 осіб.
 4. Призи в конкурсі, як призи в конкурсі в галузі мистецтва, звільняються від оподаткування відповідно до ст. 21 ч. 1 п. 68 Закону про податок на доходи фізичних осіб, за умови, що одноразова вартість призів, виграних у конкурсі, не перевищує 2 000 злотих.

§ 7 Авторське право

 1. Учасник Конкурсу, надсилаючи Конкурсну роботу (відео-відгук), заявляє, що:
  1. він, як творець, має моральні та майнові права на твір у розумінні Закону про авторське право та суміжні права, без будь-яких обмежень чи обтяжень на користь третіх осіб, а Конкурсна робота позбавлена будь-яких дефектів чи правових обтяжень;
  2. у разі використання у Конкурсній роботі зображення інших людей – він має дозвіл на використання цього зображення та має право надавати далі її Організатору, крім випадків, коли Конкурсна робота представляє людей, які є лише деталлю цілого, наприклад зібрання, ландшафт, публічний захід тощо;
  3. покладає на Організатора авторський нагляд за розповсюдженням Конкурсної роботи від його імені.
  4. у випадку, якщо Учасник конкурсу стає лауреатом, він погоджується на безкоштовну публікацію свого зображення.
 2. Учасники Конкурсу приймають повну відповідальність від Організатора Конкурсу за претензії третіх осіб, які можуть виникнути у зв’язку з можливим порушенням будь-яких прав цих осіб на Роботи, подані на Конкурс
 3. Беручи участь у Конкурсі, Учасники Конкурсу заявляють, що надають Організатору безкоштовну, невиключну, необмежену за часом або територією, згоду на використання конкурсної роботи в наступних сферах використання: a) Використання конкурсної роботи в усіх видах діяльності Організатора, включаючи рекламу, маркетинг, інформацію та сервісну діяльність; b) Запис, розмноження та розповсюдження конкурсної роботи будь-яким способом повністю або частково, зокрема введення конкурсної роботи в пам’ять комп’ютера та розміщення її в мережі Інтернет.
 4. На вимогу Організатора Учасник зобов’язується укласти з Організатором договір про передачу Організатору всіх майнових авторських прав на надані Організатору конкурсні роботи та їх необмежене користування та розпорядження в країні та за кордоном, на всі сфери використання, зазначені в ст. 50 Закону від 4 лютого 1994 р. про авторське право і суміжні права (Вісник законів 2000 р., № 80, поз. після 904, з поправками), і, зокрема, зобов’язується передати авторські права на наступні сфери використання: a) ексклюзивне використання та експлуатація робіт, що є предметом Конкурсу, в межах усіх видів рекламної, промо-, інформаційної та сервісної діяльності; b) відтворення шляхом збереження творів на електронних носіях; c) введення в обіг, видача та розповсюдження рекламних і промо- матеріалів; d) введення в пам’ять комп’ютера та розміщення в Інтернеті; e) надання конкурсної роботи таким чином, щоб кожен мав доступ до неї у місці та в обраний ним час.
 5. Персональні дані учасників Конкурсу збираються та обробляються Організатором для цілей, пов’язаних з проведенням Конкурсу та виконанням своїх зобов’язань як Організатора Конкурсу.

§ 8 Скарги

 1. Будь-які скарги щодо порядку проведення цього Конкурсу Учасники Конкурсу мають подати письмово протягом двох тижнів після оголошення результатів Конкурсу за адресою, зазначеною у § 1 п. 2 цього Регламенту. Скарги, подані після цієї дати, розглядатися не будуть.
 2. Дата отримання скарги на таку електронну адресу визначає, чи дотримано термін подання скарги: marketing@contrain.pl а також поштою до головного офісу Організатора.
 3. Письмова скарга повинна містити прізвище, ім’я, точну адресу учасника та детальний опис причин скарги та підпис. Скарги, що не містять вищевказані дані не розглядатимуться.
 4. Організатор розглядає скаргу, яка була подана вчасно та містить дані, зазначені у пункті 3 вище, протягом 14 днів з моменту її отримання та повідомляє скаржника електронною поштою або листом про її вирішення.
 5. Рішення за скаргою є остаточним.
 6. У питаннях, не охоплених Регламентом, застосовуються положення польського законодавства, зокрема Цивільного кодексу.

