27 marca 2020|Aktualności

Regulamin specjalnej edycji Programu Poleceń

Regulamin specjalnej edycji Programu Poleceń

REGULAMIN SPECJALNEJ EDYCJI PROGRAMU POLECEŃ

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu „Poleć nam pracownika”, zwanego dalej „Programem”.

2. Organizatorem Programu jest Contrain Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000297170; Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; VIII Wydział Gospodarczy KRS; kapitał zakładowy 10 277 000 PLN ; NIP: 7811812623.

3. Celem programu jest pozyskanie pracowników zainteresowanych pracą za granicą w spółkach grupy kapitałowej Contrain.

4. Program prowadzony jest na terytorium RP i trwa od dnia 27.03.2020r. do odwołania.

4.1 Organizator podjął decyzję o zakończeniu programu z dniem 31.03.2020r.

5. Uczestnikiem Programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w dniu przystąpienia do programu jest pracownikiem w Contrain Poland Sp. z o. o. lub innych spółkach grupy kapitałowej Contrain.

6. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zapoznanie się Uczestnika z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Uczestnictwo w Programie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem oraz że wyraża zgodę na jego przestrzeganie.

7. Zasady uczestnictwa w Programie:

a) osoba polecana – to obywatel RP, który nie był w przeszłości zatrudniony w ramach stosunku pracy w Contrain Poland Sp. z o. o. lub innych spółkach grupy kapitałowej Contrain

b) osoba polecana, w momencie podpisywania umowy, pisemnie potwierdza fakt rozpoczęcia współpracy z polecenia innego pracownika, Uczestnika programu. Osoba polecana pisemnie potwierdza imię i nazwisko Uczestnika programu.

c) Uczestnikiem programu może być pracownik, który jest zatrudniony w Contrain Poland Sp. z o. o. lub innych spółkach grupy kapitałowej Contrain i przepracował minimum dwa tygodnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy od momentu podpisania umowy przez osobę polecaną

d) Pracownik powracający – to obywatel RP, który był w przeszłości zatrudniony w ramach stosunku pracy w Contrain Poland Sp. z o. o. lub innych spółkach grupy kapitałowej Contrain i wykonywał pracę poza granicami Polski u pracodawcy użytkownika przez minimum 30 dni

e) jeżeli osoba polecana zostanie zatrudniona w Contrain lub spółkach powiązanych na stanowisku „pracownik fizyczny” i oddelegowana do pracy przepracuje co najmniej dwa tygodnie (dwa pierwsze przepracowane tygodnie u danego kontrahenta) Uczestnik otrzyma jednorazową nagrodę w kwocie 500 zł netto wypłacanych w formie karty przedpłaconej: karta przedpłacona Sodexo, do wykorzystania we wszystkich punktach sprzedaży obsługujących płatności kartami MasterCard na całym świecie

f) jeżeli pracownik powracający zostanie ponownie zatrudniony w Contrain lub innych spółkach grupy kapitałowej Contrain na stanowisku „pracownik fizyczny” i oddelegowana do pracy, może przedstawić kandydaturę osoby poleconej w momencie podpisania nowej umowy

g) bonus dla pracownika powracającego zostanie przyznany po przepracowaniu co najmniej dwóch tygodni przez pracownika powracającego i osoby poleconej

h) warunkiem przyznania bonusu jest brak zadłużenia wobec Contrain lub innych spółek grupy kapitałowej Contrain

i) Uczestnik programu ma możliwość mailowego poinformowania Pracodawcy o fakcie polecenia kandydatów, podając ich imię i nazwisko, nie później niż na dzień przed podpisaniem przez nich umowy. Uczestnik powinien przesłać tę informację drogą mailową na adres rekrutacja@contrain.pl lub marketing@contrain.pl

8. Organizator zawiadamia Uczestnika o spełnieniu się warunku o którym mowa w pkt 7 ppkt e)

9. Forma i warunki wypłaty wynagrodzenia:

9.1. Uczestnikom Programu pozostającym w stosunku pracy z Contrain Poland spółka z o.o. lub w innych spółkach grupy kapitałowej Contrain, o których mowa w pkt e Regulaminu wydanie narody może odbyć się przez:
· Osobiste dostarczenie do rąk własnych, w kraju wykonywanej pracy
· Drogą pocztową, na wskazany przez Uczestnika adres
Nagrody są wydawane w ciągu 30 dni roboczych od ostatniego dnia danego miesiąca, ale ze względu na panującą epidemię, ten termin może się wydłużyć.

10. Podanie danych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik ma prawo wglądu do swych danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

11. Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę na wykorzystanie podanych danych i ich przetwarzanie przez Organizatora.

12. Organizator programu jest Współadministratorem danych osobowych w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia Ogólnego PE i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym, podaje się do wiadomości uczestników programu poniższe informacje:
Informujemy, iż Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Agencje Pracy Tymczasowej: Contrain Poland Sp. z o.o. ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań oraz Contrain sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@contrain.pl lub marketing@contrain.pl
Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować pod adresem e-mail: iod@contrain.pl
a/ Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, oraz na podstawie art. 22 1 k.p. w celu rekrutacji prowadzonych przez Współadministratorów.
b/ Pani/Pana dane będą ujawniane odbiorcom świadczącym obsługę systemów IT oraz firmom świadczącym usługi kadrowo-płacowe dla Współadministratorów.
c/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy
d/ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście w siedzibie Contrain Sp. z o.o. bądź wysyłane listownie na adres : Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi.
e/ W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi . W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.
f/ Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 221 k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów.
g/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
h/ Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych
i/ wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.
j/ Pani/ Pana dane zostały pozyskane od pracowników Contrain, w ramach programu rekomendacyjnego funkcjonującego u Współadministratorów, w ramach którego osoby polecane przez pracowników grupy Contrain mogą znaleźć zatrudnienie.
13. Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym składa oświadczenie, iż podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich.
14. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.
15. Uczestnik w każdym czasie może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez przesłanie pisemnego żądania do Organizatora.
16. Z chwilą cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane te zostaną usunięte przez Organizatora.
17. Reklamacje dotyczące Programu mogą być składane w formie pisemnej na adres Organizatora Contrain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań.
18. Reklamacja powinna zawierać: dane uczestnika, rodzaj reklamowanej czynności, uzasadnienie reklamacji i roszczenie z tą reklamacją związane.
19. Organizator może wezwać Uczestnika do uzupełnienia reklamacji w przypadku gdy nie zawiera ona danych wyżej wskazanych lub dane nie pozwalają na jej rozpatrzenie.
20. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od złożenia reklamacji lub w terminie 14 dni od dnia jej uzupełnienia i powiadamia Uczestnika o sposobie jej załatwienia za pośrednictwem poczty.
21. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
22. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
23. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu a także do odwołania Programu lub jego zawieszenia bez podania przyczyny z poszanowaniem praw nabytych Uczestników w czasie trwania Programu lub obwiązywania Regulaminu przed jego zmianą.
24. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu lub o odwołaniu Programu lub jego zawieszeniu przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.contrain.pl z co najmniej na 30 dniowym wyprzedzeniem.
25. Uczestnik może, po otrzymaniu informacji o zmianach w Regulaminie, zażądać usunięcia jego danych osobowych.
26. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
27. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i świadczonych usług będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*