13 września 2021|Aktualności

Nowy regulamin Programu Poleceń

Nowy regulamin Programu Poleceń

REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ

 

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego „Poleć nam pracownika”, zwanego dalej „Programem”.
 2. Organizatorem Programu jest Contrain Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297170; Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; VIII Wydział Gospodarczy KRS; kapitał zakładowy 5.905.600,00 PLN; NIP: 7811812623., e-mail: polecaj@contrain.pl
 3. Celem programu jest pozyskanie nowych pracowników tymczasowych zainteresowanych pracą za granicą w Contrain Poland Sp. z o.o. i Contrain Global Sp. z.o.o.
 4. Pracodawca to Contrain Poland Sp. z o.o. i Contrain Global Sp. z o.o.
 5. Uczestnik Programu to pracownik tymczasowy Pracodawcy, który w okresie ostatnich 12 miesięcy został oddelegowany do pracy za granicą, gdzie przepracował co najmniej dwa tygodnie i po upływie tego minimalnego okresu na podstawie jego polecenia Pracodawca podpisał umowę z Osobą Polecaną. Uczestnikiem Programu nie może być pracownik, wobec którego biegnie termin wypowiedzenia umowy o pracę u Pracodawcy.
 6. Pracownik Powracający – to obywatel Polski, który był w przeszłości zatrudniony w ramach stosunku pracy jako pracownik tymczasowy u Pracodawcy i wykonywał pracę poza granicami Polski.
 7. Osoba Polecana – to osoba, która nie była w przeszłości zatrudniona w ramach stosunku pracy u Pracodawcy.

DZIAŁ II. CEL, CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROGRAMU

 

 1. Celem programu jest pozyskanie nowych pracowników Pracodawcy oddelegowanych za granicę, dzięki rekomendacji Uczestników Programu.
 2. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
 3. Program trwa od dnia 04.06.2020 r. do odwołania.

DZIAŁ III. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. Uczestnikowi Programu, który poleci innej osobie (zwanej dalej: Osobą Polecaną) pracę u Pracodawcy i na podstawie tegoż polecenia dojdzie do świadczenia pracy (na podstawie umowy o pracę tymczasową) przez Osobę Polecaną, przysługiwać będzie – przy spełnieniu wymogów wynikających z niniejszego regulaminu – jednorazowy bonus finansowy o wartości 200 zł.
 2. Bonus finansowy będzie przysługiwał Uczestnikowi Programu po ziszczeniu się następujących warunków:
 • Osoba Polecana zarekomendowana przez Uczestnika Programu zostanie zatrudniona u Pracodawcy i oddelegowana do pracy u pracodawcy użytkownika a następnie przepracuje co najmniej dwa tygodnie (dwa pierwsze pełne przepracowane tygodnie u danego pracodawcy użytkownika).
 • Osoba Polecana, potwierdzi fakt rozpoczęcia współpracy z polecenia innego pracownika – Uczestnika Programu. Potwierdzenie takie musi nastąpić przed wyjazdem Osoby Polecanej (będącej pracownikiem tymczasowym) za granicę najpóźniej w momencie:
 1. podpisania umowy o pracę lub
 2. zaakceptowania otrzymanego drogą elektroniczną potwierdzenia warunków zatrudnienia i wynagradzania.
 • Potwierdzenie faktu rozpoczęcia współpracy z polecenia innego pracownika winno nastąpić w jednej z poniższych form:

a) pisemnej, wypełniając oświadczenie o skorzystaniu z programu rekomendacyjnego i wskazując imię i nazwisko Uczestnika Programu, – w przypadkach, o których mowa w pkt 2.2. lit a)

b) elektronicznej, poprzez zwrotne wysłanie imienia i nazwiska Uczestnika Programu na adres mailowy, z którego zostało wysłane potwierdzenie warunków zatrudnienia i wynagradzania – w przypadkach, o których mowa w pkt 2.2. lit b)

 • Późniejsze potwierdzenie faktu nawiązania współpracy z polecenia innego pracownika jest niedopuszczalne i będzie skutkowało odmową wypłaty bonusu finansowego z tytułu udziału w programie.
 1. Postanowienia powyższe niniejszego działu stosuje się odpowiednio do Pracowników Powracających z zastrzeżeniem poniższych reguł:
 • Pracownik Powracający zostanie ponownie zatrudniony u Pracodawcy i oddelegowany do pracy tymczasowej, może przedstawić kandydaturę Osoby Poleconej w momencie podpisania nowej umowy.
 • Bonus dla Pracownika Powracającego zostanie przyznany po przepracowaniu co najmniej dwóch tygodni przez Pracownika Powracającego i Osobę Poleconą.
 • Warunkiem przyznania bonusu jest brak zadłużenia wobec Pracodawcy.

