Strefa wiedzy

Witaj w miejscu, w którym dowiesz się wszystkiego,
co o pracy za granicą powinieneś wiedzieć.

Zmiana regulaminu programu rekomendacyjnego „Poleć nam pracownika”

Aktualności2018.07.02
Zmiana regulaminu programu rekomendacyjnego „Poleć nam pracownika”

Regulamin programu „Poleć nam pracownika”

Od dnia 3 sierpnia obowiązywać będzie nowy regulamin programu rekomendacyjnego „Poleć nam pracownika”. Proszę zapoznać się z jego treścią poniżej.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu „Poleć nam pracownika”, zwanego dalej „Programem”.

2. Organizatorem Programu jest Contrain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000303184; Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; VIII Wydział Gospodarczy KRS; kapitał zakładowy 60.000 PLN ; NIP: 701-00-61-981.

3. Celem programu jest pozyskanie pracowników zainteresowanych pracą za granicą w Contrain Poland Sp. z o.o. lub spółkach powiązanych.

4. Program prowadzony jest na terytorium RP i trwa od dnia 3.08.2018r. do 31.12.2018 r.

5. Uczestnikiem Programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w dniu przystąpienia do programu jest pracownikiem Contrain Spółka z o.o. lub Contrain Poland spółka z o.o.

6. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zapoznanie się Uczestnika z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Uczestnictwo w Programie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem oraz że wyraża zgodę na jego przestrzeganie.

7. Zasady uczestnictwa w Programie:

a) przystępując do Programu Uczestnik przesyła na adres Organizatora formularz zgłoszeniowy zawierający dane osoby polecanej: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu oraz swoje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu lub zgłasza ten fakt wysyłając SMS lub mailowo swojemu Koordynatorowi Personalnemu

b) osoba polecana – to obywatel RP, który nie był zatrudniony w ramach stosunku pracy w Contrain lub spółkach powiązanych.

c) przesyłając dane osobowe osoby polecanej Uczestnik oświadcza i zapewnia, że osoba polecana wyraziła zgodę na przekazanie jej danych osobowych Organizatorowi. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za nieprawdziwość tego zapewnienia.

e) jeżeli osoba polecana zostanie zatrudniona w Contrain lub spółkach powiązanych na stanowisku „pracownik fizyczny” i oddelegowana do pracy przepracuje co najmniej tydzień (pierwszy przepracowany tydzień u danego kontrahenta trwający maksymalnie 7 dni) Uczestnik otrzyma jednorazową nagrodę w kwocie 200 zł netto wypłacanych w formie karty przedpłaconej: karta przedpłacona Sodexo, do wykorzystania we wszystkich punktach sprzedaży obsługujących płatności kartami MasterCard na całym świecie

8. Organizator zawiadamia Uczestnika o spełnieniu się warunku o którym mowa w pkt 7 ppkt e)

9. Forma i warunki wypłaty wynagrodzenia:

9.1. Uczestnikom Programu pozostającym w stosunku pracy z Contrain Poland spółka z o.o. lub w spółkach powiązanych, o których mowa w pkt e Regulaminu wydanie narody może odbyć się przez:

·        Osobiste dostarczenie do rąk własnych, w kraju wykonywanej pracy

·        Drogą pocztową, na wskazany przez Uczestnika adres

10. Podanie danych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik ma prawo wglądu do swych danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

11. Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę na wykorzystanie podanych danych i ich przetwarzanie przez Organizatora.

12. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.)

13. Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym składa oświadczenie, iż podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich.

14. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.

15. Uczestnik w każdym czasie może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez przesłanie pisemnego żądania do Organizatora.

16. Z chwilą cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane te zostaną usunięte przez Organizatora.

17. Reklamacje dotyczące Programu mogą być składane w formie pisemnej na adres Organizatora Contrain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań.

18. Reklamacja powinna zawierać: dane uczestnika, rodzaj reklamowanej czynności, uzasadnienie reklamacji i roszczenie z tą reklamacją związane.

19. Organizator może wezwać Uczestnika do uzupełnienia reklamacji w przypadku gdy nie zawiera ona danych wyżej wskazanych lub dane nie pozwalają na jej rozpatrzenie.

20. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od złożenia reklamacji lub w terminie 14 dni od dnia jej uzupełnienia i powiadamia Uczestnika o sposobie jej załatwienia za pośrednictwem poczty.

21. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

22. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

23. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu a także do odwołania Programu lub jego zawieszenia bez podania przyczyny z poszanowaniem praw nabytych Uczestników w czasie trwania Programu lub obwiązywania Regulaminu przed jego zmianą.

24. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu lub o odwołaniu Programu lub jego zawieszeniu przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.contrain.pl z co najmniej na 30 dniowym wyprzedzeniem.

25. Uczestnik może, po otrzymaniu informacji o zmianach w Regulaminie, zażądać usunięcia jego danych osobowych.

26. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

27. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i świadczonych usług będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Szybki kontakt dla Firm

Jesteś pracodawcą i szukasz pracowników? Skontaktuj się z nami.

Przed wysłaniem formularza prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych.

 • Współadministratorami danych osobowych są spółki : Contrain Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. 3-go Maja 14a, Contrain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, Contrain Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, Contrain Global Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. 3-go Maja 14a. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@contrain.pl
 • Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem: iod@contrain.pl
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest wysyłka informacji o możliwości nawiązania współpracy, w odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej. Dane będą wykorzystywane jedynie w celu odpowiedzi na zadawane poprzez formularz pytania.
 • Państwa dane będą przechowywane przez okres 3 lat od wysłania zapytania, a w przypadku nawiązania współpracy przez czas trwania tej współpracy.
 • Dane mogą być ujawniane odbiorcom świadczącym dla Współadministratorów obsługę informatyczną oraz obsługę procesów biznesowych.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych do innego Administratora, a także prawo do ograniczenia przetwarzania w warunkach art. 18 RODO. Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. Żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście pod wskazany wyżej adres korespondencyjny lub e-mailowy.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do wysyłki odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu oraz uniemożliwi nawiązanie współpracy.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych.
 • Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

Newsletter

Zapisz się do newslettera i jako pierwszy dowiaduj się o nowościach w Contrain.

 • Współadministratorami danych osobowych są spółki : Contrain Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. 3-go Maja 14a, Contrain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, Contrain Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, Contrain Global Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. 3-go Maja 14a. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@contrain.pl
 • Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem: iod@contrain.pl
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody w celu wysyłki newslettera zawierającego informacje o bieżącej ofercie Współadministratorów.
 • Dane mogą być ujawniane odbiorcom świadczącym dla Współadministratorów obsługę informatyczną oraz obsługę procesów biznesowych.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych do innego Administratora, a także prawo do ograniczenia przetwarzania w warunkach art. 18 RODO. Żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście pod wskazany wyżej adres korespondencyjny.
 • W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi . W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do wysyłki newslettera. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wysyłkę newsleterra i otrzymywanie bieżących informacji o ofercie Współadministratorów.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych.
 • Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.


Nasi partnerzy

Przez 20 lat istnienia na rynku zdobyliśmy zaufanie wielu Partnerów.

Współpracują z nami:

 • PUP
 • IMP
 • PFHR
 • AHK