Strefa wiedzy

Witaj w miejscu, w którym dowiesz się wszystkiego,
co o pracy za granicą powinieneś wiedzieć.

KONKURS – Regulamin Konkursu

Aktualności2018.10.31
KONKURS – Regulamin Konkursu

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Contrain – Pracuj z nami (dalej: „Konkurs”), którego organizatorem jest Contrain Group Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, 61-896 Poznań (KRS: 0000297170, NIP: 7811812623, REGON: 300694708), (dalej „Organizator”).
  2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
  3. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony w pkt. II   Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
  4. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem https://www.facebook.com/contrainpoland/ (dalej: Profil)
  5. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
  6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, a w szczególności udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
  7. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 t.j. ze zm.)
 2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 31.10.2018 do 7.11.2018. Ostatni dzień tego okresu jest ostatnim dniem, w którym można przystąpić do udziału w Konkursie, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.

 

II Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.
3. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
4 Uczestnikiem Konkursu nie mogą być członkowie rodzin zarządu lub pracowników Organizatora ani osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych u Organizatora na stanowiskach biurowych (wyłączając pracowników tymczasowych), przy czym za członka rodziny uznaje się małżonka, rodzeństwo, zstępnych, wstępnych.
6. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że:
a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu portalu społecznościowego Facebook;
e) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym jego wizerunku, dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

 

III Nagrody dla Uczestników

 1. Nagrodami są dwie przedpłacone karty Sodexo, jedna o wartości 100zł brutto, a druga 200zł brutto, osiem zestawów z gadżetami Contrain, o wartości 60 zł brutto każdy (kubek termiczny, torba bawełniana, notatnik, smycz). Nagrodzony Uczestnik ma prawo do jednej nagrody.

 

IV Miejsce, czas Konkursu

 1. Konkurs odbędzie się przy pomocy portalu społecznościowego Facebook.
 2. Termin, w którym można przystąpić do udziału w Konkursie 31.10.2018-7.11.2018.

 

V Zadanie konkursowe

 1. Zadaniem uczestnika jest skomentowanie wpisu zamieszczonego przez Organizatora na jego Profilu dowolnymi emotikonami, opisującymi Holandię na podstawie własnych skojarzeń z krajem. Organizator oznaczy wpis, jako wpis konkursowy. Skomentowanie wpisu konkursowego jest jednoznaczne z przystąpieniem do udziału w Konkursie.
 2. Organizator wyłoni zwycięzców, oceniając odpowiedzi pod kątem ich kreatywności i trafności skojarzeń.
 3. Nagrodzonych zostanie 10 osób.
 4. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik jednocześnie zapewnia, że w wyniku wykonania zadania konkursowego nie doszło do naruszenia czyichkolwiek dóbr osobistych ani praw autorskich (majątkowych i osobistych) ani praw zależnych.

 

VI Odbiór nagród

1. Informacje o wynikach Konkursu i przyznanych nagrodach zostaną opublikowane przez Organizatora w osobnym poście na portalu Facebook na profilu Contrain – pracuj z nami.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator i jego decyzja jest ostateczna.
3. Nagrodzeni uczestnicy, po ogłoszeniu wyników, są zobowiązani przesłać organizatorowi swoje dane adresowe, pod które będą dostarczone nagrody w ciągu 5 dni roboczych, na adres mailowy: marketing@contrain.pl lub w wiadomości prywatnej na portalu Facebook. W przypadku, gdy Uczestnik w wyznaczonym terminie nie prześle swoich danych Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia kolejnego Nagrodzonego uczestnika i przekazania mu nagrody.
4. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości przyznanych nagród.

