2 lipca 2018|Aktualności

Zmiana regulaminu programu rekomendacyjnego „Poleć nam pracownika”

Zmiana regulaminu programu rekomendacyjnego „Poleć nam pracownika”

Regulamin programu „Poleć nam pracownika”

Od dnia 3 sierpnia obowiązywać będzie nowy regulamin programu rekomendacyjnego „Poleć nam pracownika”. Proszę zapoznać się z jego treścią poniżej.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu „Poleć nam pracownika”, zwanego dalej „Programem”.

2. Organizatorem Programu jest Contrain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000303184; Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; VIII Wydział Gospodarczy KRS; kapitał zakładowy 60.000 PLN ; NIP: 701-00-61-981.

3. Celem programu jest pozyskanie pracowników zainteresowanych pracą za granicą w Contrain Poland Sp. z o.o. lub spółkach powiązanych.

4. Program prowadzony jest na terytorium RP i trwa od dnia 3.08.2018r. do 31.12.2018 r.

5. Uczestnikiem Programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w dniu przystąpienia do programu jest pracownikiem Contrain Spółka z o.o. lub Contrain Poland spółka z o.o.

6. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zapoznanie się Uczestnika z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Uczestnictwo w Programie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem oraz że wyraża zgodę na jego przestrzeganie.

7. Zasady uczestnictwa w Programie:

a) przystępując do Programu Uczestnik przesyła na adres Organizatora formularz zgłoszeniowy zawierający dane osoby polecanej: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu oraz swoje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu lub zgłasza ten fakt wysyłając SMS lub mailowo swojemu Koordynatorowi Personalnemu

b) osoba polecana – to obywatel RP, który nie był zatrudniony w ramach stosunku pracy w Contrain lub spółkach powiązanych.

c) przesyłając dane osobowe osoby polecanej Uczestnik oświadcza i zapewnia, że osoba polecana wyraziła zgodę na przekazanie jej danych osobowych Organizatorowi. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za nieprawdziwość tego zapewnienia.

e) jeżeli osoba polecana zostanie zatrudniona w Contrain lub spółkach powiązanych na stanowisku „pracownik fizyczny” i oddelegowana do pracy przepracuje co najmniej tydzień (pierwszy przepracowany tydzień u danego kontrahenta trwający maksymalnie 7 dni) Uczestnik otrzyma jednorazową nagrodę w kwocie 200 zł netto wypłacanych w formie karty przedpłaconej: karta przedpłacona Sodexo, do wykorzystania we wszystkich punktach sprzedaży obsługujących płatności kartami MasterCard na całym świecie

8. Organizator zawiadamia Uczestnika o spełnieniu się warunku o którym mowa w pkt 7 ppkt e)

9. Forma i warunki wypłaty wynagrodzenia:

9.1. Uczestnikom Programu pozostającym w stosunku pracy z Contrain Poland spółka z o.o. lub w spółkach powiązanych, o których mowa w pkt e Regulaminu wydanie narody może odbyć się przez:

·        Osobiste dostarczenie do rąk własnych, w kraju wykonywanej pracy

·        Drogą pocztową, na wskazany przez Uczestnika adres

10. Podanie danych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik ma prawo wglądu do swych danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

11. Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę na wykorzystanie podanych danych i ich przetwarzanie przez Organizatora.

12. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.)

13. Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym składa oświadczenie, iż podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich.

14. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.

15. Uczestnik w każdym czasie może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez przesłanie pisemnego żądania do Organizatora.

16. Z chwilą cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane te zostaną usunięte przez Organizatora.

17. Reklamacje dotyczące Programu mogą być składane w formie pisemnej na adres Organizatora Contrain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań.

18. Reklamacja powinna zawierać: dane uczestnika, rodzaj reklamowanej czynności, uzasadnienie reklamacji i roszczenie z tą reklamacją związane.

19. Organizator może wezwać Uczestnika do uzupełnienia reklamacji w przypadku gdy nie zawiera ona danych wyżej wskazanych lub dane nie pozwalają na jej rozpatrzenie.

20. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od złożenia reklamacji lub w terminie 14 dni od dnia jej uzupełnienia i powiadamia Uczestnika o sposobie jej załatwienia za pośrednictwem poczty.

21. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

22. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

23. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu a także do odwołania Programu lub jego zawieszenia bez podania przyczyny z poszanowaniem praw nabytych Uczestników w czasie trwania Programu lub obwiązywania Regulaminu przed jego zmianą.

24. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu lub o odwołaniu Programu lub jego zawieszeniu przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.contrain.pl z co najmniej na 30 dniowym wyprzedzeniem.

25. Uczestnik może, po otrzymaniu informacji o zmianach w Regulaminie, zażądać usunięcia jego danych osobowych.

26. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

27. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i świadczonych usług będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*