DZIAŁ IV. FORMY I WARUNKI WYPŁATY BONUSU FINANSOWEGO

 

 1. Bonus finansowy o którym mowa w niniejszym regulaminie będzie wypłacony przelewem środków pieniężnych na konto bankowe Uczestnika Programu, na które dokonywana jest wypłata wynagrodzenia za pracę.
 2. Bonus finansowy będzie wypłacony najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca następnego po miesiącu, w którym Uczestnik Programu nabędzie prawo do wypłaty bonusu.
 3. Wartość bonusu, stanowi przychód pracownika, który zostanie powiększony o należne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

DZIAŁ V. SPECJALNA EDYCJA PROGRAMU POLECEŃ

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania Specjalnych Edycji Programów Poleceń wskazując czas obowiązywania szczególnej Edycji Programu wraz ze zmianami dotyczącymi niektórych postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Czasowa zmiana warunków Programu Poleceń wraz z wydawanymi każdorazowo decyzjami będzie ogłaszana w niniejszym regulaminie w Dziale V pkt 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Decyzje Organizatora wprowadzające Specjalną Edycję Programu Poleceń:
  3.1 Organizator podjął decyzję, że w okresie od 12.04.2021 r. do 26.04.2021 r. będzie obowiązywała Specjalna Edycja Programu Poleceń, w ramach której uczestnicy Programu za każde polecenie pracownika otrzymają dodatkowy, jednorazowy bonus o wartości 300 zł zgodnie z postanowieniami regulaminu. realizowany w formie pieniężnej w drodze przelewu na konto bankowe wskazane przez Uczestnika.
  3.2 W dniu 29.04.2021 r. Organizator podjął decyzję o przedłużeniu Specjalnej Edycji Programu poleceń, o której mowa w pkt 1 niniejszego działu na okres od 27.04.2021 r. do 31.05.2021 r.
  3.3 W dniu 29.04.2021 r. Organizator podjął decyzję o ponownym przedłużeniu Specjalnej Edycji Programu poleceń, o której mowa w pkt 4.1 na okres od 1.06.2021 r. do 16.07.2021 r.
  3.4 Organizator podjął decyzję, że w okresie od 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r. będzie obowiązywała Specjalna Edycja Programu Poleceń, w ramach której Uczestnicy Programu lub Pracownicy Powracający za każde polecenie Osoby Polecanej otrzymają dodatkowy, jednorazowy bonus finansowy o wartości 300 zł netto po spełnieniu następujących warunków:
  a) Osoba Polecana w okresie obowiązywania Specjalnej Edycji Programu Poleceń zawrze z pracodawcą umowę o pracę tymczasową i zostanie oddelegowana do pracy w Niemczech,
  b) Osoba Polecana przepracuje na oddelegowaniu w Niemczech nieprzerwanie minimum 30 dni.

DZIAŁ VI. REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje dotyczące Programu powinny być składane w formie elektronicznej na adres e-mail Organizatora, wskazany w dziale I pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane uczestnika, dokładny opis przyczyn reklamacji, uzasadnienie reklamacji i roszczenie z tą reklamacją związane.
 3. Organizator może wezwać Uczestnika do uzupełnienia reklamacji w przypadku, gdy nie zawiera ona danych wyżej wskazanych lub dane nie pozwalają na jej rozpatrzenie.
 4. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od złożenia reklamacji lub w terminie 14 dni od dnia jej uzupełnienia.
 5. Organizator powiadomi Uczestnika o sposobie rozpoznania reklamacji decyzją wysłaną na wskazany adres e-mail.
 6. Od decyzji Organizatora odwołanie nie przysługuje.
 7. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
 8. Po wyczerpaniu drogi w postępowaniu reklamacyjnym Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

DZIAŁ VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Podanie danych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik ma prawo wglądu do swych danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 2. Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę na wykorzystanie podanych danych i ich przetwarzanie przez Organizatora.
 3. Organizator programu jest Współadministratorem danych osobowych w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia Ogólnego PE i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym, podaje się do wiadomości uczestników programu poniższe informacje:
 4. Informujemy, iż Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Organizator, Contrain Poland Sp. z o.o. ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań oraz Contrain Global Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: polecaj@contrain.pl.
 5. Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym Pan/Pani może się skontaktować pod adresem e-mail: iod@contrain.pl
 6. Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody oraz na podstawie art. 22 (1) k.p. w celu rekrutacyjnym i marketingowym prowadzonych przez Współadministratorów.
 7. Pani/Pana dane będą ujawniane odbiorcom świadczącym obsługę systemów IT oraz firmom świadczącym usługi kadrowo-płacowe dla Współadministratorów.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych, czyli przez okres trwania konkursu i jego rozstrzygnięcia, a następnie zgodnie z okresami przewidzianymi dla archiwizacji tych danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście w siedzibie Contrain Sp. z o.o. bądź wysyłane listownie na adres: Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi.
 10. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail albo złożyć ją bezpośrednio w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi. W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.
 11. Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 221 k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
 13. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru EOG oraz do organizacji międzynarodowych
 14. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.
 15. Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym składa oświadczenie, iż podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich.
 16. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.
 17. Uczestnik w każdym czasie może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez przesłanie pisemnego żądania do Organizatora.
 18. Z chwilą cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane te zostaną usunięte przez Organizatora.

 

DZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu a także do odwołania Programu lub jego zawieszenia bez podania przyczyny z poszanowaniem praw nabytych Uczestników w czasie trwania Programu lub obwiązywania Regulaminu przed jego zmianą.
 2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia i publikacji na stronie internetowej www. contrain.pl
 3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 4. Uczestnictwo w Programie oznacza, że Uczestnik Programu zapoznał się z Regulaminem oraz że wyraża zgodę na jego przestrzeganie.
 5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*