21 kwietnia 2021|Aktualności

Premiujemy chęć do pracy! Zgarnij bonus 200 euro

Premiujemy chęć do pracy! Zgarnij bonus 200 euro

Premiujemy chęć do pracy! Podpisz umowę jeszcze w kwietniu, rozpocznij pracę do 3 maja i zgarnij dodatkowe 200 euro na swoje wydatki.

Już wiesz na co je przeznaczysz?

Nie zastanawiaj się zbyt długo, bo zostało już niewiele czasu, żeby skorzystać z tej oferty!

Regulamin akcji znajdziesz poniżej.

Aby przejść do formularza, kliknij poniższy przycisk:

 

REGULAMIN PROGRAMU BONUS – WYJAZD W KWIETNIU Z CONTRAIN

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu „Bonus – wyjazd w kwietniu”,
zwanego dalej „Programem”.

2. Organizatorem Programu jest Contrain Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul.
Towarowa 35, 61-896 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000297170; Sąd Rejonowy dla Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; VIII Wydział Gospodarczy KRS; kapitał
zakładowy 10 277 000 PLN ; NIP: 7811812623.

3. Celem programu jest pozyskanie pracowników zainteresowanych pracą za granicą
w spółkach grupy kapitałowej Contrain.

4. Program prowadzony jest na terytorium RP i trwa od dnia 21.04.2021 r. do
30.04.2021 r. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

5. Uczestnikiem Programu może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie jest ani nie była w ciągu ostatnich 3
miesięcy Pracownikiem żadnej ze spółek grupy Contrain.

6. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zapoznanie się Uczestnika z niniejszym
Regulaminem i jego akceptacja. Uczestnictwo w Programie oznacza, że Uczestnik
zapoznał się z Regulaminem oraz że wyraża zgodę na jego przestrzeganie.

7. Zasady uczestnictwa w Programie:

a) Uczestnik Programu – każda osoba uprawniona do wzięcia udziału w Programie
zgodnie z punktem 5. niniejszego Regulaminu, która w okresie od 21.04.2021 r.
do 30.04.2021 r. podpisze umowę o pracę tymczasową z Contrain Poland sp. z
o.o. oraz zgłosi się pod adresem zakwaterowania wskazanym przez Contrain nie
później niż 03.05.2021 r.

b) Bonus – 200 euro. Wartość bonusu, bez względu na formę jego realizacji,
stanowi przychód pracownika, od którego zostaną potrącone obowiązkowe
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczka na podatek
dochodowy od osób fizycznych.

c) Bonus dla Uczestnika zostanie przyznany po przepracowaniu w Contrain co
najmniej 4 tygodnie przez Uczestnika

d) Warunkiem przyznania Bonusu jest brak zadłużenia wobec Contrain lub innych
spółek grupy kapitałowej Contrain

8. Organizator przyznaje bonus wszystkim Uczestnikom Programu, Uczestnikiem

Programu jest każdy Pracownik podpisujący umowę o pracę tymczasową z
Contrain w okresie 21.04.2021 r. do 30.04.2021 oraz zgłosi się pod adresem
zakwaterowania wskazanym przez Contrain do 03.05.2021 r.

9. Forma i warunki wypłaty wynagrodzenia.

Bonus zostanie wypłacony Uczestnikowi Programu jednorazowo. Wydanie
Bonusu może odbyć się przez przelew środków pieniężnych na konto bankowe
Uczestnika, na które dokonywana jest wypłata wynagrodzenia za pracę
Bonusy są wydawane łącznie z pierwszym wynagrodzeniem, które przekazywane
jest Uczestnikowi po przepracowaniu 4 tygodni.

10. Reklamacje dotyczące Programu mogą być składane w formie pisemnej na adres
Organizatora Contrain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowa 35,
61-896 Poznań.

11. Reklamacja powinna zawierać: dane uczestnika, rodzaj reklamowanej czynności,
uzasadnienie reklamacji i roszczenie z tą reklamacją związane.

12. Organizator może wezwać Uczestnika do uzupełnienia reklamacji w przypadku
gdy nie zawiera ona danych wyżej wskazanych lub dane nie pozwalają na jej
rozpatrzenie.

13. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od złożenia reklamacji lub w
terminie 14 dni od dnia jej uzupełnienia i powiadamia Uczestnika o sposobie jej
załatwienia za pośrednictwem poczty.

14. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

15. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

16. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu a także do
odwołania Programu lub jego zawieszenia bez podania przyczyny z
poszanowaniem praw nabytych Uczestników w czasie trwania Programu lub
obwiązywania Regulaminu przed jego zmianą.

17. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu lub o odwołaniu
Programu lub jego zawieszeniu przez zamieszczenie informacji na stronie
internetowej Organizatora pod adresem www.contrain.pl.

18. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
przepisy prawa polskiego.

19. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i świadczonych usług
będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według właściwości rzeczowej i miejscowej
zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*