14 lutego 2019|Aktualności

KONKURS – Regulamin konkursu

KONKURS – Regulamin konkursu

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie na portalu społecznościowym Instagram, na profilu contrain.pl (dalej: „Konkurs”), którego organizatorem jest Contrain Group Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, 61-896 Poznań (KRS: 0000297170, NIP: 7811812623, REGON: 300694708), (dalej „Organizator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 3. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony w pkt. II   Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Instagram, prowadzonym pod adresem https://www.instagram.com/contrain.pl/ (dalej: Profil).
 5. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Instagram.
 6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, a w szczególności udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 7. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 t.j. ze zm.)
 8. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 14.02.2019 do 21.02.2019. Ostatni dzień tego okresu jest ostatnim dniem, w którym można przystąpić do udziału w Konkursie, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.

II Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Instagram.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.
  3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
  4. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być członkowie zarządu i pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin, a także osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych u Organizatora na stanowiskach biurowych (wyłączając pracowników tymczasowych) ani członkowie ich rodzin przy czym za członka rodziny uznaje się małżonka, rodzeństwo, zstępnych, wstępnych.
  6. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:
  a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu portalu społecznościowego Instagram;
  e) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym jego wizerunku, dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram.

III Nagrody dla Uczestników

 1. Nagrodami są ekspres do kawy KRUPS KP100B Nescafe Dolce Gusto o wartości 199zł brutto, jeden zestaw z gadżetami Contrain, o wartości 60 zł brutto (kubek termiczny, torba bawełniana, notatnik, smycz), nagroda pieniężna w wysokości 29 zł brutto. Nagrodzony Uczestnik ma prawo do trzech nagród.

IV Miejsce, czas Konkursu

 1. Konkurs odbędzie się przy pomocy portalu społecznościowego Instagram.
 2. Termin, w którym można przystąpić do udziału w Konkursie 14.02.2019-21.02.2019.

V Zadanie konkursowe

 1. Zadaniem uczestnika jest umieszczenie na swoim koncie na portalu społecznościowym Instagram zdjęcia, które obrazuje jego wizerunek wraz z towarzyszącą mu inną osobą lub rzeczą i oznaczenie go hashtagiem #TeamContrain. Organizator oznaczy wpis, jako wpis konkursowy. Dodanie oznaczonego zdjęcia jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu.
 2. Organizator wyłoni zwycięzcę, oceniając zdjęcia pod kątem ich kreatywności i estetyki wykonania.
 3. Nagrodzona zostanie jedna osoba.
 4. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik jednocześnie zapewnia, że w wyniku wykonania zadania konkursowego nie doszło do naruszenia czyichkolwiek dóbr osobistych ani praw autorskich (majątkowych i osobistych) ani praw zależnych.
 5. Organizator powołał Komisję, która oceni nadesłane prace i w drodze konkursu wyłoni najlepszą pracę.

VI Odbiór nagród

 1. Informacja o wyniku Konkursu i przyznanej nagrodzie zostanie opublikowana przez Organizatora w osobnym poście na portalu Instagram na profilu contrain.pl.
  2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator i jego decyzja jest ostateczna.
  3. Nagrodzony uczestnik, po ogłoszeniu wyników, jest zobowiązany przesłać organizatorowi swoje dane adresowe, pod które będą dostarczone nagrody w ciągu 5 dni roboczych, na adres mailowy: marketing@contrain.pllub w wiadomości prywatnej na portalu Instagram, a także dane niezbędne do wystawienia PIT wynikające z oświadczenia podatkowego. W przypadku, gdy Uczestnik w wyznaczonym terminie nie prześle swoich danych Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia kolejnego Nagrodzonego uczestnika i przekazania mu nagrody.
  4. Przyznana nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości przyznanych nagród.

VII Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych przekazanych przez Uczestników konkursu w związku z uczestnictwem w tym konkursie, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
  Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub niniejszym Regulaminem oraz regulaminem portalu Instagram, w szczególności uczestników, którzy:
  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami portalu Instagram;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami portalu Intagram kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania konkursu;
  e) nie ukończyli 18 lat lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych.

VIII Przetwarzanie danych osobowych

 1. Udział w Konkursie wymaga podania danych osobowych takich jak: nazwa użytkownika Instagram, wizerunek profilowy na Instagram, dane osobowe niezbędne do wypełnienia przez Contrain obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwycięzca będzie proszony także o udostępnienie imienia i nazwiska, a także adresu, pod który Organizator wyśle nagrody
 2. Przystąpienie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w konkursie jest :

Contrain Group Sp.z o.o., ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, e-mail : kontakt@contrain.pl, iod@contrain.pl

a/ podane dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej  zgody,  dla celów przeprowadzenia Konkursu oraz dla celów przyznania i odbioru nagród w Konkursie.

b/ dane mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi wsparcia dla aplikacji  informatycznych używanych przez Administratora, użytkownikom portalu Instagram – w zakresie ogłoszenia o wynikach Konkursu.

c/podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów kontroli podatkowej.

d/uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście  pod wskazany wyżej adres korespondencyjny. Żądanie usunięcia danych, będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.

e/ W każdym czasie Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym. W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.

f/ Podanie danych osobowych  jest  w pełni dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w konkursie. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

g/ Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

h/ Dane Uczestników nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych

i/ Wobec danych osobowych podanych w związku z uczestnictwem w konkursie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

 

IX Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

X Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: marketing@contrain.pl i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Instagram pod adresem https://www.instagram.com/contrain.pl/ i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
  2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
  3. Reklamacje i zgłoszenia o stwierdzonych naruszeniach będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
  4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora w sprawie złożonej reklamacji lub stwierdzonego naruszenia drogą elektroniczną, na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Instagramie lub pisemnie, na wskazany adres do korespondencji.

XI Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.02.2019 i obowiązuje do dnia 21.02.2019.
  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
  3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.contrain.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*