§ 8 Інші положення

 1. Участь у конкурсі є абсолютно добровільною.
 2. Організатор залишає за собою право відкликати або скасувати Конкурс без пояснення причин.
 3. Організатор залишає за собою право виключати з Конкурсу роботи, які порушують Регламент Конкурсу, загальноприйняті положення права чи загальноприйняті принципи соціального співіснування, соціальні, етичні чи моральні норми. Це також стосується Конкурсних робіт, щодо яких Організатор отримав достовірну інформацію про те, що вони порушують особисті права третіх осіб.
 4. У разі виявлення порушень під час проведення Конкурсу внаслідок зловживань з боку Учасника, в тому числі, зокрема, порушення Учасником Регламенту Конкурсу, Організатор має право виключити даного Учасника з Конкурсу. Рішення Організатора про виключення Учасника з Конкурсу оскарженню не підлягає.
 5. Організатор залишає за собою право змінювати Регламент Конкурсу без пояснення причин.
 6. З усіх питань, не передбачених Регламентом, рішення приймає Організатор.

§ 9 Обробка персональних даних

 1. Відповідно до ст. 13 і 14 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/ 46/EC, цим повідомляється, що: :
  1. Співадміністратором ваших персональних даних, які обробляються у зв’язку з участю в конкурсі «Я – це Contrain», є Contrain Group sp. z o. o. з місцезнаходженням в Лодзі, вул. 3 травня 14а 93-408 Лодзь і Contrain Poland Sp. z o. o. з місцезнаходженням в Лодзі, вул. 3 травня 14а 93-408 Лодзь.
  2. З питань, пов’язаних з обробкою персональних даних, будь ласка, зв’яжіться з Уповноваженим із захисту даних електронною поштою – адреса електронної пошти: iod@contrain.pl
  3. Обробка персональних даних включає такі категорії даних:
   1. персональні дані Учасника Конкурсу: ім’я та прізвище, адреса електронної пошти у разі використання приватної адреси електронної пошти, зображення, адреса для відправлення конкурсного призу;
  4. Ваші персональні дані оброблятимуться в обсязі, необхідному для проведення конкурсу «Я – це Contrain». Підставою для обробки ваших персональних даних є ст. 6 абз. 1 л. а Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / ЄС (GDPR).
  5. Доступ до персональних даних надається уповноваженим працівникам Співадміністратора у зв’язку з виконанням службових обов’язків. Ваші персональні дані можуть бути передані суб’єктам обробки персональних даних за запитом адміністратора в межах його повноважень.
  6. Співадміністратор не передаватиме ваші персональні дані третій країні чи міжнародній організації за межами ЄЕЗ.
  7. Ваші персональні дані зберігатимуться до закінчення терміну дії зобов’язання щодо зберігання цих даних, тобто на час проведення конкурсу та вирішення про результати, а потім відповідно до періодів, передбачених для архівування цих даних.
  8. Права суб’єктів даних. Ви маєте право на доступ до своїх персональних даних, право вимагати їх виправлення, обмежувати обробку цих даних і право вимагати їх видалення
  9. Ви маєте право відкликати свою згоду на обробку персональних даних у будь-який час, не впливаючи на законність обробки на основі згоди до її відкликання.
  10. Під час обробки ваших персональних даних не буде автоматизованого прийняття рішень або профілювання.
  11. Ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу, тобто до Голови Управління захисту персональних даних, вул. Ставки 2, 00-193 Варшава, тел. 22 531 03 00.
  12. Надання персональних даних є необхідним для участі в Конкурсі «Я – це Contrain».

Організатор конкурсу