Strefa wiedzy

Witaj w miejscu, w którym dowiesz się wszystkiego,
co o pracy za granicą powinieneś wiedzieć.

Program Rekomendacyjny 2019

Aktualności2018.12.18
Program Rekomendacyjny 2019

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu „Poleć nam pracownika”, zwanego dalej „Programem”.

2. Organizatorem Programu jest Contrain Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000297170; Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; VIII Wydział Gospodarczy KRS; kapitał zakładowy 10 277 000 PLN ; NIP: 7811812623.

3. Celem programu jest pozyskanie pracowników zainteresowanych pracą za granicą w spółkach powiązanych.

4. Program prowadzony jest na terytorium RP i trwa od dnia 1.01.2019r. do 31.12.2019 r.

5. Uczestnikiem Programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w dniu przystąpienia do programu jest pracownikiem Contrain Spółka z o.o. lub Contrain Poland Spółka z o.o.

6. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zapoznanie się Uczestnika z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Uczestnictwo w Programie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem oraz że wyraża zgodę na jego przestrzeganie.

7. Zasady uczestnictwa w Programie:
a) osoba polecana – to obywatel RP, który nie był w przeszłości zatrudniony w ramach stosunku pracy w Contrain lub spółkach powiązanych

b) osoba polecana, w momencie podpisywania umowy, pisemnie potwierdza fakt rozpoczęcia współpracy z polecenia innego pracownika, Uczestnika programu. Osoba polecana pisemnie potwierdza imię i nazwisko Uczestnika programu.

c) Uczestnikiem programu może być pracownik, który z Contrain Poland Spółka z o. o. lub Contrain Spółka z o. o. przepracował minimum dwa tygodnie

e) jeżeli osoba polecana zostanie zatrudniona w Contrain lub spółkach powiązanych na stanowisku „pracownik fizyczny” i oddelegowana do pracy przepracuje co najmniej dwa tygodnie (dwa pierwsze przepracowane tygodnie u danego kontrahenta) Uczestnik otrzyma jednorazową nagrodę w kwocie 200 zł netto wypłacanych w formie karty przedpłaconej: karta przedpłacona Sodexo, do wykorzystania we wszystkich punktach sprzedaży obsługujących płatności kartami MasterCard na całym świecie

f) Uczestnik programu ma możliwość mailowego poinformowania Pracodawcy o fakcie polecenia kandydatów, podając ich imię i nazwisko, nie później niż na dzień przed podpisaniem przez nich umowy. Uczestnik powinien przesłać tę informację drogą mailową na adres rekrutacja@contrain.pl lub marketing@contrain.pl

8. Organizator zawiadamia Uczestnika o spełnieniu się warunku o którym mowa w pkt 7 ppkt e)

9. Forma i warunki wypłaty wynagrodzenia:

9.1. Uczestnikom Programu pozostającym w stosunku pracy z Contrain Poland spółka z o.o. lub w spółkach powiązanych, o których mowa w pkt e Regulaminu wydanie narody może odbyć się przez:
· Osobiste dostarczenie do rąk własnych, w kraju wykonywanej pracy
· Drogą pocztową, na wskazany przez Uczestnika adres
Nagrody są wydawane w ciągu 30 dni roboczych od ostatniego dnia danego miesiąca.

10. Podanie danych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik ma prawo wglądu do swych danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

11. Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę na wykorzystanie podanych danych i ich przetwarzanie przez Organizatora.

12. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.)

13. Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym składa oświadczenie, iż podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich.

14. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.

15. Uczestnik w każdym czasie może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez przesłanie pisemnego żądania do Organizatora.

16. Z chwilą cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane te zostaną usunięte przez Organizatora.

17. Reklamacje dotyczące Programu mogą być składane w formie pisemnej na adres Organizatora Contrain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań.

18. Reklamacja powinna zawierać: dane uczestnika, rodzaj reklamowanej czynności, uzasadnienie reklamacji i roszczenie z tą reklamacją związane.

19. Organizator może wezwać Uczestnika do uzupełnienia reklamacji w przypadku gdy nie zawiera ona danych wyżej wskazanych lub dane nie pozwalają na jej rozpatrzenie.

20. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od złożenia reklamacji lub w terminie 14 dni od dnia jej uzupełnienia i powiadamia Uczestnika o sposobie jej załatwienia za pośrednictwem poczty.

21. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

22. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

23. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu a także do odwołania Programu lub jego zawieszenia bez podania przyczyny z poszanowaniem praw nabytych Uczestników w czasie trwania Programu lub obwiązywania Regulaminu przed jego zmianą.

24. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu lub o odwołaniu Programu lub jego zawieszeniu przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.contrain.pl z co najmniej na 30 dniowym wyprzedzeniem.

25. Uczestnik może, po otrzymaniu informacji o zmianach w Regulaminie, zażądać usunięcia jego danych osobowych.

26. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

27. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i świadczonych usług będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Szybki kontakt dla Firm

Jesteś pracodawcą i szukasz pracowników? Skontaktuj się z nami.

Newsletter

Zapisz się do newslettera i jako pierwszy dowiaduj się o nowościach w Contrain.


* Zapisując się do newslettera wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

Nasi partnerzy

Przez 20 lat istnienia na rynku zdobyliśmy zaufanie wielu Partnerów.

Współpracują z nami:

  • PUP
  • IMP
  • PFHR
  • AHK