1 października 2021|Aktualności

REGULAMIN „500 plus z Contrain”

REGULAMIN „500 plus z Contrain”

REGULAMIN PROGRAMU SPECJALNEGO „500 plus z Contrain”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Specjalnego „500 plus z Contrain”.
 2. Organizatorem Programu jest Contrain Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297170; Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; VIII Wydział Gospodarczy KRS; kapitał zakładowy 5.905.600,00 PLN; NIP: 7811812623., e-mail: polecaj@contrain.pl
 3. Celem programu jest pozyskanie nowych pracowników tymczasowych zainteresowanych pracą u Pracodawcy
 4. Pracodawca Contrain Poland Sp. z o.o. i Contrain Global Sp. z o.o.
 5. Uczestnik Programu to osoba, która do końca trwania programu „500 plus z Contrain” zawrze umowę o pracę tymczasową.

DZIAŁ II. CEL, CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROGRAMU

 1. Celem programu jest pozyskanie nowych pracowników dla Pracodawcy.
 2. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
 3. Program trwa od dnia 01.10.2021 r. do dnia 17.10.2021r.

DZIAŁ III. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE

Uczestnikowi Programu, który do czasu zakończenia trwania programu „500 plus z Contrain” zgłosi się do Pracodawcy celem zawarcia umowy o pracę może otrzymać dodatkowy jednorazowy bonus finansowy w wysokości 500 zł netto przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. Uczestnik Programu w trakcie trwania Programu Specjalnego zawrze z pracodawcą umowę o pracę tymczasową i zostanie oddelegowany do pracy w Niemczech,
 2. Uczestnik Programu przepracuje na podstawie oddelegowania do pracy na terytorium Niemiec nieprzerwanie co najmniej 30 dni.

DZIAŁ IV. FORMY I WARUNKI WYPŁATY BONUSU FINANSOWEGO

 1. Bonus finansowy o którym mowa w niniejszym regulaminie będzie wypłacony przelewem środków pieniężnych na konto bankowe Uczestnika Programu, na które dokonywana jest wypłata wynagrodzenia za pracę.
 2. Bonus finansowy będzie wypłacony najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca następnego po miesiącu, w którym Uczestnik Programu nabędzie prawo do wypłaty bonusu.
 3. Wartość bonusu, stanowi przychód pracownika, który zostanie powiększony o należne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

DZIAŁ V. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Programu powinny być składane w formie elektronicznej na adres e-mail Organizatora, wskazany w dziale I pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane uczestnika, dokładny opis przyczyn reklamacji, uzasadnienie reklamacji i roszczenie z tą reklamacją związane.
 3. Organizator może wezwać Uczestnika do uzupełnienia reklamacji w przypadku, gdy nie zawiera ona danych wyżej wskazanych lub dane nie pozwalają na jej rozpatrzenie.
 4. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od złożenia reklamacji lub w terminie 14 dni od dnia jej uzupełnienia.
 5. Organizator powiadomi Uczestnika o sposobie rozpoznania reklamacji decyzją wysłaną na wskazany adres e-mail.
 6. Od decyzji Organizatora odwołanie nie przysługuje.
 7. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
 8. Po wyczerpaniu drogi w postępowaniu reklamacyjnym Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

DZIAŁ VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik ma prawo wglądu do swych danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 2. Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę na wykorzystanie podanych danych i ich przetwarzanie przez Organizatora.
 3. Organizator programu jest Współadministratorem danych osobowych w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia Ogólnego PE i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym, podaje się do wiadomości uczestników programu poniższe informacje:
 4. Informujemy, iż Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Organizator, Contrain Poland Sp. z o.o. ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań oraz Contrain Global Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: polecaj@contrain.pl.
 5. Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym Pan/Pani może się skontaktować pod adresem e-mail: iod@contrain.pl
 6. Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody oraz na podstawie art. 22 (1) k.p. w celu rekrutacyjnym i marketingowym prowadzonych przez Współadministratorów.
 7. Pani/Pana dane będą ujawniane odbiorcom świadczącym obsługę systemów IT oraz firmom świadczącym usługi kadrowo-płacowe dla Współadministratorów.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych, czyli przez okres trwania konkursu i jego rozstrzygnięcia, a następnie zgodnie z okresami przewidzianymi dla archiwizacji tych danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście w siedzibie Contrain Sp. z o.o. bądź wysyłane listownie na adres: Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi.
 10. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail albo złożyć ją bezpośrednio w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi. W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.
 11. Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 221 k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
 13. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru EOG oraz do organizacji międzynarodowych
 14. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.
 15. Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym składa oświadczenie, iż podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich.
 16. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.
 17. Uczestnik w każdym czasie może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez przesłanie pisemnego żądania do Organizatora.
 18. Z chwilą cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane te zostaną usunięte przez Organizatora.

DZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu a także do odwołania Programu lub jego zawieszenia bez podania przyczyny z poszanowaniem praw nabytych Uczestników w czasie trwania Programu lub obwiązywania Regulaminu przed jego zmianą.
 2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia i publikacji na stronie internetowej www. contrain.pl
 3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 4. Uczestnictwo w Programie oznacza, że Uczestnik Programu zapoznał się z Regulaminem oraz że wyraża zgodę na jego przestrzeganie.
 5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*