22 grudnia 2017|Wydarzenia

Regulamin konkursu Świąteczne drzewko

Regulamin konkursu Świąteczne drzewko

I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Contrain – Pracuj z nami jest Contrain Group Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, 61-896 Poznań (KRS: 0000297170, NIP: 7811812623, REGON: 300694708), dalej „Organizator”).
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź żądania ich usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com.
7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, a w szczególności udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
9. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

II Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.
3. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
4 Uczestnikiem konkursu nie mogą być członkowie rodzin Organizatora ani osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych u Organizatora na stanowiskach biurowych, wyłączając pracowników tymczasowych).
6. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym jego wizerunku, dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

III Nagrody dla Uczestników
Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie jest 5 zestawów prezentowych o tej samej wartości, każdy zestaw składa się z termosu, kubka, torby bawełnianej i notatnika.

IV Miejsce, czas i zasady Konkursu
1. Konkurs jest dostępny w formie posta konkursowego, na portalu społecznościowym Facebook , na profilu Contrain – Pracuj z nami.
2. Termin, w którym można wziąć udział w Konkursie to 22 grudnia 2017r. od godz. 10.00 do
3 stycznia 2018r.do godz. 10.00.

V Zadanie konkursowe
1. Zadaniem Uczestnika jest opublikowanie zdjęcia swojego drzewka świątecznego pod postem konkursowym na portalu Facebook.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć w serwisie Facebook na swoim profilu Contrain – pracuj z nami.
3. Organizator dokona oceny zdjęć (liczby ich polubień) i ogłosi 5 zwycięzców na fanpage’u Contrain – Pracuj z nami.
4. Nagrodzonych zostanie 5 zdjęć z największą liczbą polubień.
5. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym
w szczególności w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy;
b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia;
d) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem zdjęcia lub jego egzemplarzy;
e) rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony w pkt V ppkt 2. w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie miejscach.
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród określonych
w pkt. IV.
6. Informacje o konkursie będą dostępne na portalu społecznościowym Facebook na profilu Contrain – pracuj z nami oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.contrain.pl.

7. Składając Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik jednocześnie zapewnia, że w wyniku złożenia przez niego Zgłoszenia Konkursowego nie doszło do naruszenia czyichkolwiek dóbr osobistych ani praw autorskich (majątkowych i osobistych) ani praw zależnych.

8. W wypadku, gdyby podmiot trzeci wystąpił przeciwko Organizatorowi z zasadnym roszczeniem, dotyczącym naruszenia dóbr osobistych lub praw, o których mowa powyżej, w związku z treścią Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik, który złożył ww. Zgłoszenie, zobowiązany będzie takie roszczenia zaspokoić, zwalniając Organizatora od odpowiedzialności z tego tytułu.

VI Odbiór nagród
1. Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane przez Organizatora w osobnym poście na portalu Facebook na profilu Contrain – pracuj z nami.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.
3. Nagrodzeni uczestnicy, po ogłoszeniu wyników, są zobowiązani przesłać organizatorowi swoje dane adresowe, pod które będą dostarczone zestawy prezentowe w ciągu 5 dni roboczych, na adres mailowy: marketing@contrain.pl. W przypadku gdy uczestnik
w wyznaczonym terminie nie prześle swoich danych Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia kolejnego Nagrodzonego uczestnika i przekazania mu nagrody.
4. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości przyznanych nagród.

VII Zakres odpowiedzialności Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych przekazanych przez Uczestników konkursu w związku z uczestnictwem w tym konkursie,
w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub niniejszym Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania konkursu;
e) nie ukończyli 18 lat i nie posiadają zgody opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

VIII Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie
w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadzie dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa
w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX Prawa autorskie
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

X Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: marketing@contrain.pl i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/contrainpoland i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
3. Reklamacje i zgłoszenia o stwierdzonych naruszeniach będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora w sprawie złożonej reklamacji lub stwierdzonego naruszenia drogą elektroniczną, na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebook’u lub pisemnie, na wskazany adres do korespondencji.

XI Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.12.2017 r. i obowiązuje do 30 stycznia 2018 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.contrain.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*