 

VII Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych przekazanych przez Uczestników konkursu w związku z uczestnictwem w tym konkursie,
  w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
  2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub niniejszym Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania konkursu;
  e) nie ukończyli 18 lat lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

VIII Przetwarzanie danych osobowych

 1. Udział w Konkursie wymaga podania danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa użytkownika Facebook, wizerunek profilowy na Facebooku. Zwycięzcy będą proszeni także o udostępnienie adresu, pod który Organizator wyśle nagrody
 2. Przystąpienie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w konkursie jest :

Contrain Group Sp.z o.o., ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, e-mail : kontakt@contrain.pl, iod@contrain.pl

a/ podane dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej  zgody,  dla celów przeprowadzenia Konkursu oraz dla celów przyznania i odbioru nagród w Konkursie.

b/ dane mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi wsparcia dla aplikacji  informatycznych używanych przez Administratora, użytkownikom portalu Facebook – w zakresie ogłoszenia o wynikach Konkursu.

c/podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów kontroli podatkowej.

d/uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście  pod wskazany wyżej adres korespondencyjny. Żądanie usunięcia danych, będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.

e/ W każdym czasie przysługuje uczestnikowi prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym. W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.

f/ Podanie danych osobowych  jest  w pełni dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w konkursie. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

g/ Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

h/ Dane uczestników nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych

i/ Wobec danych osobowych podanych w związku z uczestnictwem w konkursie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

 

IX Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

X Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: marketing@contrain.pl i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/contrainpoland i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
3. Reklamacje i zgłoszenia o stwierdzonych naruszeniach będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora w sprawie złożonej reklamacji lub stwierdzonego naruszenia drogą elektroniczną, na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebook’u lub pisemnie, na wskazany adres do korespondencji.

 

XI Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.10.2018 i obowiązuje do dnia 31.12.2018.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.contrain.pl

 

Szybki kontakt dla Firm

Jesteś pracodawcą i szukasz pracowników? Skontaktuj się z nami.

Przed wysłaniem formularza prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych.

 • Współadministratorami danych osobowych są spółki : Contrain Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. 3-go Maja 14a, Contrain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, Contrain Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, Contrain Global Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. 3-go Maja 14a. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@contrain.pl
 • Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem: iod@contrain.pl
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest wysyłka informacji o możliwości nawiązania współpracy, w odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej. Dane będą wykorzystywane jedynie w celu odpowiedzi na zadawane poprzez formularz pytania.
 • Państwa dane będą przechowywane przez okres 3 lat od wysłania zapytania, a w przypadku nawiązania współpracy przez czas trwania tej współpracy.
 • Dane mogą być ujawniane odbiorcom świadczącym dla Współadministratorów obsługę informatyczną oraz obsługę procesów biznesowych.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych do innego Administratora, a także prawo do ograniczenia przetwarzania w warunkach art. 18 RODO. Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. Żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście pod wskazany wyżej adres korespondencyjny lub e-mailowy.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do wysyłki odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu oraz uniemożliwi nawiązanie współpracy.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych.
 • Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

Newsletter

Zapisz się do newslettera i jako pierwszy dowiaduj się o nowościach w Contrain.

 • Współadministratorami danych osobowych są spółki : Contrain Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. 3-go Maja 14a, Contrain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, Contrain Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, Contrain Global Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. 3-go Maja 14a. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@contrain.pl
 • Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem: iod@contrain.pl
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody w celu wysyłki newslettera zawierającego informacje o bieżącej ofercie Współadministratorów.
 • Dane mogą być ujawniane odbiorcom świadczącym dla Współadministratorów obsługę informatyczną oraz obsługę procesów biznesowych.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych do innego Administratora, a także prawo do ograniczenia przetwarzania w warunkach art. 18 RODO. Żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście pod wskazany wyżej adres korespondencyjny.
 • W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi . W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do wysyłki newslettera. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wysyłkę newsleterra i otrzymywanie bieżących informacji o ofercie Współadministratorów.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych.
 • Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.


Nasi partnerzy

Przez 20 lat istnienia na rynku zdobyliśmy zaufanie wielu Partnerów.

Współpracują z nami:

 • PUP
 • IMP
 • PFHR
 • AHK