13 grudnia 2019|Aktualności

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie (dalej: „Konkurs”), którego organizatorem jest Contrain Group Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, 61-896 Poznań (KRS: 0000297170, NIP: 7811812623, REGON: 300694708), (dalej „Organizator”).
  Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
  Przystąpienie do Konkursu w sposób określony w pkt. II   Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
  4. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem https://www.facebook.com/contrainpoland/ (dalej: Profil)
  5. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
  6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, a w szczególności udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
  7. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 t.j. ze zm.)
 2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 13.12.2019r. do 23.12.2019r. Ostatni dzień tego okresu jest ostatnim dniem, w którym można przystąpić do udziału w Konkursie, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.

II Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.
  3. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
  4 Uczestnikiem Konkursu nie mogą być członkowie rodzin zarządu lub pracowników Organizatora ani osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych u Organizatora na stanowiskach biurowych oraz pracownicy tymczasowi, którzy współpracowali już z Contrain w spółkach grupy kapitałowej Contrain, przy czym za członka rodziny uznaje się małżonka, rodzeństwo, zstępnych, wstępnych.
  6. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że:
  a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu portalu społecznościowego Facebook;
  e) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym jego wizerunku, dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

III Nagrody dla Uczestników

 1. Nagrodą jest jedna karta przedpłacona Sodexo o wartości 300zł. Nagrodzony Uczestnik ma prawo do jednej nagrody.

IV Miejsce, czas Konkursu

 1. W konkursie może wziąć udział każda osoba, aplikując do pracy w Contrain na projekt Vereijken lub Berry Brothers.
 2. Termin, w którym można przystąpić do udziału w Konkursie 13.12.2019r. – 23.12.2019r.

V Zadanie konkursowe

 1. Nagrodzona zostanie każda osoba, która w okresie 13.12.2019r. – 23.12.2019r. podpisze umowę i wyjedzie do pracy za granicę na projekt Vereijken lub Berry Brothers do dnia 23.12.2019r. i przepracuje na projekcie minimum 2 tygodnie.

VI Odbiór nagród

 1. Nagrodzonym uczestnikom nagrodę przekaże Koordynator Operacyjny na zakwaterowanie w kraju oddelegowania.
 2. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości przyznanych nagród.
 3. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagród Laureatowi obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagród zostanie dodane świadczenie pieniężne w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureat oświadcza, że wyraża zgodę aby kwota premii pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Laureat jest zobowiązany do przekazania danych niezbędnych do wystawienia PIT wynikających z oświadczenia podatkowego.

VII Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych przekazanych przez Uczestników konkursu w związku z uczestnictwem w tym konkursie,
  w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
  Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub niniejszym Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania konkursu;
  e) nie ukończyli 18 lat lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych.

VIII Przetwarzanie danych osobowych

 1. Udział w Konkursie wymaga podania danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, numer telefonu, nazwa użytkownika Facebook, wizerunek profilowy na Facebooku, dane osobowe niezbędne do wypełnienia przez Contrain obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
 2. Przystąpienie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w konkursie jest :

Contrain Group Sp.z o.o., ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, e-mail : kontakt@contrain.pl, iod@contrain.pl

a/ podane dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej  zgody,  dla celów przeprowadzenia Konkursu oraz dla celów przyznania i odbioru nagród w Konkursie.

b/ dane mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi wsparcia dla aplikacji  informatycznych używanych przez Administratora, użytkownikom portalu Facebook – w zakresie ogłoszenia o wynikach Konkursu.

c/podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów kontroli podatkowej.

d/uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście  pod wskazany wyżej adres korespondencyjny. Żądanie usunięcia danych, będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.

e/ W każdym czasie przysługuje uczestnikowi prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym. W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.

f/ Podanie danych osobowych  jest  w pełni dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w konkursie. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

g/ Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

h/ Dane uczestników nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych

i/ Wobec danych osobowych podanych w związku z uczestnictwem w konkursie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

 

IX Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

X Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: marketing@contrain.pl i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/contrainpoland i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
  Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
  3. Reklamacje i zgłoszenia o stwierdzonych naruszeniach będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
  4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora w sprawie złożonej reklamacji lub stwierdzonego naruszenia drogą elektroniczną, na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebook’u lub pisemnie, na wskazany adres do korespondencji.

XI Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.12.2019r. i obowiązuje do dnia 23.12.2019r.
  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
  3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.contrain.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*