29 kwietnia 2021

Bonus 200 euro!

Bonus 200 euro!

Maj tuż za rogiem, a my z tej okazji przygotowaliśmy dla Was nową edycję akcji bonusowej.

Jak skorzystać z programu? To proste! Podpisz umowę, rozpocznij pracę do 14 maja – i zyskaj 200€!

Wyjedź z Contrain i zgarnij bonus na majowe przyjemności!

REGULAMIN PROGRAMU BONUS – WYJAZD W MAJU Z CONTRAIN

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu „Bonus – wyjazd w maju”, zwanego dalej „Programem”.
 2. Organizatorem Programu jest Contrain Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000297170; Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; VIII Wydział Gospodarczy KRS; kapitał zakładowy 10 277 000 PLN ; NIP: 7811812623.
 3. Celem programu jest pozyskanie pracowników zainteresowanych pracą za granicą w spółkach grupy kapitałowej Contrain.
 4. Program prowadzony jest na terytorium RP i trwa od dnia 01.05.2021 r. do 14.05.2021 r. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 5. Uczestnikiem Programu może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest ani nie była w ciągu ostatnich 3 miesięcy Pracownikiem żadnej ze spółek grupy Contrain.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zapoznanie się Uczestnika z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Uczestnictwo w Programie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem oraz że wyraża zgodę na jego przestrzeganie.
 7. Zasady uczestnictwa w Programie:
  a) Uczestnik Programu – każda osoba uprawniona do wzięcia udziału w Programie zgodnie z punktem 5. niniejszego Regulaminu, która w okresie od 01.05.2021 r. do 14.05.2021 r. podpisze umowę o pracę tymczasową z Contrain Poland sp. z o.o. oraz zgłosi się pod adresem zakwaterowania wskazanym przez Contrain nie później niż 14.05.2021 r.
  b) Bonus – 200 euro. Wartość bonusu, bez względu na formę jego realizacji, stanowi przychód pracownika, od którego zostaną potrącone obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  c) Bonus dla Uczestnika zostanie przyznany po przepracowaniu w Contrain co najmniej 4 tygodnie przez Uczestnika
  d) Warunkiem przyznania Bonusu jest brak zadłużenia wobec Contrain lub innych spółek grupy kapitałowej Contrain
 8. Organizator przyznaje bonus wszystkim Uczestnikom Programu, Uczestnikiem Programu jest każdy Pracownik podpisujący umowę o pracę tymczasową z Contrain w okresie 01.05.2021 r. do 14.05.2021 oraz zgłosi się pod adresem zakwaterowania wskazanym przez Contrain do 14.05.2021 r.
 9. Forma i warunki wypłaty wynagrodzenia.
  Bonus zostanie wypłacony Uczestnikowi Programu jednorazowo. Wydanie Bonusu może odbyć się przez przelew środków pieniężnych na konto bankowe Uczestnika, na które dokonywana jest wypłata wynagrodzenia za pracę.
  Bonusy są wydawane łącznie z pierwszym wynagrodzeniem, które przekazywane jest Uczestnikowi po przepracowaniu 4 tygodnie.
 10. Reklamacje dotyczące Programu mogą być składane w formie pisemnej na adres Organizatora Contrain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań.
 11. Reklamacja powinna zawierać: dane uczestnika, rodzaj reklamowanej czynności, uzasadnienie reklamacji i roszczenie z tą reklamacją związane.
 12. Organizator może wezwać Uczestnika do uzupełnienia reklamacji w przypadku gdy nie zawiera ona danych wyżej wskazanych lub dane nie pozwalają na jej rozpatrzenie.
 13. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od złożenia reklamacji lub w terminie 14 dni od dnia jej uzupełnienia i powiadamia Uczestnika o sposobie jej załatwienia za pośrednictwem poczty.
 14. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
 15. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 16. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu a także do odwołania Programu lub jego zawieszenia bez podania przyczyny z poszanowaniem praw nabytych Uczestników w czasie trwania Programu lub obwiązywania Regulaminu przed jego zmianą.
 17. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu lub o odwołaniu Programu lub jego zawieszeniu przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.contrain.pl.
 18. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 19. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i świadczonych usług będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Nasze aktualne oferty